Musiikin painotusopetus jatkuu Keravalla Sompion koulussa 1–9- luokkalaisille

Musiikin painotusopetus järjestetään jatkossa Keravalla taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Keravan kaupunginhallitus käytti kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen otto-oikeutta maanantaina 19.6.2023, mikä tarkoittaa, että jatkossa musiikkiluokkien musiikin lisätunnit järjestetään Keravalla tuntijakoasetuksen taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien puitteissa.

Päätös tarkoittaa, että musiikkiluokkatoiminta jatkuu edelleen Keravalla Sompion koulussa ja musiikkiluokat muodostetaan kuten ennenkin. Musiikin opetus järjestetään taide- ja taitoaineiden valinnaistuntien puitteissa ja musiikkiluokkalaisten kohdalla taide- ja taitoaineiden tunnit osoitetaan musiikkiin. Päätös tarkoittaa lisäksi, että kaikki keravalaiset oppilaat saavat yhdenvertaisesti yhtä paljon taide- ja taitoaineiden opetusta.

Kaikille yhteiset oppiaineet on määritelty Keravan perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu perusopetuslaissa ja tuntijakoasetuksessa määriteltyihin kaikille yhteisiin oppiaineisiin vuosiluokilla 1–9. Taide- ja taitoaineita perusopetuksessa ovat käsityö, kuvataide, musiikki, liikunta ja kotitalous. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on päättää taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista sekä valinnaisten aineiden sisällöistä ja sijoittelusta eri vuosiluokille. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa näiden oppiaineiden yhteistä eli pakollista oppimäärää, joita myös arvioidaan osana niitä.

Painotettu opetus tarkoittaa sitä, että oppilas opiskelee tiettyä oppiainetta syvällisemmin ja laajemmin, kuin mitä perusopetuksen opetussuunnitelmassa on kyseiselle oppiaineelle määritelty. Keravalla annetaan painotettua opetusta musiikissa vuosiluokille 1–9 sekä oppilaitten painotuspolkuvalintojen mukaisesti vuosiluokilla 8–9.

Painotetun opetuksen toteuttamismallit lähikunnissa

Valtioneuvoston tuntijakoasetuksessa taide- ja taitoaineiden valinnaiseen opetukseen osoitettuja vuosiviikkotunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen, jos paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taitoaineita. Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1–6 on osoitettu taide- ja taitoaineiden valinnaisia oppitunteja yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia.

Painotusopetuksen järjestämistapaa on selvitetty kartoittamalla lähikuntien tapoja järjestää painotetun musiikin opetusta. Selvitys toi esille, että Keravan ympäryskunnissa musiikin painotettu opetus eli musiikkiluokat toteutetaan nimenomaan valtioneuvoston tuntijakoasetuksen mukaisilla taide- ja taitoaineiden valinnaisilla oppitunneilla. Keravan kaupunginhallituksen päätös yhdenmukaistaa musiikin painotusopetuksen järjestämistapaa naapurikuntien kaltaiseksi.

Tuntijaon päivittämisen perusteet

Painotetun musiikin järjestämistavan muuttaminen perustuu paitsi edellä mainittuun tuntijakoasetukseen, myös hyvän hallinnon oikeusperiaatteisiin ja yhdenvertaisuuslakiin, joka päivitettynä astui voimaan kesäkuun 2023 alusta.

Yhdenvertaisuus velvoittaa opetuksen järjestäjää

Viranomaista velvoittaa yhdenvertaisuuslaki, johon on juuri tehty muutoksia. Laki on astunut voimaan kesäkuun 2023 alusta. Opetuksen järjestäjän velvollisuus on edistää yhdenvertaisuutta ja huolehtia, että on olemassa suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Velvoitteena on arvioida ja tunnistaa, miten eri toimintatavat, rakenteet ja käytännöt konkreettisesti vaikuttavat opetukseen. Lisäksi on säädetty, että koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

Tasapuolisen kohtelun vaatimuksena on, että viranomainen kohtelee asiakkaita tasapuolisesti. Kaupunginhallituksen päätöksellä Keravan perusopetuksen tuntijakoa päivitettiin siten, että se antaa kaikille keravalaisille oppilaille ikäluokkakohtaisesti yhtä paljon opetusta ja että opetus jatkossa järjestetään Keravalla valtakunnallisen tuntijakoasetuksen puitteissa, kuten muissakin musiikin painotusta tai musiikkiluokkia tarjoavissa kaupungeissa.