Rakentamisen ja luvan hakemisen valmistelu

Rakennuslupa-asia hoituu parhaalla mahdollisella tavalla oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja joustavasti, kun

 • hankkeesta neuvotellaan rakennusvalvonnan lupavalmistelijan kanssa jo ennen suunnittelun aloittamista
 • rakennushankkeelle valitaan pätevä pääsuunnittelija ja muut suunnittelijat
 • suunnitelmat on laadittu määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • kaikki tarvittavat liiteasiakirjat on hankittu ajoissa
 • Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Mikäli omistajia tai haltijoita on useampi. tulee jokaisen olla palvelussa hakemuksen osapuolena. Vaihtoehtoisesti myös valtakirja voidaan liittää mukaan.

  Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti. Luultavasti tarvitset ainakin

  • kun yhtiömuotoinen kiinteistö hakee lupaa, on hakemukseen liitettävä kaupparekisteriote allekirjoitusoikeuden varmistamiseksi. Lisäksi ote yhtiön pöytäkirjasta, jossa haettavasta muutoksesta on päätetty ja mahdollisesti valtakirja lupahakemuksen tekijälle, ellei valtuutus sisälly pöytäkirjaotteeseen
  • piirustusasiakirjat hankkeen mukaan (asemapiirros, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustus). Piirustuksiin on sisällyttävä riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset
  • piha- ja pintavesisuunnitelma
  • naapureiden kuulemislomakkeet (tai sähköinen kuuleminen)
  • vesihuollon liitoskohtalausunto
  • katukorkeusilmoitus
  • energiaselvitys
  • kosteudenhallintaselvitys
  • ulkovaipan ääneneristysselvitys
  • selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista
  • hankekohtaisesti voidaan edellyttää myös joku muu selvitys tai liiteasiakirja.

  Hankkeeseen tulee myös olla jo lupaa haettaessa kytketty pää- ja rakennussuunnittelijat. Suunnittelijoiden tulee liittää todistus tutkinnosta ja työkokemuksesta palveluun.

  Todistus hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus) ja ote kiinteistörekisteristä liitetään hakemukseen automaattisesti viranomaisen toimesta.

 • Toimenpidelupa haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta. Toimenpidelupaa hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Mikäli omistajia tai haltijoita on useampi. tulee jokaisen olla palvelussa hakemuksen osapuolena. Vaihtoehtoisesti myös valtakirja voidaan liittää mukaan.

  Toimenpidelupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti. Luultavasti tarvitset ainakin

  • kun yhtiömuotoinen kiinteistö hakee lupaa, on hakemukseen liitettävä kaupparekisteriote allekirjoitusoikeuden varmistamiseksi. Lisäksi ote yhtiön pöytäkirjasta, jossa haettavasta muutoksesta on päätetty ja mahdollisesti valtakirja lupahakemuksen tekijälle, ellei valtuutus sisälly pöytäkirjaotteeseen.
  • piirustusasiakirjat hankkeen mukaan (asemapiirros, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustus). Piirustuksiin on sisällyttävä riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.
  • hankekohtaisesti myös muu selvitys tai liiteasiakirja.

  Hankkeeseen tulee myös olla jo lupaa haettaessa kytketty suunnittelija. Suunnittelijan tulee liittää todistus tutkinnosta ja työkokemuksesta palveluun.

  Todistus hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus) ja ote kiinteistörekisteristä liitetään hakemukseen automaattisesti viranomaisen toimesta.

 • Maisematyölupa haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta. Maisematyöluvan hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Mikäli omistajia tai haltijoita on useampi. tulee jokaisen olla palvelussa hakemuksen osapuolena. Vaihtoehtoisesti myös valtakirja voidaan liittää mukaan.

  Maisematyölupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti. Luultavasti tarvitset ainakin

  • kun yhtiömuotoinen kiinteistö hakee lupaa, on hakemukseen liitettävä kaupparekisteriote allekirjoitusoikeuden varmistamiseksi. Lisäksi ote yhtiön pöytäkirjasta, jossa haettavasta muutoksesta on päätetty ja mahdollisesti valtakirja lupahakemuksen tekijälle, ellei valtuutus sisälly pöytäkirjaotteeseen.
  • piirustusasiakirjat hankkeen mukaan (asemapiirros). Piirustukseen on sisällyttävä riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.
  • hankekohtaisesti myös muu selvitys tai liiteasiakirja.

  Hankkeeseen tulee myös olla jo lupaa haettaessa kytketty suunnittelija. Suunnittelijan tulee liittää todistus tutkinnosta ja työkokemuksesta palveluun.

  Todistus hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus) ja ote kiinteistörekisteristä liitetään hakemukseen automaattisesti viranomaisen toimesta.

 • Purkamislupa haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta. Purkamisluvan hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Mikäli omistajia tai haltijoita on useampi. tulee jokaisen olla palvelussa hakemuksen osapuolena. Vaihtoehtoisesti myös valtakirja voidaan liittää mukaan.

  Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia hakijaa toimittamaan asiantuntijan tekemän selvityksen rakennuksen historiallisesta ja rakennustaiteellisesta arvosta sekä kuntotutkimuksen, josta selviää rakennuksen rakenteellinen kunto. Rakennusvalvonta voi myös edellyttää purkusuunnitelmaa.

  Lupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä. Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.

  Purkamislupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti. Luultavasti tarvitset ainakin

  • kun yhtiömuotoinen kiinteistö hakee lupaa, on hakemukseen liitettävä kaupparekisteriote allekirjoitusoikeuden varmistamiseksi. Lisäksi ote yhtiön pöytäkirjasta, jossa haettavasta muutoksesta on päätetty ja mahdollisesti valtakirja lupahakemuksen tekijälle, ellei valtuutus sisälly pöytäkirjaotteeseen.
  • piirustusasiakirjat hankkeen mukaan (asemapiirros, johon purettava rakennus on merkitty)
  • hankekohtaisesti voidaan edellyttää myös joku muu selvitys tai liiteasiakirja.

  Todistus hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus) ja ote kiinteistörekisteristä liitetään hakemukseen automaattisesti viranomaisen toimesta.