Oppilaan hyvinvointi ja terveys

Tältä sivulta löydät tietoa opiskeluhuollon palveluista sekä koulutapaturmista ja vakuutuksista.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto tukee lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia koulun arjessa sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Opiskeluhuollon palveluita on tarjolla kaikissa Keravan kouluissa. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää, moniammatillista ja koko yhteisöä tukevaa.

Opiskeluhuollon palveluita ovat:

 • Kuraattorit
 • Koulupsykologit
 • Kouluterveydenhuolto
 • Psykiatriset sairaanhoitajat

Lisäksi Keravalla yhteisölliseen opiskeluhuoltoon osallistuvat:

 • Koulun perheohjaajat
 • Kouluvalmentajat
 • Koulunuorisotyöntekijät

Opiskeluhuollon palveluita tuottaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

 • Kuraattori on sosiaalityön ammattilainen, jonka tehtävänä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä ja sosiaalista hyvinvointia kouluyhteisössä.

  Kuraattorin työ painottuu ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kuraattoriin voi olla yhteydessä oppilas itse, vanhemmat, opettaja tai joku muu oppilaan tilanteesta huolestunut henkilö.

  Huolen aiheita voivat olla luvattomat poissaolot, kiusaaminen, pelot, vaikeudet luokkakavereiden kanssa, motivaation puute, koulunkäynnin laiminlyönti, yksinäisyys, aggressiivisuus, häiritsevä käytös, päihteiden käyttö tai perheen vaikeudet.

  Työn tavoitteena on tukea nuoria kokonaisvaltaisesti ja luoda heille edellytykset saada päättötodistus sekä jatko-opintokelpoisuus.

  Tutustu tarkemmin kuraattoripalveluihin hyvinvointialueen sivuilla.

 • Koulupsykologian keskeisenä toimintaperiaatteena on tukea koulun kasvatus- ja opetustyötä ja edistää oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin toteutumista kouluyhteisössä. Psykologi tukee oppilaita ennaltaehkäisevästi ja korjaavasti.

  Alakouluissa työssä painottuvat erilaiset koulunkäyntijärjestelyihin liittyvät tutkimukset, oppilastapaamiset ja neuvottelut huoltajien, opettajien sekä yhteistyötahojen kanssa.

  Syitä psykologille tuloon ovat esimerkiksi oppimisvaikeudet sekä erilaiset koulunkäyntijärjestelyjä koskevat kysymykset, haastava käyttäytyminen, levottomuus, keskittymisvaikeudet, psykosomaattiset oireet, ahdistuneisuus, koulunkäynnin laiminlyöminen, esiintymisjännitys tai ongelmat sosiaalisissa suhteissa.

  Psykologi tukee oppilasta erilaisissa kriisitilanteissa ja kuuluu koulun kriisityöryhmään.

  Tutustu tarkemmin psykologipalveluihin hyvinvointialueen sivuilla.

 • Koulun maksutonta perhetyötä tarjotaan kaikkien alakouluikäisten lasten perheille. Perhetyö antaa varhaista tukea koulunkäyntiin ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.

  Työskentelyn tarkoituksena on löytää ja tukea perheen omia voimavaroja. Perheen kanssa mietitään yhteistyössä, millaisiin asioihin tukea tarvitaan. Tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti perheen kotona. Tarvittaessa tapaamiset voidaan järjestää lapsen koulussa tai perheohjaajan työtilassa Keravan lukiolla.

  Koulun perheohjaajaan voit olla yhteydessä esimerkiksi, kun haluat apua lapsen koulunkäynnin haasteisiin tai haluat keskustella vanhemmuuteen liittyvistä asioista.

  Tutustu tarkemmin perhetyöhön hyvinvointialueen sivuilla.

 • Kouluterveydenhuolto on peruskoulun oppilaille suunnattu terveyspalvelu, joka edistää koko koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta.

  Jokaisessa koulussa on nimetty kouluterveydenhoitaja ja lääkäri. Terveydenhoitaja tekee vuosittain kaikille ikäluokille terveystarkastuksia. 1., 5. ja 8. luokilla terveystarkastus on laaja ja silloin siihen sisältyy myös käynti koululääkärillä. Laajaan terveystarkastukseen kutsutaan mukaan myös huoltajat.

  Terveystarkastuksessa saa tietoa omasta kasvusta ja kehityksestä sekä neuvoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kouluterveydenhuolto tukee koko perheen hyvinvointia ja vanhemmuutta.

  Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos on huolta voinnista, mielialasta tai jaksamisesta. Tarpeen mukaan terveydenhoitaja ohjaa esimerkiksi lääkärin, psykiatrisen sairaanhoitajan, koulukuraattorin tai -psykologin vastaanotolle.

  Kouluterveydenhuollossa tarjotaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Terveydenhoitaja huolehtii koulutapaturmien ensiavusta yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Vapaa-ajan tapaturmissa ja äkillisissä sairastapauksissa hoidosta vastaa oma terveysasema.

  Kouluterveydenhuollon palvelut ovat lakisääteisesti järjestettävää toimintaa, mutta osallistuminen terveystarkastuksiin on vapaaehtoista.

  Tutustu kouluterveydenhuollon palveluihin tarkemmin hyvinvointialueen verkkosivuilla.

 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sisäilmaterveydenhoitajan palvelut oppilaille ja opiskelijoille

  Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella työskentelee koulujen sisäympäristöasioihin perehtynyt terveydenhoitaja. Häneen voivat ottaa yhteyttä koulun terveydenhoitaja, oppilas, opiskelija tai huoltaja, jos oppilaitoksen sisäilma huolettaa.

  Katso yhteystiedot Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Koulutapaturmat ja vakuutukset

Keravan kaupunki on vakuuttanut tapaturmien varalta kaikki varhaiskasvatuksen palveluita käyttävät lapset, peruskoulua käyvät koululaiset ja lukiokoulutuksen opiskelijat.

Vakuutus on voimassa varsinaisena kouluaikana, koulujen iltapäivätoiminnassa sekä kerho- ja harrastustoiminnassa, koulumatkoilla koulun ja kodin välillä sekä lukuvuosisuunnitelmaan merkityissä urheilutapahtumissa, retkillä, opintokäynneillä ja leirikouluissa. Vakuutus ei kata vapaa-aikaa eikä oppilaiden henkilökohtaista omaisuutta.

Koulun kansainväliseen toimintaan liittyvien matkojen ajaksi oppilaille otetaan erillinen matkavakuutus. Matkavakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta.