Stöd för växande och lärande

Stöd för lärande och skolgång delas in allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Stödformer, t.ex. stödundervisning, specialundervisning och tolkningstjänster, kan användas på alla stödnivåer.

Stödet ordnas flexibelt och varierat efter behov. Effektiviteten av det stöd som eleven får bedöms vid behov, dock minst en gång om året. Stödet ordnas som ett i samarbete mellan lärare och annan personal.

 • Det allmänna stödet är avsett för alla elever som behöver stöd i olika situationer. Åtgärder inom det allmänna stödet är bland annat:

  • differentierad undervisning, gruppering av elever, flexibel anpassning av undervisningsgrupper och årskursintegrerade studier
  • stödundervisning och kortvarig specialundervisning på deltid
  • tolknings- och assistanstjänster samt och hjälpmedel i undervisningen
  • stödd läxläsning
  • klubbverksamhet i skolan
  • förebyggande åtgärder mot mobbning.

 • Om en elev behöver flera individuellt riktade stödformer regelbundet och långvarigt, ges eleven intensifierat stöd. Intensifierat stöd omfattar alla former av allmänt stöd. I allmänhet används flera former av stöd samtidigt.

  Det intensifierade stödet är regelbundet, starkare och mer långsiktigt än det allmänna stödet. Det intensifierade stödet bygger på en pedagogisk bedömning och stödjer systematiskt lärande och skolgång.

 • Särskilt stöd ges när det intensifierade stödet inte räcker till. Eleverna erbjuds omfattande och systematiskt stöd så att de kan fullgöra sin läroplikt och få en grund för fortsatta studier efter grundskolan.

  Särskilt stöd ordnas antingen inom för den allmänna eller förlängda läroplikten. Utöver former av allmänt och intensifierat stöd kan särskilt stöd bland annat omfatta:

  • klassrumsbaserad specialundervisning
  • studier enligt individualiserad lärokurs eller
  • studier enligt verksamhetsområde i stället för läroämnesvis.

Mer information

Om stödundervisning på de finskspråkiga sidorna.
Om elevhandledning på de finskspråkiga sidorna.
Om tolktjänster, hjälpmedel och assistenter på de finskspråkiga sidorna.