Stöd för barnets växande och lärande

Stöd för lärande hos barn är en del av stödet för övergripande tillväxt och utveckling. Stödet för lärande byggs in i en barngrupp främst med hjälp av pedagogiska arrangemang.

Gruppens lärare inom småbarnspedagogik ansvarar för planeringen, genomförandet och utvärderingen av stödet för lärande, men alla pedagoger i gruppen deltar i genomförandet. Det är viktigt för barnet att stödet bildar ett enhetligt kontinuum under småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och när barnet övergår till den grundläggande utbildningen.

Vårdnadshavarens och småbarnspedagogikens gemensamma kunskap om barnet och dennes behov är utgångspunkten för att ge tidigt och tillräckligt stöd. Barnets rätt till stöd, de viktigaste principerna för att ordna stöd, det stöd som ges till barnet och formerna för genomförandet av stödet diskuteras med vårdnadshavaren. Det stöd som barnet får antecknas i barnets plan för småbarnspedagogik.

En speciallärare inom småbarnspedagogiken deltar aktivt i planeringen och genomförandet av verksamheten utifrån stödbehovet, med beaktande av barnets styrkor. I småbarnspedagogiken i Kervo verkar både regionala speciallärare inom småbarnspedagogik och speciallärare inom småbarnspedagogik som arbetar i grupp.

Stödformer och längden på stödet

Nivåerna av stöd som används i småbarnspedagogiken är allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Övergången från en stödnivå till en annan ska genomföras flexibelt och nivån av stöd ska alltid bedömas från fall till fall.

  • Allmänt stöd är den första åtgärden för att svara på barnets behov av stöd. Allmänt stöd består av enskilda stödformer, till exempel enskilda pedagogiska lösningar och stödåtgärder med vilka man påverkar situationen i ett så tidigt skede som möjligt.

  • Ett barn ska inom småbarnspedagogiken få intensifierat stöd som är individuellt planerat och som utgår från hela gruppen om det allmänna stödet inte räcker till. Stödet består av flera stödformer som tillämpas regelbundet och samtidigt. Inom småbarnspedagogiken fattas ett förvaltningsbeslut om intensifierat stöd.

  • Ett barn har rätt att få särskilt stöd genast när behovet av stöd framkommer. Särskilt stöd består av flera stödformer och stödtjänster som tillämpas kontinuerligt och på heltid. Särskilt stöd kan ges på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, försenad utveckling eller något annat sådant behov av stöd för lärande eller utveckling som avsevärt sänker barnets funktionsförmåga.

    Särskilt stöd är den starkaste nivån av stöd som ges inom småbarnspedagogiken. Inom småbarnspedagogiken fattas ett förvaltningsbeslut om särskilt stöd.

  • Olika stödformer ska användas på alla stödnivåer i enlighet med barnets stödbehov. Olika stödformer kan genomföras samtidigt, genast när behovet av stöd framkommit, som en del av den grundläggande verksamheten inom småbarnspedagogiken. Stödet för barnet kan omfatta pedagogiska, strukturella och vårdinriktade stödformer.

    Behovet och genomförandet av stöd bedöms i barnets plan för småbarnspedagogik och planen ses över vid behov minst en gång per år eller när behovet av stöd förändras.

Mer information finns på de finskspråkiga sidorna.

Mångkulturell småbarnspedagogik

Inom småbarnspedagogiken beaktas barnens språkliga och kulturella bakgrund och färdigheter. Det är viktigt att barnen får vara delaktiga och uppmuntras att uttrycka sig. Målet är att varje vuxen ska stödja barnets språkliga och kulturella identitet och lära barnet att respektera olika språk och kulturer.

Inom småbarnspedagogiken i Kervo används verktyget KieliPeda för att stödja barnets språkliga utveckling. KieliPeda-verktyget har tagits fram för att svara mot behovet inom småbarnspedagogiken att utveckla språkmedvetna verksamhetssätt och för att stödja i synnerhet flerspråkiga barn att lära sig finska.

Inom småbarnspedagogiken i Kervo arbetar lärarer i finska som andraspråk. De som fungerar som ett konsultativt stöd för pedagogerna i daghemmen.