Opetussuunnitelmat ja oppiaineet

Tältä sivulta löydät tietoa opetussuunnitelmista, oppiaineista, urheiluun liittyvästä Urhea-toiminnasta ja yrittäjyyskasvatuksesta.

 • Kouluissa työskennellään Keravan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Opetussuunnitelmassa määritellään opetettavien aineiden tuntimäärät, sisällöt ja tavoitteet opetushallituksen hyväksymän opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

  Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja työskentelytavat, jotka perustuvat koulun toimintakulttuuriin. Koulu- ja luokkatilat sekä luokan oppilasmäärä vaikuttavat opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

  Tutustu Keravan peruskoulujen opetusta ohjaaviin suunnitelmiin. Linkit ovat pdf-tiedostoja, jotka avautuvat samaan välilehteen.

  Peruskouluissa annettavan opetuksen tuntimäärät on päätetty Keravan opetussuunnitelmassa.

  1. luokalla 20 tuntia viikossa
  2. luokalla 21 tuntia viikossa
  3. luokalla 22 tuntia viikossa
  4. luokalla 24 tuntia viikossa
  5. ja 6. luokalla 25 tuntia viikossa
  7.–9. luokalla 30 tuntia viikossa

  Lisäksi oppilas voi valita vapaaehtoiseksi A2-kieleksi saksan, ranskan tai venäjän neljänneltä luokalta alkaen. Tämä lisää oppilaan tuntimäärää kahdella tunnilla viikossa.

  Vapaaehtoisen B2-kielen opiskelu alkaa kahdeksannella luokalla. B2-kieleksi voi valita espanjan tai kiinan. Myös B2-kieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa.

 • Valinnaisaineet syventävät oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä sekä yhdistävät eri oppiaineita. Valinnaisuuden tavoitteena on parantaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja ottaa huomioon oppilaiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet.

  Alakouluissa tarjotaan valinnaisia oppiaineita kolmannelta vuosiluokalta lähtien taide- ja taitoaineissa, joita ovat liikunta, kuvataide, käsityö, musiikki ja kotitalous.

  Koulu päättää koulussa tarjottavat taide- ja taitoainevalinnaiset oppilaiden toiveiden sekä koulun resurssien perusteella. Vuosiluokilla 3–4 oppilas opiskelee taide- ja taitoainevalinnaisia yhden vuosiviikkotunnin verran, ja vuosiluokilla 5–6 kaksi vuosiviikkotuntia. Lisäksi viidennellä vuosiluokalla on valittavana yksi vuosiviikkotunti joko äidinkieli ja kirjallisuus tai matematiikka oppiaineista.

  Yläkoulussa oppilaan viikkotuntimäärä on keskimäärin 30 tuntia, joista valinnaisia oppiaineita on 8. ja 9. luokilla kuusi tuntia. Mikään valinnaisaine ei ole ehtona jatko-opiskelulle.

  Musiikkiluokka

  Musiikkiluokkatoiminnan tavoitteena on lisätä lasten musiikkiharrastusta, kehittää tietoja ja taitoja musiikin eri osa-alueilla ja kannustaa omaehtoiseen musiikin tekemiseen. Musiikkiluokkien opetus järjestetään Sompion koulussa vuosiluokille 1.–9.

  Musiikkiluokalle haetaan pääsääntöisesti ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Eri vuosiluokilta mahdollisesti vapautuville paikoille voi hakea keväisin erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

  Oppilaat valitaan musiikkiluokalle soveltuvuuskokeella. Soveltuvuuskokeella arvioidaan hakijan soveltuvuutta luokalle tasapuolisesti riippumatta oppilaan aikaisemmista musiikkiopinnoista. Soveltuvuuskokeessa arvioitavat osa-alueet ovat erilaiset toistotehtävät (sävel-, melodian- ja rytmintoisto), laulu (pakollinen) sekä vapaavalintainen laulu.

  Opetuksen painottaminen

  Keravan yläkouluissa on siirrytty kuntakohtaisista painotusluokista koulu- ja oppilaskohtaiseen opetuksen painottamiseen eli painotuspolkuihin. Painotuspolulla jokainen oppilas pääsee painottamaan omaa oppimistaan ja kehittämään taitojaan yhdenvertaisesti. Uudessa oppimisen painottamisessa on luovuttu pääsykokeista.

  Seitsemännellä luokalla jokainen oppilas saa opastusta painotusvalintojen tekemiseen ja valitsee oman painotuspolkunsa, joka toteutuu hänen omassa lähikoulussaan. Painotuspolkua oppilas kulkee 8. ja 9. vuosiluokkien ajan. Opetus toteutetaan valinnaisaineiden tuntiresurssilla. Valintamahdollisuudet ovat yhtenevät jokaisessa yhtenäiskoulussa.

  Oppilaan valittavissa olevien painotuspolkujen teemat ovat

  • Taiteet ja luovuus
  • Liikunta ja hyvinvointi
  • Kielet ja vaikuttaminen
  • Tieteet ja teknologia

  Näistä teemoista oppilaalla on valittavana yksi pitkä valinnainen aine, jota opiskellaan kahden vuosiviikkotunnin verran sekä kaksi lyhyttä valinnaisaineitta, joita molempia opiskellaan yhden vuosiviikkotunnin verran.

  Taide- ja taitoaineiden valinnaiset jäävät painotuspolkujen ulkopuolelle eli oppilas valitsee entiseen tapaan syventääkö hän seitsemännen luokan jälkeen kuvataiteen, kotitalouden, käsityön, liikunnan vai musiikin opiskelua vuosiluokkien 8. ja 9. aikana.

 • Keravan kouluissa on yhtenäinen kieliohjelma. Kaikille yhteisiä pakollisia kieliä ovat:

  • englannin kieli 1. luokalta alkaen (A1-kieli) ja
  • ruotsin kieli 5. luokalta alkaen (B1-kieli).

  Lisäksi oppilailla on mahdollisuus aloittaa neljännellä luokalla vapaaehtoinen A2-kieli ja kahdeksannella luokalla B2-kieli. Valittua kieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa. Valinta lisää oppilaan viikoittaista tuntimäärää alakoulussa.

  Vapaaehtoisena A2-kielenä neljänneltä luokalta alkaen oppilas voi valita ranskan, saksan tai venäjän.

  Lue lisää A2-kielten opiskelusta

  Vapaaehtoisena B2-kielenä kahdeksannelta luokalta alkaen oppilas voi valita kiinan tai espanjan.

  Valinnaisten kielten opetusryhmien aloituskoko on vähintään 14 oppilasta. Vapaavalintaisten kielten opetus toteutetaan koulujen yhteisinä keskitettyinä ryhminä. Keskitettyjen ryhmien opetuspaikat pyritään valitsemaan niin, että niiden sijainti on keskeinen eri kouluista kulkevien oppilaiden näkökulmasta.

  Valinnaisen vieraan kielen opiskelu vaatii lapselta kiinnostusta ja säännöllistä harjoittelua. Valinnan jälkeen kieltä opiskellaan yhdeksännen luokan loppuun saakka eikä aloitettua valinnaisen kielen opiskelua voi keskeyttää ilman erityisen painavaa syytä.

  Lisätietoja kielten eri valintamahdollisuuksista saa oman koulun rehtorilta.

 • Tämän päivän alakoululaiset siirtyvät työelämään 2030-luvulla ja ovat siellä vielä 2060-luvulla. Oppilaita valmistellaan työelämään jo koulussa. Peruskouluissa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan sekä vahvistaa oppilaiden yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.

  Yrittäjyyskasvatus sisältyy perusopetuksen opetussuunnitelmassa eri oppiaineiden ja laaja-alaisten osaamisen taitojen opetukseen. Keravalla koulut harjoittelevat myös syväoppimisen tulevaisuustaitoja, joissa yrittäjyyskasvatus linkittyy erityisesti tiimityötaitojen ja luovuuden osa-alueisiin.

  Yrittäjyyskasvatuksella:

  • tarjotaan kokemuksia, joiden avulla oppilaat ymmärtävät työn ja yritteliäisyyden merkityksen sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä
  • kartutetaan oppilaiden työelämätuntemusta, harjoitellaan yrittäjämäistä toimintaa ja tarjotaan mahdollisuuksia oivaltaa oman osaamisen merkitys oman työuran kannalta
  • tuetaan oppilaiden ammatillisten kiinnostusten kohteiden tunnistamista ja jatko-opintojen valintaa

  Erilaiset oppimisympäristöt luovat pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille
  Oppilaat pääsevät tutustumaan työelämään ja harjoittelemaan työelämätaitoja koulupolkunsa varrella monin tavoin:

  • eri ammattialojen edustajien vierailut kouluilla
  • oppilaat vierailevat Yrityskylässä kuudennella ja yhdeksännellä luokalla. Siirry Yrityskylän sivuille.
  • työelämään tutustumiset (TET) järjestetään työpaikoilla 7.–9. luokilla

  Mahdollisuuksien mukaan työelämään tutustutaan myös koulujen kerhotoiminnan ja valinnaisaineiden avulla. Lisäksi Keravalla on mahdollisuus opiskella joustavan perusopetuksen kautta työelämätaitoja harjoitellen JOPO-luokalla ja TEPPO-opetuksessa. Lue lisää JOPO- ja TEPPO-opetuksesta.

  Keravalla koulut tekevät tiivistä yrittäjyyskasvatusyhteistyötä Keravan yrittäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa esimerkiksi TET-jaksojen osalta sekä järjestäen erilaisia vierailuja, tapahtumia ja projekteja.