Oppilaita istumassa pöydän ääressä tekemässä tehtäviä yhdessä.

Koulujen sisäilmakyselyiden tulokset valmistuneet

Kaupunki toteutti helmikuussa sekä oppilaille että henkilöstölle suunnatut sisäilmakyselyt kaikissa Keravan kouluissa. Kyselyn tulosten perusteella opettajien ja oppilaiden kokemukset niin sisäilmaolosuhteista kuin koetusta oireilusta vaihtelivat jonkin verran eri koulujen kohdalla, mutta kokonaisuutena oppilaiden ja opettajien sisäilmasta johtuvaa oireilua on Keravalla tavanomaista vähemmän tai oireilu on tavanomaisella tasolla.

Opettajien ja oppilaiden kokemukset niin sisäilmaolosuhteista kuin koetusta oireilusta vaihtelivat jonkin verran. Esimerkiksi Keravanjoen ja Kurkelan kouluissa oppilaat kokivat olosuhdepoikkeamia enemmän kuin vertailuaineistossa, kun taas opettajat kokivat olosuhdepoikkeamia ja oirekokemuksia vähemmän kuin vertailuaineistossa. Kalevan koulun osalta tulokset olivat päinvastaiset: opetushenkilöstön kokemat olosuhdepoikkeamat ja oirekokemukset olivat vertailuaineistoa yleisempiä, oppilaiden osalta taas tavanomaista tasoa. Nyt saatuja kyselyn tuloksia verrataan sekä valtakunnallisiin aineistoihin että Keravalla vuonna 2019 vastaavalla tavalla toteutettujen kyselyjen tuloksiin.

Valtakunnalliseen vertailuaineistoon verrattuna kaikista Keravan kouluista vähiten olosuhdepoikkeamia ja oirekokemuksia koettiin Ahjon, Ali-Keravan ja Sompion kouluissa. Killan koulussa opettajien ja oppilaiden kokemukset olivat yhteneväisiä: oirekokemuksia ja olosuhdepoikkeamia koettiin vertailuaineistoa enemmän.

Vastausinnokkuus oli vuonna 2023 laimeampi niin opettajien kuin oppilaidenkin keskuudessa verrattuna vuoteen 2019. Siitä huolimatta sisäilmakyselyn tulokset antavat henkilöstön osalta kohtuullisen luotettavan kuvan koetusta sisäilmasta, sillä kyselyn vastausprosentti oli muutamaa koulua lukuun ottamatta yli 70. Oppilaille suunnatun kyselyn tuloksien yleistettävyys on heikompi, sillä vain kahdessa koulussa vastausprosentti ylitti 70.

Vertailu vuoden 2019 tuloksiin

Vuonna 2023 opettajat kokivat olosuhdepoikkeamia ja oirekokemuksia vähemmän kuin vuonna 2019. Ainoastaan Killan koulussa oireilua koettiin enemmän kuin vuonna 2019 ja Kalevan koulussa olosuhdepoikkeamia enemmän kuin vuonna 2019. Oppilaat kokivat niin olosuhdepoikkeamia kuin oirekokemuksiakin enemmän kuin vuonna 2019, kuitenkin valtakunnalliseen tasoon verrattuna pääosin tavanomaisella tasolla. Lukiossa ja Sompion yläkoulussa oppilaat kokivat olosuhdepoikkeamia vähemmän kuin vuonna 2019.

”Kyselyssä nousi esille opetushenkilökunnan ja oppilaiden oireilun ja olosuhdehaittojen osalta Killan koulu”, kertoo Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. ”Koulussa tehdään tällä hetkellä jo tarveselvitystä luokkatilojen korvaamiseksi uudisrakennuksella.”

Kaupunki käyttää sisäilmakyselyjä apuna arvioidessaan ja seuratessaan rakennusten koettua sisäilman laatua ja mahdollista oireilua.

”Ensisijaisesti sisäilman laadun arviointi perustuu rakennusten teknisiin selvityksiin”, Lignell jatkaa. ”Tämän takia kyselyjen tuloksia tulee aina tarkastella yhdessä rakennuksista tehtyjen teknisten selvitysten kanssa.”

Osana sisäilmaolosuhteiden seurantaa ja ennakointia vastaavanlaiset kyselyt tullaan toteuttamaan jatkossakin 3–5 vuoden välein.