Elevens välmående och hälsa

På den här sidan hittar du information om elevvårdstjänsterna samt skololyckor och försäkringar.

Elevvård

Elevvården stöder barns och ungas lärande och välbefinnande i skolans vardag och främjar samarbetet mellan hem och skola. Elevvårdstjänster erbjuds i alla skolor i Kervo. Den gemensamma elevvården är förebyggande, multiprofessionell och stöder hela gemenskapen.

Elevvårdstjänsterna omfattar:

 • Skolkuratorer
 • Skolpsykologer
 • Skolhälsovård

I elevvården i Kervo deltar även:

 • Skolans familjehandledare
 • Psykiatriska sjukskötare

Elevvårdstjänsterna produceras av Vanda och Kervo välfärdsområde.

 • Skolkuratorn är en yrkesperson inom socialt arbete och har till uppgift att stödja elevernas skolgång och sociala välbefinnande i skolgemenskapen.

  Kuratorns arbete betonas på att förebygga problem. Skolkuratorn kan kontaktas av eleven själv, föräldrarna, läraren eller någon annan person som är oroad över elevens situation.

  Orsaker till oro kan vara obehörig frånvaro, mobbning, rädslor, svårigheter med klasskamrater, brist på motivation, försummelse av skolgången, ensamhet, aggressivitet, störande beteende, missbruk eller familjesvårigheter.

  Syftet med arbetet är att stödja ungdomarna på ett övergripande sätt och skapa förutsättningar för dem att få ett avgångsbetyg och behörighet för fortsatta studier.

  Läs mer om kuratortjänsterna på välfärdsområdets webbplats.

 • Skolpsykologens centrala verksamhetsprincip är att stödja skolans fostrans- och undervisningsarbete och att främja elevens psykiska välbefinnande inom skolgemenskapen. Psykologen stöder eleverna på ett förebyggande och korrigerande sätt.

  Inom årskurs 1–6 fokuserar arbetet på olika studier relaterade till skolgångsarrangemang, elevmöten och förhandlingar med vårdnadshavare, lärare och samarbetspartner.

  Anledningar till att komma till psykologen är till exempel inlärningssvårigheter och olika frågor gällande skolgångsarrangemang, utmanande beteende, rastlöshet, koncentrationssvårigheter, psykosomatiska symtom, ångest, försummelse av skolgång, presentationsångest eller problem i sociala relationer.

  Psykologen stöder eleven i olika krissituationer och hör till skolans krisarbetsgrupp.

  Läs mer om psykologtjänsterna på välfärdsområdets webbplats.

 • Skolans avgiftsfria familjearbete erbjuds alla familjer med barn i årskurs 1–6. Familjearbetet erbjuder tidigt stöd i frågor som rör skolgång och föräldraskap.

  Syftet med arbetet är att hitta och stödja familjens egna resurser. Tillsammans med familjen funderar vi på vilka slags saker som behöver stödjas. I regel hålls mötena hemma hos familjen. Vid behov kan möten också ordnas i barnets skola eller i familjehandledarens arbetsrum på Keravan lukio.

  Du kan kontakta skolans familjehandledare till exempel när du vill få hjälp med utmaningar i ditt barns skolgång eller om du vill diskutera frågor som rör föräldraskap.

  Läs mer om familjearbete på välfärdsområdets webbplats.

 • Skolhälsovården är en hälsovårdstjänst som riktas mot elever i grundskolan och som främjar välbefinnandet, hälsan och säkerheten i hela skolan och studiegemenskapen.

  I varje skola finns en utsedd skolhälsovårdare och läkare. Hälsovårdaren gör årligen en hälsoundersökning i alla åldersklasser. I årskurs 1, 5 och 8 är hälsoundersökningen omfattande och då ingår även ett besök hos skolläkaren. Även vårdnadshavarna bjuds in att delta i den omfattande hälsoundersökningen.

  Hälsoundersökningen ger information om den egna tillväxten och utvecklingen och råd för att främja hälsan och välbefinnandet. Skolhälsovården stöder hela familjens välbefinnande och föräldraskap.

  Förutom hälsoundersökningar kan skolhälsovårdaren kontaktas om du oroar dig för ditt mående, humör eller ork. Vid behov hänvisar hälsovårdaren dig till exempel till läkare, psykiatrisk sjukskötare, skolkuratorn eller skolpsykologen.

  Skolhälsovården erbjuder vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet. Hälsovårdaren sköter första hjälpen vid skololyckor tillsammans med den övriga personalen i skolan. Vid fritidsolyckor och plötsliga sjukdomsfall är det hälsovårdscentralen som ansvarar för vården.

  Skolhälsovårdstjänsterna är en verksamhet som ska anordnas enligt lag, men det är frivilligt att delta i hälsoundersökningar.

  Läs mer om skolhälsovårdstjänsterna på välfärdsområdets webbplats.

 • Inomhusluftstjänster för elever och studerande inom Vanda och Kervo välfärdsområde

  Vanda och Kervo välfärdsområde har en hälsovårdare som är insatt i frågor som gäller
  inomhusluften. Skolhälsovårdaren, elever, studerande eller vårdnadshavare som är
  oroliga för inomhusluften kan kontakta henne.

  Kontaktinformation finns på Vanda och Kervo välfärdsområdes webbplats (på finska).

Olyckor i skolan och försäkringar

Kervo stad har försäkrat alla barn som anlitar småbarnspedagogikens tjänster, skolelever som går i grundskolan och studerande inom gymnasieutbildning för olyckor.

Försäkringen gäller under den egentliga skoltiden, i skolornas eftermiddagsverksamhet och i klubb- och hobbyverksamhet, under skolresorna mellan skolan och hemmet samt vid idrottsevenemang, utflykter, studiebesök och lägerskolor som anges i läsårsplanen. Försäkringen täcker inte fritid eller elevernas personliga egendom.

En separat reseförsäkring tecknas för eleverna under skolans resor i samband med internationell verksamhet. Reseförsäkringen omfattar inte en resgodsförsäkring.