Vaikuttamistoimielimet

Keravan kaupungin vaikuttamistoimielimiä ovat lakisääteiset nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Lakisääteisten vaikuttamistoimielinten lisäksi Keravalla on monikulttuurisuusasian neuvottelukunta.

Lauta- ja johtokuntien tulee pyytää em. toimielimiltä lausunto merkittävissä hyvinvointiin, terveyteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen tai palvelujen käyttöön liittyvissä asioissa. Vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta ja asettamisesta päättää kaupunginhallitus.

Nuorisovaltuusto

​​Nuorisovaltuustoon kuuluu kuusitoista 13‒19-vuotiasta nuorta. Nuorisovaltuusto vaikuttaa keravalaisia nuoria koskeviin asioihin ja päätöksiin aloittein, lausunnoin ja kannanotoin, sekä järjestää erilaisia tapahtumia.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on muun muassa edistää vammaisten henkilöiden vaikutusmahdollisuuksia ja tasa-arvoista osallistumista sekä seurata vammaispalvelujen ja muiden tukitoimintojen kehitystä kaupungin alueella. Neuvosto tekee myös aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa ja osallistuu vammaisiin henkilöihin kuuluvan väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Vammaisneuvosto seuraa myös kaupungin päätöksentekoa vammaisten henkilöiden näkökulmasta.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston tehtävänä on viranomaisten, vanhusten ja vanhusjärjestöjen yhteistoiminnan edistäminen kaupungissa. Tämän lisäksi tehtävänä on seurata vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella, seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kaupungin hallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta ja edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.

Tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja vanhusneuvosto voi edistää vanhusten selviytymistä yhteiskunnassa ja myötävaikuttaa vanhuksille osoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitykseen ja tiedottamiseen.

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta seuraa etnisten vähemmistöjen elinolojen kehitystä sekä valtion maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan vaikutuksia Keravalla. Neuvottelukunta edistää hyviä etnisiä suhteita ja vahvistaa monikulttuurista ilmapiiriä Keravalla muun muassa vahvistamalla vuoropuhelua etnisten vähemmistöjen ja heitä edustavien järjestöjen ja kaupungin välillä.
Neuvottelukunta osallistuu lakisääteisen kotouttamisohjelman suunnitteluun sekä seuraa sen toteutumista. Neuvottelukunta vaikuttaa tekemällä kaupunginhallitukselle aloitteita maahanmuuttajia ja vähemmistöjä koskevien asioiden kehittämiseksi.