Äldreanpassning av bostäder

Anpassningar kan göra det lättare för en äldre person att leva självständigt hemma. Anpassningar kan vara till exempel att ta bort trösklar, bygga trappräcken och rollator- eller rullstolsramper och installera stödräcken.

Kostnaderna för anpassningsarbeten betalar man i regel själv, men Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar reparationsunderstöd till privatpersoner utifrån en social och ekonomisk behovsprövning för reparation av bostäder för äldre och funktionshindrade.

ARA:s understöd kan också ansökas av ett husbolag för att bygga eftermonterade hissar och för att förbättra tillgängligheten.

Ansökningstiden för understöd är löpande. Understödsansökan lämnas in till ARA och ARA fattar beslutet om understöd och sköter utbetalningen av understöden. Understöd beviljas endast för åtgärder som inte har påbörjats innan understödet beviljades eller åtgärdens ändamålsenlighet har godkänts, dvs. objektet har beviljats starttillstånd.