Opinto-opas

Lukio-opiskelun tavoitteena on suorittaa lukion päättötodistukseen vaadittavat opinnot ja ylioppilastutkinto. Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakouluopinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Lukiokoulutus antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lukiossa opiskelijat saavat valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Lukio-opintojen menestyksellinen suorittaminen edellyttää opiskelijalta itsenäistä ja vastuullista opiskeluotetta sekä valmiutta omien oppimistaitojensa kehittämiseen.

 • Lukion oppimäärä on kolmivuotinen. Lukio-opinnot suoritetaan 2–4 vuodessa. Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojen alkuvaiheessa siten, että ensimmäisenä ja toisena lukiovuotena tulee opiskeltua noin 60 opintopistettä vuodessa. 60 opintopistettä kattaa 30 kurssia.  

  Valintoja ja aikataulua voi myöhemmin tarkistaa, sillä luokattomuus antaa mahdollisuuden opintojen nopeuttamiseen tai hidastamiseen. Hidastamisesta sovitaan aina erikseen opinto-ohjaajan kanssa ja siihen on oltava perusteltu syy. 

  Erityistapauksissa suunnitelma on hyvä laatia jo heti lukion alkuvaiheessa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. 

 • Opinnot muodostuvat kursseista tai opintojaksoista

  Nuorten lukiokoulutuksen opinnot muodostuvat valtakunnallisista pakollisista ja syventävistä kursseista. Lisäksi lukiossa on tarjolla laaja valikoima koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja.

  Kurssien tai opintojaksojen kokonaismäärä ja opintojen laajuus

  Nuorten lukiokoulutuksessa kurssien kokonaismäärän tulee olla vähintään 75 kurssia. Enimmäismäärää ei ole asetettu. Pakollisia kursseja on matematiikan valinnasta riippuen 47–51. Valtakunnallisia syventäviä kursseja on valittava vähintään 10.

  Syksyllä 2021 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista sekä oppilaitoskohtaisista valinnaisista opintojaksoista.

  Lukio-opintojen laajuus on 150 opintopistettä. Pakollisia opintoja on matematiikan valinnasta riippuen 94 tai 102 opintopistettä. Valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja opiskelijan tulee suorittaa vähintään 20 opintopistettä.

  Pakolliset, valtakunnalliset syventävät ja valinnaiset kurssit tai opintojaksot

  Ylioppilastutkinnon tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien tai valinnaisten kurssien tai opintojaksojen perusteella. Oppilaitoskohtaisia kursseja tai opintojaksoa ovat esimerkiksi tiettyyn aihekokonaisuuteen liittyvät kurssit. Osa kursseista toteutuu opiskelijoiden kiinnostuksesta riippuen vain joka toinen tai kolmas vuosi.

  Jos aiot osallistua ylioppilaskirjoituksiin kolmannen vuoden syksyllä, kannattaa syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset ja syventävät tai valtakunnalliset valinnaiset opinnot suorittaa jo toisena opiskeluvuotena.

 • Oheisessa taulukossa on ylemmällä rivillä opintojen kurssikertymä opintoviikottain kunkin jakson päättyessä kolmen vuoden suunnitelman mukaisesti.

  Ylemmällä rivillä on kertymä kursseittain (LOPS2016).
  Alemmalla rivillä on kertymä opintopisteittäin (LOPS2021).

  Opiskeluvuosi1. jakso2. jakso3. jakso4. jakso5. jakso
  1. 5-6

  10-12
  10-12

  20-24
  16-18

  32-36
  22-24

  44-48
  28-32

  56-64
  2. 34-36

  68-72
  40-42

  80-84
  46-48

  92-96
  52-54

  104-108
  58-62

  116-124
  3. 63-65

  126-130
  68-70

  136-140
  75-

  150-

  Hyväksyttyjen ja hylättyjen suoritusten määrät opintopisteittäin LOPS2021

  Eri oppiaineiden pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on kuvattu lukion opetussuunnitelman perusteissa. Matematiikan yhteinen moduuli luetaan opiskelijan valitsemaan matematiikan oppimäärään. Jälkikäteen ei voi poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Muiden valinnaisten opintojen ja temaattisten opintojen mahdollisesta kuulumisesta jonkin oppiaineen oppimäärään määrätään paikallisessa opetussuunnitelmassa. Niistä luetaan oppiaineen oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.

  Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti:

  Hyväksyttyjen ja hylättyjen suoritusten määrät opintopisteittäin LOPS2021

  Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valinnaisia opintoja, joista voi olla hylättyjä opintoja enintään
  2-5 opintopistettä0 opintopistettä
  6-11 opintopistettä2 opintopistettä
  12-17 opintopistettä4 opintopistettä
  18 opintopistettä6 opintopistettä

  Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.

 • Pakolliset, syventävät ja koulukohtaiset kurssit tai valtakunnalliset, valinnaiset ja oppilaitoskohtaiset opintojaksot sekä kurssien ja opintojaksojen vastaavuus.

  Siirry kurssien ja opintojaksojen vastaavuustaulukoihin.

 •  matiketope
  8.2061727
  9.4552613
  11.4513454
  13.1524365
  14.45789
 • Läsnäolovelvollisuus ja poissaolot

  Opiskelijalla on velvollisuus olla läsnä jokaisella työjärjestyksen mukaisella oppitunnilla ja oppilaitoksen yhteisissä tilaisuuksissa. Poissa voi olla sairauden vuoksi tai etukäteen anotulla ja myönnetyllä luvalla. Poissaolo ei vapauta opiskeluun kuuluvista tehtävistä, vaan poissaolon takia tekemättä jääneet tehtävät ja tunneilla käsitellyt asiat tulee suorittaa itsenäisesti.

  Lisätiedot löytyvät Keravan lukion poissaolomallista: Keravan lukion poissaolomalli (pdf).

  Poissaololuvat, poissaolon ja loman anominen

  Aineenopettaja voi myöntää luvan yksittäiseen poissaoloon opintokäynneistä, oppilaitoksen juhlien tai tapahtumien järjestelyistä sekä opiskelijakuntatoimintaan liittyvistä syistä.

  • Ryhmänohjaaja voi antaa luvan enintään kolmen päivän poissaoloon.
  • Rehtori myöntää pidemmät vapautukset koulukäynnistä perustellusta syystä.

  Loma-anomus tehdään Wilmassa

  Loma-anomus tehdään sähköisesti Wilmassa. Kurssin tai opintojakson ensimmäisellä oppitunnilla on oltava aina läsnä tai ilmoitettava poissaolosta kurssin opettajalle etukäteen.

 • Kurssin tai opintojakson kokeesta poissaolosta tulee ilmoittaa ennen kokeen alkua Wilmassa kurssin opettajalle. Puuttuva koe tulee suorittaa seuraavana yleistenttipäivänä. Kurssi ja opintojakso voidaan arvioida, vaikka koesuoritus puuttuisi. Kurssien ja opintojaksojen tarkemmat arviointiperiaatteet sovitaan kurssin ensimmäisellä oppitunnilla.

  Päättöviikolla luvallisesti loman tai harrastuksen takia poissaolleille ei järjestetä ylimääräistä koetta. Opiskelijan tulee osallistua tavalliseen tapaan joko kurssikokeeseen, uusintakuulusteluun tai yleistenttiin.

  Yleistenttejä järjestetään useita kertoja vuodessa. Syksyn yleistentissä voi myös korottaa edellisen lukuvuoden hyväksyttyjä arvosanoja.

 • Voit vaihtaa pitkän matematiikan opinnot lyhyen matematiikan opinnoiksi. Vaihto edellyttää aina neuvottelua opinto-ohjaajan kanssa.

  Pitkän matematiikan kurssit hyväksiluetaan lyhyen matematiikan kursseiksi seuraavasti:

  1.8.2016 voimaan tullut LOPS2016:

  • MAA02 → MAB02
  • MAA03 → MAB03
  • MAA06 → MAB07
  • MAA08 → MAB04
  • MAA10 → MAB05

  Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot ovat lyhyen oppimäärän koulukohtaisia soveltavia kursseja.

  Uusi 1.8.2021 voimaan tuleva LOPS2021:

  • MAA02 → MAB02
  • MAA03 → MAB03
  • MAA06 → MAB08
  • MAA08 → MAB05
  • MAA09 → MAB07

  Muut pitkän oppimäärän mukaiset hyväksytyt tai vaihdon yhteydessä moduuleista yli jääviä opintopisteitä vastaavat hyväksytysti suoritetut osaopinnot ovat lyhyen oppimäärän oppilaitoskohtaisia valinnaisia opintojaksoja.

 • Opiskelijan aiemmin suorittamat opinnot ja muu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi opiskelijan lukio-opintoja tietyin edellytyksin. Päätöksen osaamisen tunnistamisesta sekä tunnustamisesta osaksi lukio-opintoja tekee rehtori.

  Opintojen hyväksiluku LOPS2016 opinnoissa

  Opiskelija, joka suorittaa opintoja OPS2016 opetussuunnitelman mukaisina ja haluaa saada tunnustetuksi aiemmin suorittamansa opinnot tai muun osaamisen osaksi lukio-opintoja, tulee toimittaa kopio suoritustodistuksesta tai osaamistodistuksesta lukion rehtorin postilaatikkoon.

  Osaamisen tunnustaminen LOPS2021 opinnoissa

  Opiskelija, joka opiskelee LOPS2021 opetussuunnitelman mukaan anoo itse aiemmin suorittamiensa opintojen ja muun osaamisen osalta osaamisen tunnustamista Wilmassa kohdassa Opinnot -> HOPS.

  Opiskelijan ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta osaksi lukio-opintoja LOPS2021

  Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen anomiseen LOPS2021 (pdf)

   

 • Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

  Keravan lukiossa järjestetään evankelisluterilaista ja ortodoksista uskonnon opetusta sekä elämänkatsomustiedon opetusta. Ortodoksisen uskonnon opetus järjestetään verkko-opintoina.

  Opiskelijalla on velvollisuus osallistua järjestettyyn oman uskontokuntansa mukaiseen opetukseen. Opiskella voi lisäksi opiskella muitakin katsomusaineita. Myös muiden uskontojen opetusta voidaan järjestää, jos vähintään kolme muuhun uskontokuntaan kuuluvaa opiskelijaa pyytää opetusta rehtorilta.

  Opiskelijalle, joka aloittaa lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään, opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa.

 • Arvioinnin tavoitteet

  Arvosanan antaminen on vain yksi arvioinnin muoto. Arvioinnin tarkoitus on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Lisäksi arvioinnin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa opinnoissaan ja antaa huoltajille tietoa opintojen etenemisestä. Arviointi toimii näyttönä haettaessa jatko-opintoihin tai työelämään. Arviointi auttaa opettajia ja kouluyhteisöä opetuksen kehittämistyössä.

  Kurssin ja opintojakson arviointi

  Kurssin ja opintojakson arviointiperusteet sovitaan ensimmäisellä tunnilla. Arviointi voi perustua tuntiaktiivisuuteen, oppimistehtäviin, itse- ja vertaisarviointiin sekä mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin tai muihin näyttöihin. Arvosana voi laskea poissaolojen vuoksi, silloin kun opiskelijan osaamisesta ei saada riittävää näyttöä. Verkko-opinnot sekä itsenäisesti opiskellut kurssit tulee suorittaa hyväksytysti.

  Arvosanat

  Jokainen lukion kurssi ja opintojakso arvioidaan erikseen ja toisistaan riippumatta. Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit sekä opintojaksot arvioidaan numeroin 4–10. Koulukohtaiset kurssit sekä oppilaitoskohtaiset valinnaiset opintojaksot arvioidaan opetussuunnitelman mukaisesti, joko numeroin 4–10 tai suoritusmerkinnällä S tai hylättynä H. Hylätyt koulukohtaiset kurssit ja opintojaksot eivät kerrytä opiskelijan suorittamien opintojen määrää.

  Opetussuunnitelman merkintä T (täydennettävä) tarkoittaa, että opiskelijan opintosuoritus on kesken. Suorituksista puuttuu koe ja/tai yksi tai useampi jakson alussa sovituista oppimistehtävistä. Keskeneräinen opintosuoritus on suoritettava loppuun seuraavan uusintakoepäivään mennessä tai suoritettava kokonaan uudestaan. Opettaja merkitsee puuttuvat suoritukset Wilmaan kyseisen kurssin ja opintojakson kohdalle.

  L (lopetettu) merkintä tarkoittaa sitä, että opiskelijan on suoritettava kurssi tai opintojakso kokonaisuudessaan uudelleen. Tarvittaessa lisätietoja saa asianomaiselta opettajalta.

  Jos oppiaineen opetussuunnitelmassa ei ole merkitty ainoaksi arviointiperusteeksi kurssin tai opintojakson suoritusmerkintää, kukin suoritus arvioidaan aina ensin numeroin, riippumatta siitä, annetaanko kurssista, opintojaksosta tai oppiaineen oppimäärästä suoritusmerkintä vai käytetäänkö muuta arviointitapaa. Numeroarviointi tallennetaan siltä varalta, että opiskelija haluaa numeroarvosanan päättötodistukseen.

 • Hyväksytyn arvosanan korottaminen

  Hyväksyttyä kurssiarvosanaa tai opintojakson arvosanaa voi yrittää korottaa kerran osallistumalla elokuun yleistenttiin. Arvosanaksi jää suorituksista parempi. Uusia voi korkeintaan vuotta aiemmin suoritetun kurssin tai opintojakson.

  Hylätyn arvosanan korottaminen

  Hylättyä arvosanaa voi yrittää korottaa kerran osallistumalla yleistenttiin tai päättöviikon kurssikokeeseen. Uusintakuulusteluun pääsemiseksi opettaja voi edellyttää tukiopetukseen osallistumista tai lisätehtävien tekemistä. Hylätyn arvosanan voi uusia myös käymällä kurssin tai opintojakson uudelleen. Ilmoittautuminen uusintakokeeseen tapahtuu Wilmassa. Uusinnassa saatu hyväksytty arvosana merkitään kurssin tai opintojakson uudeksi arvosanaksi.

  Arvosanojen korottaminen uusintakuulustelussa

  Yhdellä uusintakuulustelukerralla voi kerralla yrittää korottaa korkeintaan kahden eri kurssin tai opintojakson arvosanaa.

  Jos opiskelija jää ilman pätevää syytä saapumatta ilmoittamaansa uusintakokeeseen, hän menettää oikeuden uusia kokeen.

  Yleistentit

  Yleistenttejä järjestetään useita kertoja vuodessa. Syksyn yleistentissä voi myös korottaa edellisen lukuvuoden hyväksyttyjä arvosanoja.

 • Muissa oppilaitoksissa suorittamasi kurssit arvioidaan yleensä suoritusmerkinnällä. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi tai opintojakso, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavasti:

  Asteikko 1-5LukioasteikkoAsteikko 1-3
  Hylätty4 (hylätty)Hylätty
  15 (välttävä)1
  26 (kohtalainen)1
  37 (tyydyttävä)2
  48 (hyvä)2
  59 (kiitettävä)
  10 (erinomainen)
  3
 • Päättöarviointi ja päättötodistus

  Päättötodistuksessa oppiaineen päättöarvosana lasketaan opiskeltujen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien aritmeettisena keskiarvona.

  Syksyllä 2021 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan päättöarvosana lasketaan valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen aritmeettisena keskiarvona painotettuna opintojakson laajuudella.

  Hylättyjä arvosanoja saa olla oppiaineitta kohden enintään seuraava määrä:

  LOPS2016Kursseja
  Suoritettuja
  pakollisia ja
  valtakunnallisia
  syventäviä
  kursseja
  1-23-56-89
  Hylättyjä
  kursseja max
  0 1 2 3
  LOPS2021Opintopisteitä
  Suoritettuja
  valtakunnallisia
  pakollisia ja
  valinnaisia
  opintojaksoja
  (laajuus)
  2-56-1112-1718
  Hylättyjä
  opintojaksoja
  0 2 4 6

  Valtakunnallisia kursseja ei voi poistaa päättötodistuksesta

  Mitään suoritettuja valtakunnallisia kursseja ei voida poistaa päättötodistuksesta, vaikka ne olisivat hylättyjä tai laskisivat keskiarvoa. Hylätyt koulukohtaiset kurssit eivät kerrytä kurssimäärää.

  Syksyllä 2021 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan jälkikäteen ei voida poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Hylätyt oppilaitoskohtaiset opintojaksot eivät kerrytä opiskelijan opintopisteiden määrää.

 • Mikäli opiskelija haluaa korottaa päättöarvosanaansa, hänen tulee osallistua ennen tai jälkeen ylioppilaskokeen suulliseen kuulusteluun eli tenttiin valitsemissaan oppiaineissa. Tentti voi pitää sisällään myös kirjallisen osion.

  Mikäli opiskelija osoittaa tentissä suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa kuin kurssien tai opintojaksojen arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa korotetaan. Tentti ei voi laskea päättöarvosanaa. Myös opettaja voi korottaa opiskelijan päättöarvosanaa, jos viimeiset opintosuoritukset antavat siihen aihetta. Myös koulukohtaisten kurssien valinnaisten opintojen osaaminen voidaan ottaa silloin huomioon.

 • Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion oppimäärän hyväksytysti. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 75 kurssia, kaikki pakolliset kurssit ja 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Syksyllä 2021 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan opiskelijan tulee suorittaa vähintään 150 opintopistettä, kaikki pakolliset opintojaksot sekä vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja.

  Lukion tai ammatillisen oppilaitoksen päättötodistus on edellytys ylioppilastutkintotodistuksen saamiselle.

  Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukioasetuksen mukainen numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta ja teemaopintojen kursseista sekä oppilaitoskohtaisista valinnaisista opintojaksoista annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin tai uuden opetussuunnitelman mukaan vain kaksi opintopistettä, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia tai korkeintaan neljä opintopistettä.

  Numeroarvosanan vaihtamisesta suoritusmerkinnäksi on ilmoitettava kirjallisesti. Kyseisen lomakkeen saat lukion opintotoimistosta, jonne lomake on myös palautettava viimeistään kuukautta ennen todistuksenantopäivää.

  Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 • Opiskelijan ollessa tyytymätön arviointiin, hän voi pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista rehtorilta. Rehtori ja opettajat päättävät uudesta arvioinnista. Uuteen päätökseen voi tarvittaessa pyytää arvioinnin oikaisua aluehallintovirastolta.

  Siirry Aluehallintoviraston sivulle: Henkilöasiakkaan oikaisuvaatimus.

 • Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia:

  Lukion päättötodistus

  Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän.

  Todistus oppimäärän suorittamisesta

  Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän, eikä hänen tarkoituksenaan ole suorittaa koko lukion oppimäärää.

  Erotodistus

  Todistus lukiosta eroamisesta annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista.

  Suullisen kielitaidon todistus

  Todistus suullisen kielitaidon kokeesta annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut pitkässä vieraassa kielessä tai toisessa kotimaisessa kielessä suullisen kielitaidon kokeen.

  Lukiodiplomitodistus

  Lukiodiplomitodistus annetaan opiskelijalle, joka on määräysten mukaisesti suorittanut valtakunnallisen lukiodiplomikurssin sekä siihen vaadittavat opinnot.

  Luma-linjan todistus

  Todistus suoritetuista luonnontieteellis-matemaattisen linjan kursseista annetaan lukion päättötodistuksen liitteenä (LOPS2016). Todistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on matemaattisluonnontieteellisellä linjalla opiskellessaan suorittanut vähintään seitsemän koulukohtaista soveltavaa kurssia tai teemaopintojen koulukohtaista kurssia vähintään kolmesta eri oppiaineesta, joita ovat pitkä matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede, tietojenkäsittelytiede,  teemaopinnot ja tiedepassi. Teemaopinnot ja tiedepassi lasketaan keskenään yhdeksi oppiaineeksi.

 • 1.8.2021 oppivelvollisuuslain voimaantulon jälkeen lukio-opinnot aloittanut alle 18-vuotias opiskelija on oppivelvollinen. Oppivelvollinen opiskelija ei voi erota oppilaitoksesta omalla ilmoituksellaan, ellei hänellä ole uutta opiskelupaikkaa, johon hän siirtyy suorittamaan oppivelvollisuuttaan.

  Opiskelijan tulee ilmoittaa eroanomuksessa tulevan opiskelupaikan nimi ja yhteystiedot oppilaitokseen. Opiskelupaikka tarkastetaan ennen kuin eroanomuksen hyväksymistä. Oppivelvollisen opiskelijan eroamiseen vaaditaan huoltajan suostumus. Täysi-ikäinen opiskelija voi anoa eroa ilman huoltajan hyväksyntää.

  Ohjeet erolomakkeen täyttämiseen ja linkki Wilmaan eroanomuslomakkeelle.

  LOPS 2021 mukaan opiskelevan opiskelijan ohje

  Linkki Wilmaan: Eroanomus (lomake näkyy huoltajalle ja täysi-ikäiselle opiskelijalle)
  Linkki: Ohje LOPS2021 opiskelijoille (pdf)

  LOPS2016 mukaan opiskelevan opiskelijan ohje

  Linkki: Erolomake LOPS2016 opiskelijoille (pdf)

 • Keravan lukion järjestyssäännöt

  Järjestyssääntöjen kattavuus

  • Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Keravan lukiossa työskenteleviä henkilöitä. Järjestyssääntöjä tulee noudattaa oppilaitoksen työaikana oppilaitoksen alueella (kiinteistöt ja niiden piha-alueet) sekä oppilaitoksen tilaisuuksissa.
  • Säännöt ovat voimassa myös oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa oppilaitoksen alueen ja varsinaisen työajan ulkopuolella.

  Järjestyssääntöjen tavoitteet

  • Järjestyssääntöjen tavoitteena on viihtyisä, turvallinen ja rauhallinen kouluyhteisö.
  • Jokainen on vastuussa yhteisölle sääntöjen noudattamisesta.

  Oppilaitoksen alue oppilaitoksen työaika

  • Oppilaitoksen alue tarkoittaa lukiorakennusta ja siihen liittyviä piha- ja pysäköintialueita.
  • Oppilaitoksen työajaksi katsotaan lukuvuosisuunnitelman mukainen työaika sekä kaikki oppilaitoksen ja opiskelijakunnan oppilaitoksen työaikana järjestämät lukuvuosisuunnitelmaan kirjatut tilaisuudet.

  Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

  • Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppimisen tukea.
  • Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee suojata opiskelijaa kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä.
  • Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
  • Oppilaitoksen tulee edistää erilaisten oppijoiden tasavertaista asemaa sekä sukupuolten välisen tasa-arvon sekä kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista.
  • Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä.
  • Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja vältettävä toimintaa, joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

  Koulumatkat ja kulkuvälineiden käyttö

  • Oppilaitos on vakuuttanut opiskelijansa koulumatkojen ajaksi.
  • Kulkuvälineet tulee säilyttää niille varatuilla paikoilla. Kulkuvälineitä ei saa säilyttää ajoreiteillä. Myös pysäköintihallissa on noudatettava kulkuvälineiden säilytyksestä annettuja määräyksiä ja ohjeita.

  Päivittäinen työskentely

  • Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti oppilaitoksen normaalin työjärjestyksen tai erikseen ilmoitetun ohjelman mukaisesti.
  • Jokaisella on oikeus työrauhaan.
  • Oppitunneille tulee saapua ajoissa.
  • Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet eivät saa aiheuttaa häiriöitä oppitunneilla.
  • Kokeessa opiskelijalla ei saa olla puhelinta hallussaan.
  • Opettajat ja opiskelijat huolehtivat, että opetustila on siisti oppitunnin päättyessä.
  • Koulun omaisuutta ei saa tuhota eikä tiloja roskata.
  • Rikkoutuneesta tai vaaraa aiheuttavasta omaisuudesta on heti ilmoitettava kouluisännälle, opintotoimistoon tai rehtorille.

  Käytävät, aulat ja ruokala

  • Opiskelijat käyvät ruokailemassa siihen varattuna ajankohtana. Ruokailussa tulee noudattaa siisteyttä ja hyviä tapoja.
  • Oppilaitoksen yleisissä tiloissa oleskelevat henkilöt eivät saa aiheuttaa häiriötä oppitunneilla tai koetilaisuuksissa.

  Tupakointi ja päihteet

  • Tupakkatuotteiden (mukaan lukien nuuskan) käyttö on kielletty oppilaitoksessa ja oppilaitoksen alueella.
  • Alkoholin ja muiden huumaavien aineiden tuominen ja niiden käyttö on kielletty oppilaitoksen työaikana oppilaitoksen alueella ja kaikissa oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa (mukaan lukien retket).
  • Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena oppilaitoksen työaikana.

  Vilppi ja vilpin yritys

  • Vilpillinen toiminta koetilaisuuksissa tai muussa työskentelyssä, kuten esimerkiksi tutkielman tai esitelmän valmistelemisessa, johtaa suorituksen hylkäämiseen ja mahdollisesti sen saattamiseen opettajakunnan ja alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajien tietoon.

  Poissaoloselvitykset

  • Opiskelijan sairastuessa tai joutuessa olemaan muun pakottavan syyn vuoksi poissa koulusta on tästä ilmoitettava oppilaitokselle poissaolojärjestelmän kautta.
  • Kaikki poissaolot on selvitettävä yhteisesti sovitulla tavalla.
  • Poissaolot voivat johtaa kurssin keskeytymiseen.
  • Oppilaitos ei ole velvollinen järjestämään lisäopetusta opiskelijalle, joka on ollut poissa loman tai muun vastaavan syyn vuoksi.
  • Hyväksyttävästä syystä kokeesta poissa olleella opiskelijalla on oikeus korvaavaan koesuoritukseen.
  • Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja.
  • Luvan yli kolmen päivän poissaoloon myöntää rehtori.

  Muut määräykset

  • Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lukiota koskevia säännöksiä ja määräyksiä, kuten lukiolakia ja muiden lakien lukiota koskevia määräyksiä.

  Järjestyssääntöjen rikkominen

  • Opettaja tai rehtori voi määrätä epäasiallisesti käyttäytyvän tai opiskelua häiritsevän opiskelijan poistumaan tunnilta tai oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.
  • Epäasiallisesta käytöksestä voi seurata puhuttelu, yhteydenotto kotiin, kirjallinen varoitus tai määräaikainen oppilaitoksesta erottaminen.
  • Opiskelija on korvausvelvollinen koulun omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.
  • Oppilaitoksen sääntöjen rikkomusten seuraamuksista ja menettelytavoista on erikseen tarkemmat ohjeet ja määräykset lukiolaissa, lukion opetussuunnitelmassa sekä Keravan lukion suunnitelmassa kurinpitokeinojen käyttämisestä.