Lautakunnat

Hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on kuntalaissa, valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä sekä johtosäännöissä, joiden avulla valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt lisäksi johtosääntöjä, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 13 jäsentä

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuspalvelujen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi sen tehtävänä on toimia aktiivisena vaikuttajana alueen oppilaitosyhteistyössä, osallistua omistajapolitiikan koordinointiin koulutuskuntayhtymissä sekä kehittää oppilaitosten yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Esittelijänä toimii kasvatuksen ja opetuksen toimialan toimialajohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kasvatuksen ja opetuksen toimialan hallintopäällikkö.

  • ke 25.1.2023
  • ke 1.3.2023 (tilinpäätös)
  • ke 29.3.2023
  • ke 26.4.2023
  • ke 24.5.2023
  • ke 14.6.2023
  • ke 30.8.2023
  • ke 27.9.2023
  • ke 25.10.2023
  • ke 22.11.2023
  • ke 13.12.2023
 • Tuire Aikio

  Hanna-Maria Antikainen

  Eeva Anundi

  Terhi Enjala

  Akbari Fereshteh

  Jari Laukia

  Tommi Lemmelä pj.

  Juhani Lohikoski vpj.

  Aino Lumme

  Pasi Mustonen

  Nelli Niemelä

  Tommi Rautiainen

  Eero Varkemaa

   

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan erikseen kuuluvat. Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta. Lisäksi kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee muiden muassa tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtia kuntavaalitulosten ennakkolaskennasta, vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta ja vahvistaa vaalin tulos. Keskusvaalilautakunnan asettaa kunnanvaltuusto.

Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginsihteeri, toisena pöytäkirjanpitäjänä hallinnon erityisasiantuntija.

  • ke 8.2.2023
  • pe 31.3.2023
 • Arja Rantanen pj.

  Ossi Honkasalo vpj.

  Sirpa Lindfors

  Veikko Valkonen

  Jonnamaarit Pirinen-Lepistö

Tarkastuslautakunta, 9 jäsentä

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista. Tarkastuslautakunta myös valmistelee tilintarkastuspalvelujen hankinnan valtuustolle ja huolehtii kunnan ja tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuksien noudattamista ja antaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle.

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

  • ke 18.10.2023
  • ke 15.11.2023
  • ke 13.12.2023
  • ke 17.1.2024
 • Timo Laaninen

  Kim Savolainen

  Jarmo Ahonen

  Alam Shamsul

  Jaana Carlenius

  Leena Harjula-Jalonen

  Tarja Karjalainen

  Armi Koskelainen

  Janne Vasama

Tekninen lautakunta, 13 jäsentä

Kaupunkitekniikan toimiala huolehtii keravalaisten ja kaupungin virastojen tarvitsemista teknisistä ja kaupunkiympäristöön liittyvistä palveluista sekä ateria- ja puhtauspalveluista. Lautakunnan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää teknisen toimialan toimintaa. Lautakunta vastaa teknisen toimialan hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Esittelijänä toimii kaupunkitekniikan toimialan toimialajohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintopäällikkö.

  • ti 24.1.2023
  • ti 7.3.2023
  • ti 28.3.2023
  • ti 25.4.2023
  • ti 23.5.2023, kokouspäivää on siirretty ja uusi päivä on ti 16.5.2023.
  • ti 13.6.2023
  • ti 29.8.2023
  • ti 26.9.2023
  • ti 24.10.2023
  • ti 21.11.2023
  • ti 12.12.2023
 • Jüri Linros pj.

  Tarmo Rahkonen vpj.

  Jukka Nissinen

  Tuomo Salonpää

  Satu Salmela-Vierisalo

  Paavo Timonen

  Soini Liimatainen

  Essi Rytilä

  Maarit Vainio

  Karoliina Kaarivirta

  Eeva Lahtinen

  Kari Koivunurmi

  Birgit Enjala

Teknisen lautakunnan lupajaosto, 7 jäsentä

Lupajaoston tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä ja käsitellä rakennusvalvonnan niitä viranomaistehtäviä, jotka edellyttävät monijäsenisen toimielimen päätöksentekoa, kuten viranhaltijapäätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia ja pakkokeinoasioita. Lupajaoston alaisten asioiden valmistelun ja toimeenpanon hoitaa rakennusvalvonta. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimii johtava rakennustarkastaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii lupasihteeri.

  • ke 8.2.2023
  • ke 26.4.2023
  • ma 19.6.2023
  • ke 30.8.2023
  • ke 22.11.2023
 • Maarit Vainio pj.

  Jere Kahila vpj.

  Annaleena Lahtinen

  Jouni Suomalainen

  Marita Karjalainen

  Olli Sariola

  Jorma Surakka

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta, 13 jäsentä

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan tehtävänä on vastata Keravan kaupunginkirjaston, kulttuuri- ja museopalveluiden, liikuntapalveluiden, nuorisopalveluiden sekä Keravan Opiston palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on huolehtia harrastus- ja kotiseututoiminnan edellytysten luomisesta yhteistyössä keravalaisten yhteisöjen kanssa.

Lautakunta toimii toimialoilla tapahtuvan ennaltaehkäisevän työn koordinoijana sekä yhteisöllisyyttä edistävänä luottamustoimielimenä. Esittelijänä toimii vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan toimialajohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan talous- ja hallintosihteeri.

  • to 26.1.2023
  • to 16.2.2023
  • to 30.3.2023
  • to 27.4.2023
  • to 8.6.2023
  • to 31.8.2023
  • to 28.9.2023
  • to 2.11.2023
  • to 7.12.2023
 • Tero Arnberg

  Mira Kivilä vpj.

  Aila Lind-Mäki pj.

  Aino Lumme

  Antti Määttä

  Anriikka Pajari

  Juha Pitkä

  Eija Ruusu

  Satu Saaristo

  Jan-Peter Sjöroos

  Tuomo Suihkonen

  Sanna Tenkanen

  Petri Virtanen