Naapureiden kuuleminen

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on lain mukaan pääsääntöisesti ilmoitettava rakennuspaikan rajanaapureille.

 • Luvan hakijan hoitaessa itse ilmoittamisen, on suositeltavaa, että hän käy henkilökohtaisesti tapaamassa rajanaapureita ja esittelee heille rakennushanketta koskevat suunnitelmansa.

  Luvanhakija hoitaa naapurille ilmoittamisen joko kirjeitse tai henkilökohtaisella tapaamisella. Kummassakin tapauksessa on syytä käyttää kaupungin Naapurin kuuleminen -lomaketta.

  Kuulemisen voi suorittaa myös sähköisesti Lupapiste -asiointipalvelussa.

  Jos naapuri ei suostu allekirjoittamaan lomaketta, riittää, että luvanhakija kirjoittaa lomakkeeseen todistuksen, miten ja milloin tiedoksianto on suoritettu.

  Luvan hakijan toimesta tapahtuneesta tiedottamisesta on liitettävä selvitys lupahakemuksen liitteeksi. Mikäli naapurikiinteistöllä on enemmän kuin yksi omistaja, tulee kaikkien omistajien allekirjoittaa lomake.

 • Viranomaisen toimesta tapahtuva ilmoittaminen on maksullista.

  • Ilmoittaminen lupahakemuksen vireille tulosta: 80 € per naapuri.

Kuuleminen

Naapurin kuulemisella tarkoitetaan sitä, että naapurille annetaan tieto rakennuslupahakemuksen vireille tulemisesta ja hänelle varataan tilaisuus esittää huomautuksensa suunnitelmasta.

Kuuleminen ei tarkoita, että suunnitelmaa olisi aina muutettava naapurin tekemien huomautusten mukaisesti. Ensi vaiheessa luvan hakija harkitsee, onko suunnitelmaa tarpeen muuttaa naapurin tekemän huomautuksen johdosta.

Viime kädessä lupaviranomainen ratkaisee, mikä merkitys naapurin tekemälle huomautukselle on annettava. Naapurilla on kuitenkin muutoksenhakuoikeus tehtävästä lupapäätöksestä.

Kuuleminen on suoritettu, kun lupahakemuksesta on ilmoitettu edellä mainitulla tavalla ja huomautuksille varattu määräaika on kulunut umpeen. Lupapäätöksen tekemistä ei estä se, että kuultava naapuri ei vastaa kuulemiseen

Suostumus

Naapurilta on saatava suostumus, kun poiketaan asemakaavan tai rakennusjärjestyksen vaatimuksesta:

 • Jos rakennus halutaan sijoittaa lähemmäksi naapurikiinteistön rajaa, kuin mitä asemakaava sallii, ylitykselle on saatava sen naapurikiinteistön omistajan ja haltijan suostumus, johon päin ylitys suuntautuu.
 • Jos ylitys suuntautuu kadulle päin, niin riippuu rakennushankkeesta, ylityksen suuruudesta yms., vaatiiko ylitys kadun toisella puolella olevan kiinteistön omistajan ja haltijan suostumuksen.
 • Jos ylitys suuntautuu puistoon päin, niin ylitykselle on saatava suostumus kaupungilta.

Kuulemisen ja suostumuksen ero

Kuuleminen ja suostumus eivät ole sama asia. Jos naapuria on kuultava, lupa voidaan naapurin vastustuksesta huolimatta myöntää, ellei muita esteitä ole. Jos sen sijaan tarvitaan naapurin suostumus, niin lupaa ei voida ilman suostumusta myöntää. 

Jos naapurille lähetetään kuulemiskirje, jossa pyydetään naapurin suostumusta, niin kuulemiskirjeeseen vastaamatta jättäminen ei tarkoita sitä, että naapuri on antanut suostumuksen rakennushankkeelle. Toisaalta, vaikka naapuri antaa suostumuksensa, niin lupaviranomainen ratkaisee, täyttyvätkö muut luvan myöntämisen edellytykset.