Joustava perusopetus ja työelämäpainotteinen perusopetus

Keravan yläkouluissa tarjotaan joustavaa perusopetusta, mikä tarkoittaa opiskelua työelämäpainotteisesti omassa pienryhmässä (JOPO), sekä työelämäpainotteista perusopetusta omassa luokassa opiskelun ohella (TEPPO).

Työelämäpainotteisessa opetuksessa oppilaat opiskelevat osan kouluvuodesta työpaikoilla toiminnallisilla työmenetelmillä Keravan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Työelämäpainotteista opetusta ohjaavat JOPO-opettajat ja koordinoivat oppilaanohjaajat taustatukenaan koko koulun yhteisö.

Tutustu JOPO- ja TEPPO -esitteeseen (pdf).

Oppilaiden omia kokemuksia JOPO- ja TEPPO-opinnoista löytyy myös Keravan kaupungin Instagram-tilin (@cityofkerava) kohokohdista.

  • Tarkoitettu keravalaisille yleisopetuksen 8.–9. luokkien oppilaille.
  • Opiskellaan yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.
  • Luokkamuotoinen 13 oppilaan pienryhmä.
  • Luokan kaikki oppilaat opiskelevat säännöllisesti työpaikolla.
  • Opiskelua ohjaa luokan oma opettaja.
  • Opiskelu JOPO-luokalla edellyttää osallistumista työssäoppimisjaksoille.
  • Tarkoitettu keravalaisille yleisopetuksen 8.–9. luokkien oppilaille.
  • Opiskellaan yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.
  • Työelämäjaksot toteutetaan lyhyenä valinnaisainekurssina.
  • Työelämäjaksoilla käydään oman normaaliluokassa opiskelun ohessa.
  • Kolme viikon mittaista työssäoppimisjaksoa lukuvuodessa.
  • Työssäoppimisjaksojen ulkopuolella opiskellaan oman luokan lukujärjestyksen mukaisesti.
  • Opiskelua ohjaa koulun koordinoiva oppilaanohjaaja.
  • Opiskelu TEPPO-oppilaana edellyttää osallistumista työssäoppimisjaksoille.

Jopo vai Teppo? Kuuntele keravalaisten nuorten tekemä podcast Spotifysta.

Työelämäpainotteisen opiskelun hyötyjä

Tulevaisuuden työntekijöiltä edellytetään yhä laajempaa osaamista. Keravalla perusopetuksen lähtökohtana on uskoa nuoriin. Opetuksessa halutaan tarjota mahdollisuuksia joustaviin ja yksilöllisiin oppimistapoihin.

Luottamus oppilaisiin näytetään muun muassa vahvistamalla oppilaiden työelämätaitoja, luomalla joustavia opiskelupolkuja ja monipuolistamalla oppimisen tapoja sekä työssäoppimisjaksojen aikana opittujen taitojen hyväksymistä osaksi perusopetusta.

Työelämäpainotteisessa opiskelussa oppilas pääsee kehittämään muun muassa:

 • omien vahvuuksien tunnistamista ja itsetuntemuksen vahvistamista
 • päätöksentekotaitoja
 • ajankäytön hallintaa
 • työelämätaitoja ja asennetta
 • vastuunkantoa.

Lisäksi oppilaan työelämätuntemus lisääntyy ja urasuunnitteluvalmiudet kehittyvät ja oppilas saa kokemusta erilaisista työpaikoista.

Teppoilu on ollut mulle tosi hyvä kokemus ja oon saanut pelkästään positiivista palautetta. Sain myös kesätöitä, kaikin puolin tosi hyvä juttu!

Wäinö, Keravanjoen koulu 9B

Työssäoppimisjaksojen onnistumiskokemukset ja se, että JOPO-luokan opiskelijat tulevat tutussa pienluokassa luontevasti kuulluksi, lisää itseluottamusta, opiskelumotivaatiota ja elämänhallintataitoja.

Kurkelan koulun JOPO-opettaja

Työnantaja hyötyy työelämäpainotteisesta opetuksesta

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala on sitoutunut tekemään yritysten kanssa yhteistyötä, joka hyödyttää paikallisten yritysten toimintaa ja keravalaisia oppilaita. Oppilaille halutaan tarjota ainutkertainen mahdollisuus työelämätaitojen oppimiselle.

Työelämäpainotteiden opetus hyödyttää myös työnantajaa, joka:

 • pääsee tekemään yritystään ja työpaikkojaan tunnetuksi motivoituneiden työharjoittelijoiden avulla.
 • tutustuu mahdollisiin tuleviin kesä- ja kausityöntekijöihin.
 • pääsee hyödyntämään nuorten ideoita toiminnan kehittämisessä.
 • tutustuu tulevaisuuden työntekijöihin, on mukana kehittämässä heidän osaamistaan ja vaikuttamassa heidän mahdollisuuksiinsa löytää oma polkunsa ja työllistyä.
 • pääsee viemään tietoa työelämän tarpeista kouluihin: mitä tulevaisuuden työntekijöiltä odotetaan, ja mitä koulussa pitäisi opettaa.

Opiskelupaikan hakeminen

JOPO- ja TEPPO-opintoihin haetaan hakemuksella keväisin. Hakuprosessiin kuuluu oppilaan ja huoltajan yhteinen haastattelu. Hakemuslomakkeet työelämäpainotteiseen opetukseen löytyvät Wilmasta kohdasta: Hakemukset ja päätökset. Siirry Wilmaan.

Jos hakeminen sähköisellä Wilma-lomakkeella ei ole mahdollista, hakemuksen voi tehdä myös täyttämällä paperisen lomakkeen. Lomakkeen saat koululta tai verkkosivuilta. Siirry kasvatuksen ja opetuksen lomakkeisiin.

Valintaperusteet

  • oppilaalla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta
  • oppilas hyötyy erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista jatko-opintoja ja uravalintoja varmistaen
  • oppilas hyötyy joustavan perusopetuksen työskentelytavoista
  • oppilas on riittävän aktiivinen ja pystyy itsenäiseen työskentelyyn työpaikoilla
  • oppilas on motivoitunut ja sitoutunut aloittamaan opiskelun joustavan perusopetuksen ryhmässä
  • oppilaan huoltaja on sitoutunut joustavan perusopetuksen toimintaan.
  • oppilas tarvitsee omakohtaisia kokemuksia urasuunnitteluvalmiuksien kehittämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen
  • oppilas on motivoitunut ja sitoutunut työelämäpainotteiseen opiskeluun
  • oppilas hyötyy erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista jatko-opintoja ja uravalintoja ajatellen
  • oppilas kaipaa motivaatiota, suunnitelmallisuutta tai tukea opintoihinsa
  • oppilas kaipaa monipuolisuutta tai lisähaastetta opintoihinsa
  • oppilaan huoltaja on sitoutunut joustavan työelämäpainotteisen opiskelun tukemiseen.

Lisätietoja

Lisätietoja saat omat koulun oppilaanohjaajalta.