Stadsfullmäktige

Fullmäktige ansvarar för Kervo stads ekonomi och verksamhet och utövar den högsta beslutanderätten. Den bestämmer vilka organ som staden har och hur befogenheterna och uppgifter fördelas mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare.

Fullmäktige har allmän befogenhet att besluta i frågor som är gemensamma för invånarna. Fullmäktige har beslutanderätt, om inte något annat föreskrivs eller om fullmäktige inte själv har delegerat sina befogenheter till andra myndigheter genom förvaltningsstadgan som den har fastställt.

Fullmäktigeledamöter och suppleanter väljs i kommunalvalet som hålls i april. Fullmäktiges mandatperiod är fyra år och den börjar i början av juni under valåret.

Antalet fullmäktigeledamöter som väljs bestäms av staden, dock minst det minimiantal som bestäms enligt antalet invånare enligt 16 § i kommunallagen. Kervo stadsfullmäktige har 51 fullmäktigeledamöter.

Fullmäktiges uppgifter bestäms i 14 § kommunallagen. Fullmäktige kan inte delegera dessa uppgifter till andra.

Fullmäktiges uppgifter

Fullmäktiges fattar beslut om

 • kommunstrategin,
 • förvaltningsstadgan,
 • budgeten och ekonomiplanen,
 • principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv
 • de mål för verksamheten och ekonomin som sätts upp för affärsverk,
 • grunderna för skötseln av tillgångarna och grunderna för finansierings- och placeringsverksamheten,
 • grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen,
 • de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer,
 • ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld,
 • valet av ledamöter i organ, om inte något annat föreskrivs nedan,
 • grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner,
 • valet av revisorer,
 • godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet,
 • annat som fullmäktige enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter ska besluta om.
 • 13.2.2023
  20.3.2023
  24.4.2023
  5.6.2023
  28.8.2023
  2.10.2023
  6.11.2023
  11.12.2023