Rättelseyrkande

Missnöje med ett beviljade tillståndet kan uttryckas genom ett rättelseyrkande där man kräver att beslutet ska ändras. Om ett rättelseyrkande inte framställs om beslutet eller om det inte överklagas inom tidsfristen, vinner tillståndsbeslutet laga kraft och byggarbetet kan påbörjas utifrån beslutet. Sökanden ska själv kontrollera om tillståndet har vunnit laga kraft.

 • Ett rättelseyrkande avseende ett bygglov och åtgärdstillstånd som beviljats genom beslut av en tjänsteinnehavare kan göras inom 14 dagar från det att beslutet meddelades.

  Rätt till rättelseyrkande har:

  • ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område
  • ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka
  • den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar
  • kommunen.
 • I beslut om tillstånd för miljöåtgärder och rivningslov är besvärsrätten bredare än i beslut om bygglov och åtgärdstillstånd.

  Rätt till rättelseyrkande har:

  • den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar
  • kommunmedlemmarna (ingen besvärsrätt om ärendet har avgjorts i samband med bygglov eller åtgärdstillstånd)
  • kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar
  • den regionala miljöcentralen.

  Tillståndsbeslut som fattas av tekniska nämndens tillståndssektion har en besvärstid på 30 dagar.

 • Rättelseyrkandet ska göras skriftligen till tekniska nämndens tillståndssektion antingen per e-post till rakennusvalvonta@kerava.fi eller per post till Byggnadstillsynen, PB 123, 04201 Kervo, Finland.

  Den som är missnöjd med beslutet om rättelseyrkandet får överklaga det genom hos Helsingfors förvaltningsdomstol.