Kasvokkain-tiedote 1/2024

Ajankohtaista asiaa Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialalta.

Hyvinvointi on tärkeä osa jokaisen ihmisen elämää

Meillä kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työtä tekevien perustehtävänä on huolehtia lapsista ja nuorista monella tavalla. Kiinnitämme huomiota kasvuun ja oppimiseen sekä osaltamme hyvinvointiin ja hyvän elämän rakennusaineksiin. Päivittäisessä työssämme pyrimme huomioimaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin keskeisiä seikkoja, kuten terveellinen ravitsemus, riittävä uni ja liikunta.

Keravalla on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin ja liikuntaan. Hyvinvointi ja liikunta on sisällytetty kaupungin strategiaan sekä toimialan opetussuunnitelmiin. Opetussuunnitelmissa on haluttu nostaa toiminnalliset oppimismenetelmät, joissa suositaan fyysistä aktiivisuutta tukevia toimintatapoja. Tavoitteena on liikunnallisen elämäntavan opettaminen.

Tunti liikuntaa päivässä toteutetaan päiväkodeissa ja kouluissa liikunnallistamalla oppitunteja, lisäämällä liikuntahetkiä koulupäivän aikana tai järjestämällä erilaisia liikuntakerhoja. Kaikilla kouluilla on myös pitkä liikuntavälitunti.

Tuorein panostus keravalaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin on kirjattu opetussuunnitelmiin jokaisen lapsen, oppilaan ja opiskelijan oikeutena päivittäiseen taukoliikuntaan. Taukoliikuntaan, joka toteutetaan oppitunnin lomassa, pääsevät osallistumaan kaikki oppilaat.

Tärkeintä on kuitenkin se, että te kasvatuksen ja opetuksen tehtävissä työtä tekevät aikuiset muistatte ja jaksatte huolehtia myös omasta hyvinvoinnistanne. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksenä on niiden aikuisten hyvinvointi, joiden kanssa he viettävät suurimman osan ajastaan.

Kiitos siitä tärkeästä työstä, jota teette joka päivä. Päivien pidentyessä ja kevään lähestyessä muistetaan huolehtia kaikki myös itsestämme.

Tiina Larsson
toimialajohtaja, kasvatus ja opetus

Sisäiset siirrot varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Keravan kaupunkistrategiassa innostunut henkilöstö on edellytys hyvän elämän kaupungin toiminnalle. Pyrimme ylläpitämään ja kasvattamaan henkilöstön innostusta mm. tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Yksi tapa kehittää osaamista on työkierto, jonka avulla voi päästä näkemään uusia toimintatapoja työskentelemällä toisessa työyksikössä tai työtehtävässä joko määräaikaisesti tai pysyvästi.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla tarjotaan henkilöstölle mahdollisuus hakeutua työkiertoon sisäisillä siirroilla. Varhaiskasvatuksessa siirrot ajoittuvat yleensä uuden lukuvuoden alkamiseen elokuussa ja halukkuutta työkiertoon tiedustellaan keväällä 2024. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä tiedotetaan päiväkodinjohtajien kautta mahdollisuudesta työkiertoon työntekopaikkaa vaihtamalla. On myös mahdollista hakeutua toiseen tehtävään kelpoisuusehtojen mukaisesti. Toisinaan työkierto voi ajoittua vuoden muuhunkin ajankohtaan, riippuen siitä miten avoimia tehtäviä on tarjolla.

Tehtävän tai työntekopaikan vaihto edellyttää työntekijän omaa aktiivisuutta ja yhteydenottoa esihenkilöön. Työkiertoa harkitsevan kannattaa siis seurata päiväkodin-johtajan tiedotteita aiheesta. Siirtoa anotaan kasvatuksen ja opetuksen toimialalla erillisellä lomakkeella, jonka saa omalta esihenkilöltä. Varhaiskasvatuksenopettajien osalta siirtopyynnöt on jo käsitelty tammikuussa ja muun henkilöstön osalta työnkierto mahdollisuuksista tiedotetaan maaliskuussa.

Innostu sinäkin kokeilemaan rohkeasti työkiertoa!

Yksi tapa kehittää osaamista on työkierto, jonka avulla voi päästä näkemään uusia toimintatapoja työskentelemällä toisessa työyksikössä tai työtehtävässä joko määräaikaisesti tai pysyvästi.

Valintojen kevät

Kouluvuoden kevät on aikaa, jolloin tehdään tärkeitä päätöksiä oppilaan tulevaisuuden kannalta. Koulun aloittaminen ja yläkouluun siirtyminen ovat isoja asioita koululaisten elämässä. Yksi keskeisimmistä vaiheista on oppilaaksi ottaminen, joka käynnistää matkan oppimisen maailmaan alakoulussa ja uudelleen yläkoulussa. Koulupolkunsa aikana oppilaat saavat myös tehdä omaa oppimistaan koskevia valintoja. Koulut tarjoavat oppilaille monia valintamahdollisuuksia.

Oppilaaksi ottaminen – Osaksi kouluyhteisöä

Oppilaaksi ottaminen on vaihe, joka kiinnittää oppilaan kouluyhteisöön. Kouluun ilmoittautuminen on tältä keväältä päättynyt ja koulutulokkaiden lähikoulupäätökset tiedotetaan maaliskuun aikana. Musiikkiluokkahaku ja toissijaisten koulupaikkojen haku avautuvat tämän jälkeen. Kaikkien koulutulokkaiden tuleva koulu on tiedossa ennen kouluun tutustumista, joka järjestetään 22.5.2024.

Kuudennelta luokalta yläkouluun siirryttäessä ne, jotka opiskelevat jo yhtenäiskouluissa, jatkavat samassa koulussa. Muissa kuin yhtenäiskouluissa opiskelevien koulupaikka vaihtuu, kun alakouluista siirrytään yhtenäiskouluihin. Yläkouluun ei tarvitse erikseen ilmoittautua, ja koulupaikat tiedetään maaliskuun loppuun mennessä. Yläkouluun tutustuminen järjestetään 23.5.2024.

Kouluyhteisöön kiinnittymiseen vaikuttavat koulun ilmapiiri, laadukas opetus, ryhmäpedagogiikka ja oppilaiden osallisuuden mahdollisuudet. Myös koulun tarjoamat kerhot ja harrastukset ovat tapoja tulla osaksi oman koulun yhteisöä.

Valinnaisaineet – Oma polku opiskelussa

Valinnaisaineet antavat oppilaalle mahdollisuuden vaikuttaa omaan oppimispolkuunsa. Ne tarjoavat mahdollisuuden syventyä kiinnostuksen kohteisiin, kehittää oppilaan kriittistä ajattelua ja päätöksentekokykyä. Kouluissa on tarjolla kahdenlaisia valinnaisaineita: taide- ja taitoaineiden valinnaisia (kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikki) sekä muita eri oppiaineita syventäviä valinnaisia.

Musiikkiluokalle hakeutuminen on ensimmäinen valinnaisainevalinta, sillä musiikin painotetussa opetuksessa opiskelevien oppilaiden taide- ja taitoaine on musiikki. Muut oppilaat pääsevät valitsemaan taide- ja taitoaineen valinnaisia 3. luokalta alkaen.

Yläkouluissa painotuspolut tarjoavat vaihtoehtoja, joista jokainen oppilas voi löytää oman vahvuusalueensa ja kipinän tulevaisuuden opinpoluille. Painotuspolkuja esiteltiin oppilaille ja huoltajille yhtenäiskoulujen Painotuspolkumessuilla ennen talvilomaa, minkä jälkeen oppilaat asettivat omat toiveensa valintojen polusta 8. ja 9. luokkia varten.

A2- ja B2-kielet – Kielitaito avaimena kansainvälisyyteen

Valitsemalla A2- ja B2-kieliä oppilas voi vahvistaa kielitaitoaan ja avata ovia kansainväliseen vuorovaikutukseen. Kielitaito laajentaa kommunikaatiomahdollisuuksia ja edistää kulttuurien välistä ymmärrystä. A2-kielen opetus alkaa 3. luokalta. Opetukseen ilmoittaudutaan maaliskuussa. Tällä hetkellä valittavina kielinä ovat ranska, saksa ja venäjä.

B2-kielen opetus alkaa 8. luokalta. Opetukseen ilmoittaudutaan painotuspolkuvalintojen yhteydessä. Tällä hetkellä valittavina kielinä ovat espanja ja kiina.

Työelämäpainotteinen perusopetus – Joustavia opetusratkaisuja

Keravan yläkouluissa on mahdollista opiskella työelämäpainotteisesti omassa pienryhmässä (JOPO) tai osana painotuspolkuvalintoja (TEPPO). Työelämäpainotteisessa opetuksessa oppilaat opiskelevat osan kouluvuodesta työpaikoilla Keravan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilasvalinnat JOPO-luokalle tehdään maaliskuussa ja TEPPO-opintoihin huhtikuussa.

Hyvinvointia peruskoulusta (HyPe) -hanke

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on käynnissä nuorten syrjäytymistä, nuorisorikollisuutta ja jengiytymistä ennalta ehkäisevä Hyvinvointia peruskoulusta (HyPe) -hanke. Hankkeen tavoitteina on

 • luoda varhaisen puuttumisen toimintatapa lasten ja nuorten syrjäytymisen ja jengiytymisen ehkäisemiseen,
 • toteuttaa ryhmä- tai yksilötapaamisia oppilaiden hyvinvoinnin ja itsetunnon tukemiseksi,
 • kehittää ja vahvistaa koulujen turvallisuusosaamista ja turvallisuuskulttuuria sekä
 • vahvistaa perusopetuksen ja Ankkuritiimin yhteistyötä.

Hankkeessa tehdään tiiviistä yhteistyötä Keravan nuorisopalveluiden JärKeNuori -hankkeen kanssa, jonka tavoitteena on nuorten jengiytymisen, väkivaltaisen käytöksen sekä rikollisuuden vähentäminen ja ehkäisy nuorisotyön keinoin.

Hankkeen työntekijät eli HyPe-ohjaajat työskentelevät Keravan perusopetuksen kouluilla ja ovat koko perusopetuksen henkilöstön käytettävissä. Voit ottaa yhteyttä HyPe-ohjaajiin esimerkiksi seuraavanlaisissa asioissa:

 • Herää huoli oppilaan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, esim. rikoksilla oireilu tai riski ajautua rikosmyönteiseen kaveripiiriin.
 • Epäily rikoksilla oireilusta haittaa oppilaan koulunkäyntiä.
 • Koulupäivän aikana tapahtuu konfliktitilanne, jota ei voida käsitellä Verson tai KiVan prosesseissa tai tilanteen jälkiseurantaan tarvitaan tukea. Erityisesti sellaiset tilanteet, joissa pohditaan rikoksen tunnusmerkkien täyttymistä.

HyPe-ohjaajat esittäytyvät

Oppilaat voivat ohjautua meille esimerkiksi rehtorin, oppilashuollon, luokanvalvojan, luokanopettajan tai koulun muun henkilöstön kautta. Työmme muokkautuu tarpeiden mukaan, joten meihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Valssaten varmuutta varhaiskasvatuksen arviointiin

Laadunarviointijärjestelmä Valssi on otettu käyttöön Keravan varhaiskasvatuksessa. Valssi on Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) kehittämä kansallinen digitaalinen laadunarviointijärjestelmä, jonka kautta kunnalliset ja yksityiset varhaiskasvatustoimijat saavat käyttöön monipuolisia arviointityökaluja varhaiskasvatuksen arviointiin. Valssin teoreettinen tausta perustuu Karvin vuonna 2018 julkaisemaan Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -julkaisuun sekä sen sisältämiin varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreihin. Laadun indikaattorit todentavat laadukkaan varhaiskasvatuksen olennaiset ja tavoiteltavat ominaisuudet. Laadukas varhaiskasvatus on tärkeää ensisijaisesti lapselle, lapsen oppimiselle, kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Valssi on tarkoitettu osaksi varhaiskasvatustoimijan laadunhallinnan kokonaisuutta. Tärkeää on, että jokainen organisaatio toteuttaa arviointia tavalla, joka tukee parhaiten oman toiminnan ja toimintaa tukevien rakenteiden kehittämistä. Keravalla Valssin käyttöönottoon valmistauduttiin hakemalla ja saamalla valtion erityisavustus Valssin käyttöönoton tukemiseen. Hankkeen tavoitteina on Valssin sujuva käyttöönotto ja liittäminen osaksi varhaiskasvatuksen arvioinnin kokonaisuutta. Myös henkilöstön arviointiosaamisen ja kehittämistyön johtamisen ja tiedolla johtamisen vahvistaminen on tavoitteena. Hankkeen aikana vahvistetaan ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista ja arviointia korostamalla henkilöstön arviointityön merkitystä osana varhaiskasvatustoimintaa, ryhmävasun arviointia ja oman lapsiryhmän kehittämistyötä.

Keravalla on suunniteltu arviointiprosessi mukaillen Karvin esimerkkiä sellaiseksi, joka parhaiten sopii organisaatioomme. Valssin arviointiprosessi perustuu kyselylomakkeeseen vastaamisen ja siitä saatavan kuntakohtaisen määrällisen raportin lisäksi henkilöstön tiimien välisiin pohdintakeskusteluihin ja yksikkökohtaisiin arviointikeskusteluihin. Näiden keskustelujen ja määrällisen raportin tulkinnan jälkeen päiväkodin johtaja tekee yksikön arviointiyhteenvedon, ja lopulta pääkäyttäjät koostavat koko kunnan osalta arvioinnin lopulliset tulokset. Tärkeää on huomioida kehittävän arvioinnin merkitys prosessissa. Uudet ideat, jotka syntyvät jo arviointilomakkeeseen vastatessa tai siitä tiimin kanssa keskustellessa, otetaan heti käyttöön. Lopulliset arviointitulokset antavat tietoa varhaiskasvatuksen johdolle varhaiskasvatuksen vahvuuksista ja siitä mihin kehittämistä kannattaa jatkossa kohdentaa.

Ensimmäinen Valssin arviointiprosessi on alkanut Keravalla syksyllä 2023. Ensimmäisen arviointiprosessin aiheena ja kehittämisteemana on liikuntakasvatus. Arviointiteeman valinta perustui Reunamo Education Research Oy:n observoinneilla saatuun tutkimustietoon Keravan varhaiskasvatuksen liikunnasta ja ulkopedagogiikasta. Liikuntakasvatusta pidetään Keravalla tärkeänä asiana ja Valssin avulla toteutettu arviointiprosessi tuo meille uusia työvälineitä asian tarkasteluun ja lisää henkilöstön osallisuutta asian käsittelyyn ja kehittämiseen. Hankkeeseen palkattu arviointikoordinaattori koulutti henkilöstöä ja päiväkodinjohtajia Valssin käyttöön ja arviointiprosessin kulkuun syyskaudella 2023. Arviointikoordinaattori piti päiväkodeissa myös peda-kahviloita, joissa vahvistettiin henkilöstön roolia arvioinnissa ja kehittämisessä sekä Valssin osuutta osana laadunhallinnan kokonaisuutta. Peda-kahviloissa sekä johtajalla että henkilöstöllä oli mahdollisuus keskustella yhdessä arviointikoordinaattorin kanssa arvioinnista ja Valssin prosessista vielä ennen kyselylomakkeeseen vastaamista. Peda-kahviloiden koettiin vahvistavan arvioinnin menetelmien näkyväksi tulemista.

Valssi on jatkossa osa Keravan varhaiskasvatuksen laadunhallintaa ja vuosittaista arviointia. Valssi tarjoaa lukuisan määrän kyselyitä, joista valitaan tilanteeseen sopivin vaihtoehto tukemaan varhaiskasvatuksen kehittämistä. Henkilöstön ja päiväkodin johtajien osallisuutta tukemalla lisätään arvioinnin merkityksellisyyttä ja koko organisaation sitoutumista kehittämiseen.

Keravan lukion vanhojen tanssit

Vanhojen tanssit ovat perinne monissa suomalaisissa lukioissa, ja ne ovat osa vanhojen päivän ohjelmaa, sen näyttävin osa. Vanhojen tansseja tanssitaan yleensä helmikuun puolivälissä, penkkareiden jälkeisenä päivänä, kun toisen vuoden opiskelijoista on tullut oppilaitoksen vanhimpia opiskelijoita. Tanssin ohella vanhojen päivän ohjelmaan kuuluu usein vanhojen juhlalounas sekä mahdollisesti muuta ohjelmaa. Vanhojen päivän juhlaperinteet vaihtelevat jonkin verran oppilaitoksittain. Keravan lukion vanhojen päivää vietettiin ja vanhojen tansseja tanssittiin pe 9.2.2024.

Vanhojen päivän ohjelma Keravalla noudattaa vuosien myötä vakiintuneita perinteitä. Aamupäivällä lukion vanhat esiintyvät lukiolla perusopetuksen yhdeksännen luokan oppilaille sekä kiertävät pieninä ryhminä esiintymässä Keravan alakouluilla. Iltapäivällä on vuorossa tanssiesitys lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille sekä lukion henkilökunnalle, jonka jälkeen nautitaan juhlalounas. Vanhojen päivä huipentuu illan tanssiesityksiin lähiomaisille. Tanssiesitys alkaa poloneesilla, jota seuraa muita perinteisiä vanhoja tansseja. Keravan 100-vuotisjuhlan kunniaksi vanhat tanssivat tänä vuonna myös Keravan Katrillin. Viimeisenä tanssiesityksenä ennen hakuvalsseja on toisen vuoden opiskelijoiden itse suunnittelema ns. oma tanssi. Illan tanssiesitykset nykyisin myös striimataan. Paikalla olleen yleisön lisäksi illan 9.2.2024 esityksiä seurasi striimauksen kautta lähes 600 katsojaa.

Pukeutuminen on merkittävä osa vanhojen tanssien juhlallista tunnelmaa. Toisen vuoden opiskelijat pukeutuvat yleensä juhlaviin pukuihin ja iltapukuihin. Tytöt usein valitsevat pitkiä pukuja, kun taas pojat pukeutuvat frakkiin tai tummaan pukuun.

Vanhojen tanssit ovat merkittävä tapahtuma monille lukiolaisille, toisen lukiovuoden kohokohta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden valmistautuminen vuoden 2025 vanhojen tansseihin on jo alkanut.

Vanhojen tanssit olivat 1. Poloneesi 2. Avaustanssi 3. Lapin tango 4. Pas D`Espagne 5. Do-Sa-Do Mixer 6. Salty Dog Rag 7. Cicapo 8. Lambeth Walk 9. Grand Square 10. Keravan katrilli 11. Petrin piirivalssi 12. Wienervalssi 13. Wanhojen oma tanssi 14. Hakuvalssit: Metsäkukkia ja Saarenmaan valssi

Ajankohtaista

 • Yhteishaku käynnissä 20.2.-19.3.2024.
 • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskysely avoinna 26.2.-10.3.2024.
 • Perusopetuksen palautekyselyt oppilaille ja huoltajille avoinna 27.2.-15.3.2024.
 • Digitaalinen eRuokalista on otettu käyttöön. Selaimessa sekä mobiililaitteissa toimivasta eRuokalistasta löytyy selkeämmät tiedot erityisruokavalioista, satokauden tuotteista ja luomumerkinnöistä sekä mahdollisuus tarkastella sekä kuluvan että seuraavan viikon aterioita etukäteen.

Tulevia tapahtumia

 • VaKe-hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden toimialan johtoryhmän, Vantaan kasvatuksen ja koulutuksen johtoryhmän sekä Keravan Kasvon johtoryhmän yhteinen miniseminaari Keuda-talolla ke 20.3.2024 klo 11-16.