Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

Oppimisen tuki lapsilla on osa kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukea. Oppimisen tuki rakennetaan lapsiryhmään pääosin pedagogisin järjestelyin.

Oppimisen tuen suunnittelusta, toteutumisesta ja arvioinnista vastaa ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja, mutta toteutukseen osallistuvat kaikki ryhmän kasvattajat. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aikana sekä lapsen siirtyessä perusopetukseen.

Huoltajan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön jaettu tieto lapsesta ja hänen tarpeistaan on lähtökohta varhaisen ja riittävän tuen antamiseen. Huoltajan kanssa keskustellaan lapsen oikeudesta tukeen, tuen järjestämisen keskeisistä periaatteista sekä lapselle annettavasta tuesta ja tuen toteuttamisen muodoista. Lapselle suunnattu tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) on aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa tuen tarpeen näkökulmasta lapsen vahvuudet huomioiden. Keravan varhaiskasvatuksessa toimii sekä alueellisia varhaiskasvatuksen erityisopettajia että ryhmässä työskenteleviä varhaiskasvatuksen erityisopettajia.

Oppimisen tuen tasot ja kesto

Varhaiskasvatuksessa käytettävät tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tuen tasojen välillä siirrytään joustavasti ja tuen taso arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

 • Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Yleinen tuki muodostuu yksittäisistä tuen muodoista, esimerkiksi yksittäisistä pedagogisista ratkaisuista sekä tukitoimista, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 • Varhaiskasvatuksessa lapselle on annettava tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti suunniteltuna tehostettuna tukena, kun yleinen tuki ei riitä. Tuki muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutettavista useista tuen muodoista. Varhaiskasvatuksessa tehostetusta tuesta tehdään hallintopäätös.

 • Lapsella on oikeus saada erityistä tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Erityinen tuki muodostuu useista tuen muodoista ja tukipalveluista, ja on jatkuvaa ja kokoaikaista. Erityistä tukea voidaan antaa vammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymisestä tai muusta, merkittävästi toimintakykyä alentavasta lapsen oppimisen ja kehityksen tuen tarpeesta johtuen.

  Erityinen tuki on vahvin varhaiskasvatuksessa annettavan tuen taso. Erityisestä tuesta varhaiskasvatuksessa tehdään hallintopäätös.

 • Tuen eri muotoja käytetään kaikilla tuen tasoilla lapsen tuen tarpeen mukaisesti. Tuen muotoja voi toteuttaa samanaikaisesti heti tuen tarpeen ilmettyä osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Lapsen tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tuen muotoja.

  Tuen tarvetta ja toteutumista arvioidaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa ja suunnitelma tarkistetaan tarpeen mukaan vähintään kerran vuodessa tai tuen tarpeen muuttuessa.

Oppimisen monialainen tuki

 • Varhaiskasvatuksen psykologi työskentelee varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa olevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Tavoitteena on lasten kehityksen tukeminen ja vanhempien voimavarojen vahvistaminen.

  Tavoitteena on tuen antaminen mahdollisimman varhain ja yhteistyössä muiden perhettä auttavien tahojen kanssa. Psykologin tuki on perheelle maksutonta.

  Tutustu tarkemmin psykologipalveluihin hyvinvointialueen sivuilla.

 • Varhaiskasvatuksen kuraattori tukee varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten kehitystä ja hyvinvointia. Työn painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä. Kuraattorin antama tuki voi kohdistua lapsiryhmään tai yksittäiseen lapseen.

  Kuraattorin työhön kuuluu muun muassa positiivisen ryhmädynamiikan edistäminen, kiusaamisen ehkäisy sekä sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen vahvistaminen.

  Tutustu tarkemmin kuraattoripalveluihin hyvinvointialueen sivuilla. 

 • Varhaiskasvatuksen perhetyö on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää kasvatus- ja palveluohjausta. Palveluohjausta tehdään myös akuuteissa tilanteissa.

  Palvelu on tarkoitettu varhaiskasvatuksen piirissä oleville keravalaisille perheille (myös yksityiset päiväkodit). Työ on lyhytkestoista, jossa tapaamisia järjestetään noin 1–5 kertaa perheen tarpeista riippuen.

  Työn tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja edistää perheen toimivaa arkea yhdessä keskustelun kautta. Perhe saa konkreettisia vinkkejä ja tukea kasvatukseen ja arjen haasteisiin sekä tarvittaessa ohjausta muiden palveluiden piiriin. Käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi lapsen haastava käytös, pelot, tunne-elämän kysymykset, kaverisuhteet, nukkuminen, syöminen, pelaaminen, rajojen asettaminen tai päivärytmi. Varhaiskasvatuksen perhetyö ei ole perheen kotiin annettavaa palvelua.

  Varhaiskasvatuksen perheohjaajaan voit olla suoraan yhteydessä tai voit välittää soittopyynnön lapsen ryhmän kasvattajan, varhaiskasvatusyksikön johtajan tai erityisopettajan kautta. Tapaamiset järjestetään virka-aikana joko kasvotusten tai etäyhteydellä.

  Yhteystiedot ja aluejako:

  varhaiskasvatuksen perheohjaaja Mikko Ahlberg
  mikko.ahlberg@kerava.fi
  puh. 040 318 4075
  Alueet: Heikkilä, Jaakkola, Kaleva, Keravanjoki, Kurjenpuisto, Kurkela, Lapila, Sompio, Päivölänkaari

  varhaiskasvatuksen perheohjaaja Vera Stenius-Virtanen
  vera.stenius-virtanen@kerava.fi
  puh. 040 318 2021
  Alueet: Aarre, Kannisto, Keskusta, Niinipuu, Savenvalaja, Savio, Sorsakorpi, Virrenkulma

Monikulttuurinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lasten kielelliset ja kulttuuriset taustat sekä valmiudet. Lasten osallisuus ja rohkaistuminen itsensä ilmaisuun on tärkeää. Tavoitteena on, että jokainen aikuinen tukee lapsen kieli- ja kulttuuri -identiteetin kasvua sekä opettaa lasta kunnioittamaan eri kieliä ja kulttuureja.

Keravan varhaiskasvatuksessa käytetään Kielipeda-työvälinettä lapsen kielellisen kehityksen tukemiseksi. KieliPeda-työväline on kehitetty vastauksena varhaiskasvatuksen tarpeeseen kehittää kielitietoisia toimintatapoja ja tukea erityisesti monikielisten lasten suomen kielen oppimista.

Keravan varhaiskasvatuksessa työskentelee suomi toisena kielenä opettajia, jotka toimivat kasvattajien konsultoivana tukena päiväkodeissa.