Kerava monipuolistaa koulujen taukoliikuntatoimintaa

Keravan kasvatus- ja opetustoimi on irtisanonut Keppi & Porkkana -hyvinvointipaketin palvelusopimuksen päättymään kevätlukukauden loppuun 1.6.2024.

Päätös perustuu kasvatus- ja opetuslautakunnan ohjeistukseen sekä kasvatus- ja opetustoimen johdon huolelliseen harkintaan. Keravan kaupungille ei koidu sopimuksen irtisanomisesta lisäkustannuksia sopimuskauden alussa suoritetun ensimmäisen sopimusvuoden maksuerän lisäksi. Sopimusvuoden aikana kertynyt 23 keppijumppavideon kirjasto sekä jumppakepit säilytyspusseineen jäävät Keravan kaupungin omistukseen ja koulujen käyttöön, joten keppijumppa tulee jatkumaan kouluissa yhtenä toivottuna taukoliikuntamuotona.

Ensimmäisen vuoden kokemuksista hyödyllistä oppia

Keravan kasvatuksen ja opetuksen va. toimialajohtaja Hannele Koskinen kiittää Keppi & Porkkana -hyvinvointimallin kehittäneen Matti Vestmanin ammattitaitoa ja innovatiivisuutta keppijumpan konseptoinnissa ja lanseeraamisessa kouluihin.

”Yhteistyömme Matti Vestmanin ja hänen tiiminsä kanssa on ollut erittäin hyvää ja heidän tuottamansa hyvinvointipalvelupaketti videoineen ammattimaisen laadukas. Olemme tämän hankkeen aikana saaneet myös hyödyllistä kokemusta ja oppia taukoliikunnan jalkauttamisesta käytäntöön. Lisäksi taukoliikunnalla on ollut vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin, joka on näkynyt tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaolojen merkittävänä vähenemänä”, Koskinen sanoo.

”Näemme oman taukoliikuntatoiminnan kehittämisen kuitenkin tarpeellisena voidaksemme monipuolistaa liikuntatarjontaa ja vastata paremmin kouluyhteisöjen tarpeisiin. Kehittämistyössämme painotamme opettajien ja oppilaiden osallistamista ja palautteiden huomioimista, jotta taukoliikunnasta saadaan kaikkia ikäluokkia motivoivaa ja helposti koulupäivään integroitavaa”, Koskinen jatkaa.

Kehittämistyössä keskiössä monipuolisuus ja osallistaminen

Keravan kasvatus- ja opetustoimi on käynnistänyt taukoliikuntatoiminnan edelleen kehittämisen. Syyslukukaudella 2024 opetussuunnitelmien mukainen taukoliikunta esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa aloitetaan olemassa olevilla keppijumppavideoilla ja jumppakepeillä, sekä monipuolistetaan taukoliikuntaa muilla liikuntamuodoilla.

Taukoliikuntatoimintaa kehitettäessä huomioidaan liikuntavaihtoehtojen monipuolisuus, innostavuus, soveltuvuus eri ikäisille lapsille ja nuorille sekä helppo integroitavuus opetukseen ja koulupäivään. Opettajia ja oppilaita tiiviisti osallistamalla pyritään luomaan toimintamalleja, jotka motivoivat aktiivisesti toteuttamaan opetussuunnitelmiin kirjattua oikeutta päivittäiseen taukoliikuntaan. Taukoliikuntatoiminnalla pyritään edistämään lasten ja nuorten liikunnallisuutta ja liikunnan iloa, hyvinvointia sekä osallisuutta kouluissa.

Keravan kasvatus- ja opetustoimi on myös yhdessä Keravan liikuntatoimen kanssa hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöstä hankerahoitusta taukoliikuntakonseptin kehittämiseen. Kyseinen hankerahoitus kohdentuisi erityisesti yläkouluikäisten liikkumisen vahvistamiseen ja kiinnostuksen lisäämiseen.

Keravan kasvatus- ja opetustoimi on myös valmis kilpailuttamaan taukoliikuntatoiminnan uudelleen tarpeen niin vaatiessa.

Liikunnallisuuden lisääminen osa Keravan kaupunkistrategiaa

Keravalla opetussuunnitelmiin kirjattiin kesäkuussa 2023 jokaisen oppilaan oikeus päivittäiseen taukoliikuntaan. Tämä on osa Keravan kaupungin laajempaa pyrkimystä parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia liikuntamahdollisuuksia osana koulupäivää. Taukoliikunnalla tavoitellaan myös koululaisten Move!-mittausten tulosten parantamista.

Keravan kaupungin pitkän linjan strateginen tavoite on, että liikunnallisuus lisääntyy keravalaisten elämäntapana. Tämä tavoite jalkautuu päiväkoteihin ja kouluihin opetussuunnitelmien, toiminnallisten opetusmenetelmien sekä fyysistä aktiivisuutta tukevien toimintatapojen kautta.