Skolans ordningsregler

Ordningsregler för skolor inom grundläggande utbildning i Kervo

1. Ordningsreglernas syfte

I min skola följer man skolans ordningsregler och gällande lagstiftning. Med hjälp av ordningsreglerna främjar man skolans inre ordning, säkerställer ett obehindrat studieförlopp samt främjar säkerhet och trivsel.

2. Tillämpning av ordningsreglerna

Min skolas ordningsregler tillämpas under skoltid på skolans område, i lärmiljöer som specificerats av läraren samt under tillställningar som ordnas av skolan.

3. Rätten till likabehandling och jämlikt bemötande

I skolan behandlas och bemöts jag och andra elever lika och jämlikt. I min skola finns en plan med hjälp av vilken alla elever är skyddade mot våld, mobbning, trakasserier och diskriminering. I min skola används KiVa skola-åtgärdsprogrammet.

Skolans lärare eller rektor meddelar vårdnadshavare om uppgifter hen fått gällande trakasserier, mobbning, diskriminering eller våld som ägt rum i lärmiljön eller under skolvägen. Meddelandeplikten till vårdnadshavare gäller såväl offer för nämnda handlingar som förövare till nämnda handlingar.

4. Skyldighet att delta i undervisningen

Jag deltar i undervisningen under skolans arbetsdagar förutsatt att jag inte beviljats lov för frånvaro. Jag deltar i undervisningen tills jag har fullgjort min läroplikt.

5. Skyldighet till gott uppförande och beaktande av andra

Jag uppför mig artigt och tar andra i beaktande. Jag mobbar inte, diskriminerar inte och äventyrar inte säkerheten för andra eller säkerheten i studiemiljön. Jag berättar för en vuxen om jag ser eller hör om mobbning.

Jag kommer i tid till lektionerna. Jag utför mina uppgifter samvetsgrant och uppför mig sakligt. Jag följer instruktioner och ger andra arbetsro. Jag iakttar ett gott bordsskick. Jag klär mig ändamålsenligt till alla lektioner. Jag klär mig inte på sätt som kränker andra eller strider mot god sed.

6. Användning av källor och datasäkerhet

Jag använder i mina arbeten enbart lovliga texter och bilder eller anger källor för texter och bilder som jag har använt. Jag publicerar en bild eller en video på en annan person på internet, sociala medier eller annan offentlig plats enbart om jag har fått tillstånd till det av personen i fråga. Jag följer de instruktioner om datasäkerhet som jag har fått i skolan.

7. Användning av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter

Jag använder skolans datorer och andra apparater samt skolans nätverk noggrant och enligt de instruktioner jag fått lära mig. Jag använder mina egna mobila enheter för studier under lektionstid eller för annan undervisning i enlighet med läroplanen endast med lärarens tillstånd. Jag använder inte mobila enheter på sätt som stör undervisningen.

8. Vistelse och rörlighet

Jag tillbringar rasterna på skolans område. Under skoldagen avlägsnar mig från skolområdet endast om jag får tillstånd till det av en vuxen på skolan. Jag följer min skolväg lugnt och använder en trygg rutt.

9. Att värna om ordning och reda samt miljön

Jag tar väl hand om skolans egendom, läromaterial och mina egna saker. Jag respekterar andras egendom. Jag sätter skräp i skräpkorgen och städar undan efter mig. Jag har skadeståndsansvar samt är skyldig att rengöra och städa upp skolans egendom som jag smutsat eller skapat oordning i.

10. Säkerhet

Jag följer de säkerhetsinstruktioner som jag har fått överallt på skolans område. Jag förvarar min cykel, moped och annan utrustning på den plats som avvisats. Jag kastar snöbollar på skolans område endast med tillstånd av läraren. Jag anmäler uppdagade fel eller brister som angår säkerheten till någon i skolans personal.

11. Rusmedel och farliga föremål

Jag hämtar inte med till skolan och innehar inte under skoldagen föremål eller ämnen som är förbjudna enligt lag eller som kan äventyra min egen eller andras säkerhet eller som kan skada egendom. Det är förbjudet att hämta med till skolan bl. a alkohol, tobak och tobaksprodukter, narkotika, knivar, skjutvapen, starka laserpekare och andra liknande föremål och ämnen.

12. Disciplin

Om man inte följer ordningsreglerna kan det leda till påföljder. För att bibehålla disciplin och arbetsro kan man enbart använda åtgärder som nämns i lagen om Grundläggande utbildning. Dessa är:

  • fostrande samtal
  • kvarsittning
  • av fostrande skäl anvisad arbetsuppgift
  • skriftlig varning
  • avstängning på viss tid
  • rätten att omhänderta föremål eller ämnen
  • rätten att granska elevens tillhörigheter

De disciplinära åtgärderna anpassas till elevens handlingar eller försummelser, ålder och utvecklingsskede. Exakta beskrivningar av skolans disciplinära åtgärder återfinns i skolans läsårsplanering, kapitel 7 Plan om fostrande samtal, kvarsittning och disciplinära åtgärder.

13. Uppföljning och verifiering av ordningsreglerna

I början av varje läsår går man tillsammans med eleverna igenom ordningsreglerna och planen gällande fostrande samtal, kvarsittning och disciplinära åtgärder. Skolan kan vid sidan av de gemensamma ordningsreglerna ytterligare skapa en egen uppförandekodex som stöder skolans egna verksamhetssätt och egen verksamhetskultur. I sammanställningen av skolans egen uppförandekodex engageras både skolans personal och eleverna.

Skolan informerar elever och vårdnadshavare om de gemensamma ordningsreglerna årligen och vidare vid behov även under läsåret.