Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Rakennatko uutta rakennusta? Tehdäänkö kiinteistöllesi linjasaneerausta? Oletko liittymässä vesihuolto- ja/tai hulevesiverkostoon? Vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen vaiheet listaa, mitä toimenpiteitä, lupia ja lausuntoja tarvitset.

Vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen vaiheet

 • Liitoskohtalausuntoa tarvitaan rakennuslupahakemukseen liitteeksi ja kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien (KVV-suunnitelmien) lähtötiedoksi. Lausuntoa tilattaessa tulee ilmoittaa vireillä olevasta tonttijaosta ja/tai hallinnanjakosopimuksesta. Liitoskohtalausunnon ja vesisopimuksen hakemista varten pitää täyttää hakemus kiinteistön liittämiseksi Keravan vesihuoltoverkostoon.

  Kerava myöntää yhdelle kiinteistölle (tontille) yhden vesiliittymän/ vesimittarin/sopimuksen. Jos on tarkoitus saada useampia vesiliittymiä, tarvitaan kiinteistön omistajien välinen hallinnanjakosopimus. Keravalle toimitettavan hallinnanjakosopimuksen on oltava kopio kaikkien sopimusosapuolten allekirjoittamasta hallinnanjakosopimuksesta.

  Liitoskohtalausunnosta ilmenee suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavat tiedot tonttijohtojen liittämiskohtien sijainnista ja korkeudesta, viemärien padotuskorkeuksista sekä veden painetaso. Uudisrakentamisessa liitoskohtalausunto sisältyy KVV-toimenpidemaksuun. Muutoin liitoskohtalausunto on maksullinen. Rakennusluvan varaisiin kohteisiin tilattu liitoskohtalausunto toimitetaan Keravan vesihuollon toimesta suoraan Lupapiste.fi -asiointipalveluun.

  Toimitusaika vaihtelee tyypillisesti 1–6 viikkoa tilauksesta ruuhkatilanteen mukaan, joten lähetä hakemus hyvissä ajoin. Liitoskohtalausunto on voimassa 6 kuukautta ja päivityksestä peritään lisäveloitus.

 • Rakennuslupa haetaan rakennusvalvonnasta. Rakennuslupa velvoittaa, että kohteella on voimassa oleva liitoskohtalausunto. Keravalla hulevesiverkostoon liittymistä varten ei tarvitse rakennuslupaa, mutta liittyminen edellyttää liitoskohtalausunnon.

  Lisätietoa rakennusluvan hakemisesta.

 • Ennen vesisopimuksen tekemistä tulee olla voimassa oleva liitoskohtalausunto ja myönnetty rakennuslupa. Keravan vesihuoltolaitos lähettää vesisopimuksen kahtena kappaleena postissa allekirjoitettavaksi vasta, kun rakennuslupa on lainvoimainen. Liittyjä palauttaa molemmat sopimukset Keravan vesihuoltolaitokselle, ja niissä tulee olla kaikkien kiinteistön omistajien allekirjoitus. Keravan vesihuoltolaitos allekirjoittaa sopimukset ja lähettää liittyjälle oman sopimuskappaleen ja laskun liittymismaksusta.

  Vesisopimuksessa tulee olla liitteenä sopimus yhteisistä tonttijohdoista, mikäli vähintään kaksi kiinteistöä tai hallinta-aluetta aiotaan liittää Keravan vesihuoltoverkostoon osittain yhteisillä tonttijohdoilla ja/tai -viemäreillä. Sopimusmalli kiinteistöjen yhteisistä tonttijohdoista löytyy vesilaitosyhdistyksen sivuilta.

 • 1. Uusi kiinteistö

  KVV-suunnitelmat toimitetaan Keravan vesihuoltolaitokselle Lupapiste.fi -asiointipalvelun kautta. Niissä tapauksissa, joissa rakennuslupaa ei tarvita, ole suoraan yhteydessä Keravan vesihuoltolaitokseen ja sovi tarvittavista suunnitelmista.

  2. Olemassa oleva kiinteistö

  Olemassa olevan kiinteistön liittymiseltä vesihuoltoverkostoon vaaditaan KVV-asemapiirustus, KVV-laitteistoselvitys ja KVV-pohjapiirustus siitä kerroksesta, jossa on vesimittaritila.

  3. Hulevesiviemäriin liittyminen

  Hulevesiviemäriin liittymisestä edellytetään KVV-asemapiirroksen ja kaivokuvien toimittamista. KVV-asemapiirustuksissa tulee esittää maanpinnan suunnitellut korkeustiedot ja vesi- ja viemärijohtojen koko- ja korkeustiedot sekä liittymiskohta runkojohtoon. Suunnitelmat muutoksista, jotka eivät vaadi rakennuslupaa, toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen vesihuolto@kerava.fi.

 • Kohteeseen valitun ulkopuolisen KVV-työnjohtajan hakemus tulee olla hyväksytty ennen liitosten tilaamista ja sisäpuolisten töiden KVV-työnjohtaja tulee olla hyväksytty ennen töiden aloittamista.

  Työnjohtajan hyväksyminen tapahtuu Lupapiste.fi -asiointipalvelun kautta, paitsi niissä toimenpiteissä, jotka eivät ole luvanvaraisia. Silloin työnjohtajan hyväksyminen haetaan KVV-työnjohtajalomakkeella.

 • Hakijan tulee järjestää urakoitsija tekemään kiinteistöllä tapahtuvat kaivu- sekä putkityöt. Keravan vesihuoltolaitos asentaa vesijohdon runkoputken liitoskohdasta tai valmiista varauksesta vesimittarille asti. Liitokset laitoksen vesijohtoverkostoon tekee aina vesihuoltolaitos. Valmiista liitosvarauksesta veloitetaan hinnaston mukaisesti. Hule- ja jätevesiviemäri liitoksista sovitaan vesihuoltolaitoksen kanssa. KVV-työnjohtajan tulee tilata vesihuollosta tarkastusaika ulkopuolisten viemäreiden katselmusta varten ennen viemäreiden peittämistä.

  Mikäli liitosten tekeminen edellyttää kaivamista tontin ulkopuolella, on kaivamiselle haettava kaivulupa. Lupa on oltava voimassa ennen kaivamisen aloittamista.

  Opas kaivannon turvalliseen toteuttamiseen (pdf).

 • Liitostyö tilataan sähköisellä työtilauslomakkeella (lomake 3), kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. Uudisrakennus

  • KVV-asemapiirustus on käsitelty.
  • Kohteeseen valitun ulkopuolisen KVV-työnjohtajan hakemus on hyväksytty.
  • Vesisopimus on allekirjoitettu.

  2. Olemassa oleva kiinteistö (lisäliittyminen)

  • Liitoskohtalausunto
  • KVV-asemapiirustus
  • Pohjapiirustus tarvittaessa

  Kun yllä mainitut liittymisen edellytykset ovat täyttyneet liitostyö tilataan sähköisellä työtilauslomakkeella (lomake 3).

  Työtilauslomakkeen lähettämisen jälkeen vesihuoltolaitoksen verkostomestari ottaa yhteyttä sopiakseen ajankohdan liitosten tekemistä varten. Ajankohdan sopimisen jälkeen voit tilata liitoksia varten tarvittavan kaivannon kaivutyön. Ohjeita kaivannon tekemiseen löytyy liitostöiden kaivutyöohjeesta. Liitostyön toimitusaika on 1–2 viikkoa.

 • Vesimittari asennetaan liittämistöiden yhteydessä tai sovittuna ajankohtana Keravan vesihuoltolaitoksen toimesta. Vesimittarin jälkitoimituksesta peritään vesihuoltolaitoksen hinnaston mukainen maksu.

  Vesimittarin asennukseen Keravan vesihuoltolaitoksen toimesta kuuluu vesimittari, vesimittariteline, etuventtiili, takaventtiili (sisältäen takaiskun).

  Lisätietoa vesimittarin tilaamisesta ja sijoittamisesta.