Undervisning för invandrare

Förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen ges till elever vars kunskaper i finska ännu inte är tillräckliga för att studera i en grundskoleklass. Målet med den förberedande utbildningen är att lära sig finska och bli integrerad i Kervo. Förberedande undervisning ges i ungefär ett år, och under denna tid studerar man i huvudsakligen finska.

Metoden för att anordna undervisningen väljs efter ålder

Hur undervisningen är organiseras varierar efter elevens ålder. Eleven erbjuds antingen inkluderande förberedande undervisning eller förberedande undervisning i grupp.

Inkluderande förberedande undervisning

Elever i årskurs 1 och 2 ges förberedande undervisning i den närskola som anvisats för eleven. En elev i årskurserna 1–2 som flyttar till Kervo mitt under läsåret kan placeras i även i förberedande undervisning i grupp, om det anses vara en lösning som bättre stöder elevens inlärning av finska.

Grupp för förberedande undervisning

Elever i årskurserna 3–9 studerar i en grupp för förberedande undervisning. Under den förberedande undervisningen studerar eleverna också i finskspråkiga undervisningsgrupper.

Anmälan av barn till förberedande undervisning

Anmäl ditt barn till förberedande utbildning genom att kontakta en utbildnings- och utbildningsexpert. Du hittar blanketterna för förberedande utbildning här på finska och på engelska.

Undervisning i finska som andraspråk

Läroämnet modersmål och litteratur har olika lärokurser. Eleven kan studera lärokursen i finska som andraspråk och litteratur (S2) om elevens modersmål inte är finska eller om hen har en flerspråkig bakgrund. Återflyttande elever och barn från tvåspråkiga familjer med finska som officiellt modersmål kan vid behov studera finska som andraspråk.

Valet av lärokurs baserar sig alltid på elevens behov, som bedöms av lärarna. När lärokursbehovet utreds, beaktas följande:

  • elevens kunskaper i finska är bristfälliga inom något område av språkkunskapen, dvs. tal, läsning, hörförståelse, skrivning, struktur och ordförråd
  • elevens kunskaper i finska ännu inte är tillräckliga för att jämlikt delta i skolan 
  • elevens kunskaper i finska ännu inte är tillräckliga för att studera lärokursen i finska språket och litteraturen

Valet av lärokurs bestäms av vårdnadshavaren i samband med anmälan till skolan. Valet kan ändras under hela den grundläggande utbildningen.

S2-undervisning ges antingen i en särskild S2-grupp eller differentierat i en finska språket och litteraturen-grupp. Att studera S2-lärokursen ökar inte antalet lektioner i en elevs arbetsschema.

Det centrala målet för S2-undervisningen är att eleven ska uppnå så goda kunskaper i finska som möjligt inom alla språkkunskapsområden före slutet av den grundläggande utbildningen. Eleven studerar enligt S2-lärokursen tills elevens färdigheter är tillräckliga för att studera lärokursen i finska språket och litteraturen. En elev som studerar enligt lärokursen i finska språket och litteraturen kan också övergå till studier enligt S2-lärokursen om det finns ett behov av det.

Kursplanen för S2 ändras till lärokursen i finska språket och litteraturen när elevens kunskaper i finska är tillräckliga för studierna.

Undervisning i det egna modersmålet

Elever med invandrarbakgrund kan få undervisning i sitt modersmål om man har beslutat att ordna undervisning på det aktuella modersmålet. Startstorleken på gruppen är tio elever. Det är frivilligt att delta i undervisningen i det egna modersmålet, men efter att anmälan till undervisningen ska eleven regelbundet delta i lektionerna.

I undervisningen kan följande elever delta

  • elever för vilka det aktuella språket är modersmål eller hemspråk
  • finländska återvändande elever och barn som adopterats från utlandet kan delta i modersmålsundervisningsgrupper för invandrare för att upprätthålla sina kunskaper i främmande språk som de lärt sig utomlands

Undervisning ges under två lektioner per vecka. Undervisningen sker på eftermiddagarna efter skollektionerna. Undervisningen är avgiftsfri för eleven. Vårdnadshavaren ansvarar för eventuella transporter och resekostnader.