Peruskoulun jälkeen

Toiselle asteelle siirtyminen

Peruskoulun jälkeisiin opintoihin siirrytään peruskoulun oppimäärän suorittamisen jälkeen. Peruskoulun päättötodistuksella nuori hakee keväisin tapahtuvassa yhteishaussa haluamiinsa toisen asteen opintoihin ammatilliseen oppilaitokseen tai lukioon.

Peruskoulun päättävä voi hakea yhteishaussa myös tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA), työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA) tai kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille.

Yläkoulussa tuetaan toiselle asteelle siirtymistä jo seitsemännestä luokasta alkaen, jolloin alkavat muun muassa oppilaanohjauksen erilliset oppitunnit. Lisäksi kahdeksannen ja yhdeksännen luokalla oppilaat saavat oppilaanohjauksessa sekä ryhmämuotoista, henkilökohtaista että tehostettua henkilökohtaista ohjausta jatko-opintoihin liittyen. Ohjaaminen jatko-opintoihin painottuu yhdeksännelle luokalle ja tarpeen mukaan kahdeksannelle luokalle tehostetun henkilökohtaisen ohjauksen myötä.

 • Jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa, nivelvaiheen koulutuksessa tai muussa oppivelvollisuuden piiriin kuuluvassa koulutuksessa.

  Toisen asteen koulutus voi olla ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. Nivelvaiheen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluva koulutus voi olla esimerkiksi aikuisten perusopetus, TUVA-koulutus tai kansanopistojen järjestämät Opistovuosi oppivelvollisille -koulutukset.

  Oppivelvollisuus laajentui, jotta jokaiselle nuorelle voidaan taata riittävä koulutus ja hyvät eväät työelämään. Tavoitteena on lisätä kouluttautumista ja osaamista, vähentää oppimiseroja, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja nuorten hyvinvointia.

  Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

 • Hakeutuminen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen

  Toisen asteen koulutuspaikkoja haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa, joka järjestetään keväisin. Oman koulun opinto-ohjaajat antavat nuorille ohjausta ja neuvontaa eri koulutusvaihtoehdoista. Yhteishaun lisäksi oppivelvollinen voi hakea koulutuksiin jatkuvan haun kautta.

  Keravalla ylioppilaaksi voi opiskella Keravan lukiossa. Lisätietoja Keravan lukiosta. Ammatillista koulutusta järjestää Keuda. Siirry Keudan sivuille.

  Yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen

  Kevään yhteishaussa peruskoulun jälkeiseen koulutukseen voit hakea

  • lukioon
  • ammatilliseen perustutkintokoulutukseen
  • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen
  • tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA)
  •  kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille

  Kevään perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on helmi-maaliskuussa.

  Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan kesäkuun puolessa välissä.

  Huoltajille järjestetyn yhteishakuinfon 2024 diat.

 • Oppilaat saavat tukea opintojensa aikana ja oppivelvollisuuden suorittamista seurataan. Oppilaitoksella, asuinkunnalla sekä huoltajalla on vastuu ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista.

  Jos nuori ei saa paikkaa kevään yhteishaussa, hän saa ohjausta siihen saakka, kunnes aloittaa opintonsa toisella asteella tai nivelvaiheen koulutuksessa. Elokuun loppuun asti ohjausta annetaan omassa koulussa. Tämän jälkeen ohjausvastuu siirtyy koulun opinto-ohjaajalta eteenpäin Keravan kaupungin oppivelvollisuuden erityisasiantuntijalle.

   

 • Opinnot ovat oppivelvollisille toisen asteen opiskelijoille maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus pitää sisällään oppimateriaalit, työvälineet, -asut ja -aineet.

  Maksuttomuus ei kata erityistä harrastuneisuutta vaativien opintolinjojen välineitä, kohtuulliset kulut sisältäviä opintovierailuita, retkiä tai tapahtumia.

 • Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:

  1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi;
  2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi;
  3. vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana;
  4. oppivelvollisuuden suorittamisen estävä elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

  Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi ainoastaan silloin, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

  Oppivelvollisuus voidaan keskeyttää vain hyvin painavista syistä. Oppivelvollisuutta ei voi keskeyttää omalla ilmoituksella, vaan keskeyttämisestä tehdään hakemus.

  Lisätietoja oppivelvollisuuden keskeyttämisestä saa oppivelvollisuuden erityisasiantuntijalta.

Lisätietoja

Usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy hyvin vastauksia opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Ohjaamo-palvelut

Mikäli tarvitset apua opiskelupaikan tai työn hakemisessa, tutustu Keravan Ohjaamon palveluihin. Keravan Ohjaamo tarjoaa neuvoja ja valmennusta esimerkiksi apua ansioluettelon tekemisessä, asunnonetsinnässä ja opiskelupaikan sekä harrastusten hakemisessa.