Rakennetun ympäristön valvonta

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Lisäksi varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta (MRL 166 § ja 169 §). 

Keravan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita (32 §).

Maanomistajan ja -haltijan on myös seurattava rakennuspaikalla olevien puiden kuntoa ja ryhdyttävä riittävän ajoissa tarvittaviin toimenpiteisiin vaarallisiksi käyvien puiden poistamiseksi.

 • Teknisen lautakunnan lupajaosto suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa muun muassa pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankohtina. Katselmuksen ajankohdista ja alueista ilmoitetaan, kuten kunnallisista ilmoituksista on säädetty.

  Rakennusvalvonta tekee jatkuvaa ympäristön valvontaa. Valvottaviin asioihin kuuluvat muun muassa:

  • luvattoman rakentamisen valvonta
  • luvattomat rakennuksiin sijoitetut mainoslaitteet ja valomainokset
  • luvattomat maisematyöt
  • rakennetun ympäristön kunnossapidon valvonta.
 • Siisti rakennettu ympäristö vaatii kaupungin ja asukkaiden yhteistyötä. Mikäli huomaat ympäristössäsi huonokuntoisen rakennuksen tai epäsiistin pihaympäristön, voit tehdä siitä kirjallisen ilmoituksen rakennusvalvontaan yhteystietojen kera.

  Rakennusvalvonta ei käsittele nimettömiä toimenpidepyyntöjä tai ilmiantoja muutoin kuin poikkeustapauksissa, jos valvottava intressi on merkittävä. Myöskään kaupungin toiselle viranomaiselle toimitettuja nimettömiä kirjelmiä, mitkä tämä viranomainen toimittaa rakennusvalvonnalle, ei tutkita.

  Jos kyseessä on yleisen edun kannalta merkittävästä asiasta, siihen puututaan kenen hyvänsä tekemän toimenpidepyynnön tai ilmoituksen perusteella. Luonnollisesti rakennusvalvonta puuttuu myös omien havaintojen perusteella huomattuihin puutteisiin ilman erillistä ilmoitusta.

  Toimenpidepyyntöön tai ilmiantoon tarvittavat tiedot

  Toimenpidepyynnössä tai ilmiannossa on annettava seuraavat tiedot:

  • pyynnön tekijän/ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
  • valvottavan kiinteistön osoite ja muut yksilöintitiedot
  • toimenpiteet, joita asiassa vaaditaan
  • perustelut vaatimukselle
  • tieto siitä, mikä on pyynnön tekijän/ilmoittajan yhteys asiaan (onko naapuri, ohikulkija tai jotakin muuta).

  Toimenpidepyynnön tai ilmiannon toimittaminen

  Toimenpidepyyntö tai ilmianto tehdään rakennusvalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen rakennusvalvonta@kerava.fi tai kirjeitse osoitteeseen Keravan kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 123, 04201 Kerava.

  Toimenpidepyynnöstä ja ilmiannosta tulee julkinen heti, kun se on saapunut rakennusvalvontaan.

  Jos toimenpidepyynnön tekijä tai ilmiantaja ei jonkin vamman tai vastaavan syyn johdosta kykene tekemään pyyntöä tai ilmiantoa kirjallisesti rakennusvalvonta voi ottaa pyynnön tai ilmiannon vastaan suullisesti. Tällöin rakennusvalvonnan asiantuntija kirjaa tarvittavat tiedot ylös laadittavaan asiakirjaan.

  Jos rakennusvalvonta käynnistää valvontatoimenpiteet paikalla käynnin jälkeen tai muun selvityksen johdosta, niin kopio toimenpidepyynnöstä tai ilmiannosta liitetään mukaan valvottavalle toimitettavaan kehotukseen tai tarkastuslausuntoon.