Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tulee hakea esimerkiksi maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, energiakaivon rakentamiseen, parvekkeen lasittamiseen tai rakennuksen värin vaihtamiseen.

Mikäli luvan vaativa toimenpiteesi vaikuttaa rakennuksen julkisivuihin ja näin ollen myös kaupunkikuvaan, käy esittelemässä ennakkoon suunnitelmia rakennustarkastajalle ennen varsinaisen luvan jättämistä.

Lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennushankkeessa noudatetaan lakia ja määräyksiä, valvotaan kaavojen toteutumista ja rakennuksen ympäristöön sopeutumista sekä huomioidaan naapureiden tietoisuus hankkeesta.

Rakennusjärjestyksessä on vapautettu eräitä toimenpiteitä luvanvaraisuudesta.