Lautakunnat

​​​​​Kokoonpanot löytyvät toimielinhaun​ avulla.​
​Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä. ​

Kasvatus- ja opetuslautakunta13 jäsentä

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuspalvelujen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi sen tehtävänä on toimia aktiivisena vaikuttajana alueen oppilaitosyhteistyössä, osallistua omistajapolitiikan koordinointiin koulutuskuntayhtymissä sekä kehittää oppilaitosten yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Esittelijänä toimii kasvatuksen ja opetuksen toimialan toimialajohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kasvatuksen ja opetuksen toimialan hallintopäällikkö.

Kokousajat:

ke 27.04.2022 klo 17.00
ti 24.05.2022 klo 17.00
ke 15.06.2022 klo 17.00

ke 31.08.2022 (talousarvio)
ke 28.09.2022
ke 26.10.2022
ke 23.11.2022
ke 14.12.2022

Keskusvaalilautakunta5 jäsentä

Keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan erikseen kuuluvat. Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta. Lisäksi kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee muiden muassa tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtia kuntavaalitulosten ennakkolaskennasta, vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta ja vahvistaa vaalin tulos. Keskusvaalilautakunnan asettaa kunnanvaltuusto. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginsihteeri, 2. pöytäkirjanpitäjänä hallinnon erityisasiantuntija.

Kokousajat:

Sosiaali- ja terveyslautakunta13 jäsentä

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupunkilaisille järjestettävistä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyistä ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja kaupungin työllistämisvelvoitteen alaisista työllisyysasioista. Esittelijänä toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan toimialajohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan hallintopäällikkö.

Kokousajat:

27.1.2022
3.3.2022
24.3.2022
21.4.2022
19.5.2022
16.6.2022

to 25.8.2022
to 29.9.2022
to 27.10.2022
to 24.11.2022
to 15.12.2022

Tarkastuslautakunta, 9 jäsentä

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista. Tarkastuslautakunta myös valmistelee tilintarkastuspalvelujen hankinnan valtuustolle ja huolehtii kunnan ja tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuksien noudattamista ja antaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle.

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Kokousajat:

26.1.2022 klo 17.00
2.2.2022 klo 17.00
7.3.2022 klo 17.00
23.3.2022 klo 17.00
13.4.2022 klo 17.00
27.4.2022 klo 17.00
10.5.2022 klo 17.00
24.5.2022 klo 17.00

Tekninen lautakunta, 13 jäsentä

Kaupunkitekniikan toimiala huolehtii keravalaisten ja kaupungin virastojen tarvitsemista teknisistä ja kaupunkiympäristöön liittyvistä palveluista sekä ateria- ja puhtauspalveluista. Lautakunnan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää teknisen toimialan toimintaa. Lautakunta vastaa teknisen toimialan hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Esittelijänä toimii kaupunkitekniikan toimialan toimialajohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunkitekniikan toimialan hallintopalveluiden hallintosihteeri.

Kokousajat:

ti 1.2.2022
ti 1.3.2022
ti 29.3.2022 --> siirretty ke 30.3.2022
ti 26.4.2022
ti 31.5.2022 --> siirretty ma 30.5.2022

Kesätauko

ti 16.8.2022 --> siirretty ma 15.8.2022
ti 27.9.2022 --> siirretty ke 28.9.2022
ti 1.11.2022
ti 29.11.2022
ti 13.12.2022

ti 24.1.2023
ti 7.3.2023
ti 28.3.2023
ti 25.4.2023
ti 23.5.2023

(varaus ti 13.6.2023)

Kesätauko

ti 29.8.2023
ti 26.9.2023
ti 24.10.2023
ti 21.11.2023
ti 12.12.2023

Teknisen lautakunnan lupajaosto, 7 jäsentä

Lupajaoston tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä ja käsitellä rakennusvalvonnan niitä viranomaistehtäviä, jotka edellyttävät monijäsenisen toimielimen päätöksentekoa, kuten viranhaltijapäätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia ja pakkokeinoasioita. Lupajaoston alaisten asioiden valmistelun ja toimeenpanon hoitaa rakennusvalvonta. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimii johtava rakennustarkastaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii lupasihteeri.

Kokousajat:
9.2.2022 klo 17.00
6.4.2022 klo 17.00
8.6.2022 klo 17.00
24.8.2022 klo 17.00
23.11.2022 klo 17.00

ke 8.2.2023 klo 17.00
ke 26.4.2023 klo 17.00
ke 7.6.2023 klo 17.00
ke 30.8.2023 klo 17.00
ke 22.11.2023 klo 17.00

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta, 13 jäsentä

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan tehtävänä on vastata Keravan kaupunginkirjaston, kulttuuri- ja museopalveluiden, liikuntapalveluiden, nuorisopalveluiden sekä Keravan Opiston palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on huolehtia harrastus- ja kotiseututoiminnan edellytysten luomisesta yhteistyössä keravalaisten yhteisöjen kanssa. Lautakunta toimii toimialoilla tapahtuvan ennaltaehkäisevän työn 
koordinoijana sekä yhteisöllisyyttä edistävänä luottamustoimielimenä. Esittelijänä toimii vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan toimialajohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan talous- ja hallintosihteeri.

Kokousajat:

ke 19.1.2022 klo 17.00
to 17.2.2022 klo 17.00
ke 23.3.2022 klo 17.00
to 28.4.2022 klo 17.00
ke 8.6.2022 klo 17.00
ti 23.8.2022
ti 30.8.2022
ke 28.9.2022
ke 9.11.2022
to 8.12.2022

Päivitetty 28.11.2022 klo 10:26