Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Koulun ja huoltajien välille pyritään muodostamaan luottamuksellinen suhde koulutyön alusta lähtien. Avoimuus ja asioihin tarttuminen heti huolen ilmaantuessa luovat turvallisuutta lapsen koulupolulle.

Jokainen koulu kuvaa lukuvuosisuunnitelmassaan oman tapansa hoitaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kodin ja koulun yhteistyömuotoja

Kodin ja koulun yhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi huoltajien ja opettajien tapaamiset, oppimiskeskustelut, vanhempainillat, tapahtumat ja retket ja luokkatoimikunnat.

Joskus tarvitaan moniammatillista yhteistyötä perheiden kanssa lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa.

Koulu tiedottaa huoltajille koulun toiminnasta ja mahdollisuudesta osallistua toiminnan suunnitteluun, jotta huoltajat voivat vaikuttaa koulun toiminnan kehittämiseen. Huoltajien kanssa pidetään yhteyttä sähköisessä Wilma-järjestelmässä. Tutustu Wilmaan tarkemmin.

Koti- ja kouluyhdistykset

Kouluissa toimii oppilaiden vanhempien muodostamia koti- ja kouluyhdistyksiä. Yhdistysten tavoitteena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa sekä tukea lasten ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Koti- ja kouluyhdistykset ovat mukana oppilaiden harrastustoiminnan järjestämisessä ja ylläpitämisessä.

Vanhempainfoorumi

Vanhempainfoorumi on Keravan kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kasvatus- ja opetustoimen perustama yhteistyöelin. Tavoitteena on pitää yhteyttä huoltajien kanssa, antaa tietoa koulujen vireillä olevista ja päätöksentekoon tulevista asioista sekä tiedottaa ajankohtaisista koulumaailmaa koskevista uudistuksista ja muutoksista.

Vanhempainfoorumiin on nimetty edustajat lautakunnasta, kasvatus- ja opetustoimesta ja koulujen vanhempainyhdistysten huoltajista. Vanhempainfoorumi kokoontuu perusopetusjohtajan kutsumana.