Arviointi

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppimista sekä näyttää, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet eri oppiaineissa. Arvioinnin tarkoituksena on rakentaa oppilaan vahvaa minäkuvaa ja kokemusta itsestä oppijana.

Arviointi koostuu oppimisen ja osaamisen arvioinnista. Oppimisen arviointia on oppilaalle annettava ohjaus ja palaute erilaisten oppimistilanteiden aikana ja niiden jälkeen. Oppimisen arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omat vahvuutensa oppijana. Osaamisen arviointia on oppilaan tietojen ja taitojen arviointi opetussuunnitelman oppiaineiden tavoitteisiin nähden. Osaamisen arviointia ohjaa eri oppiaineiden arviointikriteerit, jotka on määritelty opetussuunnitelmassa.

Keravan peruskouluissa käytetään yhteisiä käytänteitä arvioinnissa:

  • kaikilla vuosiluokilla oppilaan, huoltajan ja opettajan kesken käydään oppimiskeskustelu
  • syyslukukauden päättyessä 4–9. luokkien oppilaille annetaan Wilmassa väliarviointi
  • lukuvuoden päätteeksi 1–8. luokkien oppilaille annetaan lukuvuositodistus
  • yhdeksännen luokan päätteeksi annettaan päättötodistus
  • yleisen, tehostetun ja erityisen tuen pedagogiset asiakirjat tukea tarvitsevien oppilaiden osalta.
Oppilaita istumassa pöydän ääressä tekemässä tehtäviä yhdessä.