Metsät

Kaupunki omistaa noin 500 hehtaaria metsää. Kaupungin omistamat metsät ovat kaikkien kaupunkilaisten yhteisiä virkistysalueita, joita voit käyttää vapaasti jokamiehenoikeuksia noudattaen. 

Ethän ota lähimetsiä yksityiseen käyttöön laajentamalla omaa piha-aluetta kaupungin puolelle, esimerkiksi tekemällä istutuksia, nurmikkoa ja rakenteita tai varastoimalla yksityisomaisuutta. Myös kaikenlainen metsän roskaaminen, kuten puutarhajätteiden tuonti, on kiellettyä.

Metsien hoito

Kaupungin omistamien metsäalueiden hoidossa ja suunnittelussa on tavoitteena luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen vaaliminen sekä kulttuuriympäristön säilyttäminen, unohtamatta virkistyskäytön mahdollistamista.

Metsät ovat kaupungin keuhkot ja edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi metsät suojaavat asuinalueita melulta, tuulelta ja pölyltä sekä toimivat suojapaikkana kaupungin eläimistölle. Eläinten ja lintujen pesi­misrauha turvataan kevään ja kesän aikana, ainoastaan vaarallisia puita poistetaan kyseisenä ajankohtana.

Kaupungin metsät on jaettu valtakunnallisen kunnossapitoluokituksen mukaan seuraavasti:

 • Arvometsät ovat erityisiä metsäalueita taajamassa tai sen ulkopuolella. Ne ovat erityisen tärkeitä ja arvokkaita maiseman, kulttuurin, luonnon monimuotoisuusarvojen tai muiden maanomistajan määrittämien erityisten ominaispiirteiden vuoksi. Arvometsiä voivat edustaa esimerkiksi maisemallisesti arvokkaat rantametsät, istutetut jalopuumetsät sekä linnustoltaan arvokkaat tiheäkasvuiset lehtometsät.

  Arvometsät ovat tyypillisesti pienialaisia ja rajattuja alueita, joiden käyttömuoto ja -aste vaihtelee. Virkistyskäyttö ohjataan yleensä muualle. Arvometsäksi luokittaminen edellyttää erityisen arvon nimeämistä ja sen perustelua.

  Arvometsät eivät ole suojeltuja metsäalueita, jotka sijoitetaan puolestaan Suojelualueet S -kunnossapitoluokkaan.

 • Lähimetsät ovat asuinalueiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevia metsiä, joiden käyttö on päivittäistä. Niitä käytetään oleskeluun, leikkiin, kauttakulkuun, ulkoiluun, liikuntaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

  Lähiluonnon vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin on tullut viime aikoina runsaasti uutta tietoa. On todettu, että pienikin pyrähdys metsässä alentaa verenpainetta ja vähentää stressiä. Tässäkin mielessä lähimetsät ovat arvokkaita luontoalueita asukkaille.

  Kulkuväylien yhteyteen voidaan sijoittaa myös rakenteita, kalusteita ja varusteita sekä lähiliikuntapaikkoja. Käytöstä johtuva maapohjan kuluminen on tyypillistä, ja pohjakasvillisuus voi muuttua tai puuttua kokonaan ihmistoiminnan vuoksi. Lähimetsissä voi olla luonnonmukaisia hulevesirakenteita, kuten hulevesi- ja imeytyspainanteet, avo-ojia, purouomia, kosteikkoja ja lammikoita.

 • Ulkoilu- ja virkistysmetsät ovat asuinalueiden läheisyydessä tai hieman etäämmällä sijaitsevia metsiä. Niitä käytetään ulkoiluun, retkeilyyn, liikuntaan, marjastukseen, sienestykseen ja virkistäytymiseen. Niissä voi olla erilaisia ulkoilu- ja retkeilykäyttöä palvelevia rakenteita, tulentekopaikkoja sekä hoidettuja polku-ja latuverkkoja.

 • Suojametsät ovat asuinalueiden ja muun rakennetun ympäristön sekä erilaisten häiriötä aiheuttavien toimintojen, kuten liikenneväylien ja teollisuuslaitosten, välissä sijaitsevia metsiä. Niitä käytetään suojaamiseen ja terveyden ja turvallisuuden edistämiseen.

  Suojametsät suojaavat muun muassa pienhiukkas-, pöly- ja meluhaitoilta. Samalla ne antavat näkösuojan ja toimivat tuuli- ja lumihaittoja lieventävänä vyöhykkeenä. Paras suojavaikutus saadaan jatkuvasti peitteisellä ja monikerroksisella puustolla. Suojametsissä voi olla luonnonmukaisia hulevesirakenteita, kuten hulevesi- ja imeytyspainanteet, avo-ojia, purouomia, kosteikkoja ja lammikoita.

Ilmoita huonokuntoisesta tai kaatuneesta puusta

Mikäli näet puun, jota epäilet huonokuntoiseksi tai joka on kaatunut polulle, ilmoita asiasta sähköisellä lomakkeella. Ilmoituksen jälkeen kaupunki käy katselmoimassa puun paikan päällä. Katselmuksen jälkeen kaupunki tekee ilmoitusta koskevasta puusta päätöksen, joka lähetettään ilmoituksentekijälle sähköpostitse.

Ota yhteyttä