Koulujen järjestyssäännöt

Keravan perusopetuksen koulujen järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus

Koulussani noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

2. Järjestyssääntöjen soveltaminen

Kouluni järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella, opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

3. Oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun

Minua ja muita oppilaita kohdellaan koulussa yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Koulussani on suunnitelma, jonka avulla suojataan kaikkia oppilaita väkivallalta, kiusaamiselta, syrjinnältä ja häirinnältä. Koulussani käytetään KiVa koulu -ohjelmaa.

Koulun opettaja tai rehtori ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.

4. Velvollisuus osallistua opetukseen

Osallistun opetukseen koulun työpäivinä, ellei minulle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Osallistun opetukseen, kunnes olen suorittanut oppivelvollisuuteni.

5. Velvollisuus hyvään käytökseen ja muiden huomioiminen

Käyttäydyn kohteliaasti ja otan muut huomioon. En kiusaa, en syrji, enkä vaaranna muiden tai opiskeluympäristön turvallisuutta. Kerron näkemästäni tai kuulemastani kiusaamisesta aikuiselle.

Saavun ajoissa oppitunneille. Suoritan tehtäväni tunnollisesti ja käyttäydyn asiallisesti. Noudatan ohjeita ja annan työskentelyrauhan. Noudatan hyviä ruokailutapoja. Pukeudun tarkoituksenmukaisesti kullekin oppitunnille.

6. Lähteiden käyttö ja tietoturva

Käytän töissäni vain luvallista tekstiä ja kuvia tai ilmaisen käyttämieni tekstien ja kuvien lähteen. Julkaisen toisesta henkilöstä otetun valokuvan tai videon internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa vain hänen luvallaan. Noudatan koulussa annettuja tietoturvaohjeita.

7. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Käytän koulun tietokoneita ja muita laitteita sekä koulun tietoverkkoa huolellisesti minulle opetettujen ohjeiden mukaan. Käytän omia laitteitani opiskeluun oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana vain opettajan luvalla. En käytä mobiililaitteita opetusta häiritsevästi.

8. Oleskelu ja liikkuminen

Vietän välituntini koulun alueella. Koulupäivän aikana poistun koulun alueelta vain, jos saan koulun aikuiselta luvat poistumiseen. Kuljen koulumatkani rauhallisesti käyttäen turvallista reittiä.

9. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Huolehdin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistani. Kunnioitan toisten omaisuutta. Laitan roskat roskikseen, siivoan omat jälkeni. Minulla on vahingonkorvausvelvollisuus sekä velvollisuus puhdistaa tai järjestää likaamani tai epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuus.

10. Turvallisuus

Noudatan minulle annettuja turvallisuusohjeita kaikkialla koulun alueella. Säilytän polkupyörän, mopon ym. välineet niille osoitetulla säilyttämispaikalla. Heitän lumipalloja koulun alueella vain opettajan luvalla. Ilmoitan huomaamastani turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

11. Päihteet ja vaaralliset esineet

En tuo kouluun enkä pidä koulupäivän aikana hallussani esineitä tai aineita, joiden hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai vahingoittaa omaisuutta. Kouluun on kiellettyä tuoda muun muassa alkoholia, tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä muita vastaavia esineitä ja aineita.

12. Kurinpito

Järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraamuksiin. Kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voidaan käyttää vain perusopetuslaissa mainittuja keinoja, joita ovat:

  • kasvatuskeskustelu
  • jälki-istunto
  • kasvatuksellisista syistä määrättävä työtehtävä
  • kirjallinen varoitus
  • määräaikainen erottaminen
  • oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita
  • oikeus tarkastaa oppilaan tavarat

Kurinpitotoimet suhteutetaan oppilaan tekoon, ikään ja kehitysvaiheeseen. Tarkat kuvaukset kurinpitotoimista löytyvät koulun lukuvuosisuunnitelman luvusta seitsemän: Kasvatuskeskusteluja, jälki-istuntoa sekä kurinpidollisia toimia koskeva suunnitelma.

13. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt sekä kasvatuskeskusteluja, jälki-istuntoa sekä kurinpidollisia toimia koskeva suunnitelma käydään oppilaiden kanssa läpi kunkin lukuvuoden alussa. Koulu voi luoda oman koulun toimintatapoja ja -kulttuuria tukevan toimintaohjeistuksen yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi. Koulun oma toimintaohjeistus laaditaan osallistamalla koulun henkilöstö ja oppilaat.

Koulu tiedottaa yhteisistä järjestyssäännöistä oppilaille ja huoltajille vuosittain lukuvuoden alkaessa ja lisäksi aina tarvittaessa lukuvuoden aikana.