Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus tukee oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas osaa

  • kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalisia taitojaan
  • kehittää tulevaisuuden kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja
  • tehdä omiin kiinnostuksiin ja kykyihin perustuvia opiskeluun liittyviä ratkaisuja

Koulun koko henkilöstö osallistuu ohjauksen toteuttamiseen. Ohjauksen toimintamuodot vaihtelevat oppilaan tarpeiden mukaan. Tarvittaessa ohjauksen tueksi perustetaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota opintojen nivelvaihekohdissa. Uudet oppilaat perehdytetään koulun toimintaan ja tarvittaviin opiskelumenetelmiin. Aloittaville oppilaille järjestetään ryhmäytymistä tukevaa toimintaa.

Oppilaanohjaus alakoulussa ja yläkoulussa

Oppilaanohjaus alkaa perusopetuksessa vuosiluokkien 1–6 aikana eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Opetussuunnitelman mukaan oppilaan tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä.

Vuosiluokilla 7–9 oppilaanohjaus on erillinen oppiaine. Oppilaanohjaus muodostuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta, tehostetusta henkilökohtaisesta ohjauksesta, pienryhmäohjauksesta ja työelämään tutustumisesta opetussuunnitelmaan kirjatusti. Kokonaisuudesta vastaavat oppilaanohjaajat.

Oppilaitoksen vastuulla on valvoa, että jokainen oppilas hakeutuu yhteishaussa toisen asteen koulutukseen. Oppilaat saavat apua ja tukea jatko-opintojen suunnittelussa.

Lisätietoja

Oppilaanohjaajien yhteystiedot saat omasta koulustasi.