Rakentamisen aikainen valvonta

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin.

Luvan saatua lainvoiman, on rakennustyöstä ennen rakennustyön aloittamista

  • vastaava työnjohtaja ja tarvittaessa erityisalan työnjohtaja on hyväksytty
  • tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle
  • rakennuksen paikka on merkitty maastoon, jos paikan merkitsemistä edellytetty rakennusluvassa.
  • toimitettavaksi määrätty erityissuunnitelma toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kuin ryhdytään työvaiheeseen, jota suunnitelma koskee.
  • rakennustyön tarkastusasiakirja on oltava työmaalla käytössä.

Katselmukset

Työmaan viranomaisvalvonta ei ole jatkuvaa ja kaiken kattavaa rakennustyön suorituksen valvontaa, jolla pyrittäisiin varmistamaan se, että rakennustyö kaikilta osin tulee oikein suoritetuksi ja että sen tuloksena syntyisi hyvä rakennus. Viranomaiskatselmuksiin on käytettävissä vain rajallinen aika ja niitä suoritetaan vain rakennuslupapäätöksessä määrätyissä työvaiheissa vastaavan työnjohtajan pyynnöstä. 

Ensisijaisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä onkin yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia säädösten noudattamisesta seuraamalla aloituskokouksessa määrättyjen vastuuhenkilöiden ja työvaiheiden tarkastajien toimintaa ja tarkastusasiakirjan käyttöä. 

Pientalojen rakennuslupapäätöksessä on yleensä kirjattu seuraavat tehtävät työt, tarkastukset ja katselmukset: