Nämnder

Bestämmelser om förvaltning och beslutsfattande finns i kommunallagen, förvaltningsstadgan som godkänts av fullmäktige och instruktionerna, med vilka fullmäktige kan delegera sin beslutanderätt till andra kommunala organ samt till förtroendevalda och tjänsteinnehavare.

För ordnande av förvaltningen har fullmäktige även godkänt instruktioner med bestämmelser om olika kommunala myndigheter och deras verksamhet, befogenhetsfördelning och uppgifter.

​​​​​Nämndernas sammansättningar hittas med hjälp av vår sökfunktion. ​Föredragningslistor och protokoll återfinns via samma sökfunktion. Dessa är tyvärr tillgängliga endast på finska.​

Nämnden för fostran och undervisning, 13 ledamöter

Nämnden för fostran och undervisning har till uppgift att ordna och utveckla småbarnspedagogiktjänsterna, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Dessutom är dess uppgift att aktivt påverka samarbetet mellan läroanstalter i regionen, att delta i samordningen av ägarpolitiken i utbildningssamkommunerna och att utveckla läroanstalternas samarbete med näringslivet. Föredragande är sektorschefen för fostrans- och undervisningssektorn. Protokollförare är förvaltningschefen inom fostrans- och undervisningssektorn.

  • 25.1.2023
  • 1.3.2023 (bokslut)
  • 29.3.2023
  • 26.4.2023
  • 24.5.2023
  • 14.6.2023

Centralvalnämnden

Centralvalnämnd ska utföra de uppgifter som i vallagen är särskilt föreskrivna för nämnden. Vid statliga val ska centralvalnämnden sköta alla förberedande praktiska arbeten inför valen samt förhandsröstningen. Vid kommunala val ska centralvalnämnden dessutom bland annat granska ansökningarna om publicering av kandidatlistor och göra en sammanställning av kandidatlistorna, sköta förhandsräkningen av kommunalvalsresultaten och räkningen av de röster som avgetts vid valförrättningen och fastställa valresultatet. Centralvalnämnden tillsätts av kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för fyra år i sänder och de ska, om möjligt, företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval förekommit i kommunen. Stadssekreteraren fungerar som föredragande och protokollförare, medan en specialsakkunnig inom förvaltning fungerar som 2:a protokollförare.

  • 8.2.2023
  • 31.3.2023

Revisionsnämnden, 9 ledamöter

Revisionsnämndens viktigaste uppgift är att bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt samt bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit. Revisionsnämnden ska också bereda upphandlingen av revisionstjänster för beslut i fullmäktige och se till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas. Revisionsnämnden ska övervaka att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige.

Revisionsnämndens beslut fattas utan att föredragning av en tjänsteinnehavare på basis av ordförandens redogörelse.

  • 18.1.2023
  • 15.2.2023
  • 8.3.2023
  • 5.4.2023

Tekniska nämnden, 13 medlemmar

Stadstekniksektorn sköter tekniska och stadsmiljörelaterade tjänster samt måltids- och renhållningstjänster som Kervoborna och stadens ämbetsverk behöver. Nämndens har till uppgift att leda, övervaka och utveckla verksamheten inom den tekniska sektorn. Nämnden ansvarar för att den tekniska sektorns förvaltning och verksamhet och den interna kontrollen organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Föredragande är sektorschefen för stadstekniksektorn. Protokollförare är ekonomi- och förvaltningschefen inom stadstekniksektorn.

  • 24.1.2023
  • 7.3.2023
  • 28.3.2023
  • 25.4.2023
  • 23.5.2023
  • 29.8.2023
  • 26.9.2023
  • 24.10.2023
  • 21.11.2023
  • 12.12.2023

Tekniska nämndens tillståndssektion, 7 ledamöter

Tillståndssektionen har till uppgift att sköta de myndighetsuppgifter som byggnadstillsynen har enligt markanvändnings- och bygglagen och att sköta de myndighetsuppgifter inom byggnadstillsynen som kräver beslut av ett organ med flera ledamöter, t.ex. begäran om omprövning av beslut som fattats av tjänsteinnehavare och tvångsmedelsärenden. Beredningen och verkställandet av ärenden inom tillståndssektionen sköts av byggnadstillsynen. Föredragande vid nämndens möten är den ledande byggnadsinspektören. Tillståndssekreteraren är protokollförare.

  • 8.2.2023
  • 26.4.2023
  • 7.6.2023
  • 30.8.2023
  • 22.11.2023

Fritids- och välfärdsnämnden, 13 ledamöter

Fritids- och välfärdsnämnden har till uppgift att ordna och utveckla Kervo stadsbiblioteks tjänster, kultur- och museitjänster, idrottstjänster, ungdomstjänster och Keravan Opistos tjänster. Dessutom har nämnden till uppgift att se till att förutsättningar för rekreations- och hembygdsverksamheten skapas i samarbete med organisationerna i Kervo. Nämnden verkar som samordnare för det förebyggande arbetet inom sektorerna och som ett förtroendeorgan som främjar gemenskap. Föredragande är direktören för fritids- och välfärdssektorn. Protokollförare är ekonomi- och förvaltningssekreteraren inom fritids- och välfärdssektorn.

  • 26.1.2023
  • 16.2.2023
  • 30.3.2023
  • 27.4.2023
  • 8.6.2023