Gymnasielinjerna

I Keravan lukio kan studerandena välja mellan en allmän linje eller en naturvetenskaplig-matematisk linje (luma). På den valda linjen kan studerandena betona sina egna studier genom att välja studieperioder som passar dem själva ur läroanstaltens nationella och läroanstaltsvisa studieutbud. Ansökan till Keravan lukio görs via Studieinfo.

 • I Keravan lukio kan studeranden friare bygga upp sin individuella studieväg. Läroanstalten har ett rikt utbud av egna tillämpande kurser utöver de nationella obligatoriska och fördjupande kurserna. Genom att bygga upp en egen studieväg med dessa kurser kan studeranden fokusera sina studier på till exempel konst och färdighetsämnen, språk, naturvetenskapliga-matematiska ämnen eller företagsamhet.

  Gymnasiet arrangerar träning i flera olika idrottsgrenar. Dessutom har studerande möjlighet att ansluta träning och utövande av andra grenar till gymnasiestudierna.

  Gymnasiestuderande kan delta i läroanstaltens olika produktioner, internationella projekt och kurser utomlands samt idrottsträning, som ordnas som allmän träning. Studeranden gör upp sin egen studieplaner med hjälp av en studiehandledare, grupphandledare och tutorstuderande samt vid behov en speciallärare.

  Kervo stads kompakta centrum och närheten mellan läroanstalterna gör det möjligt att snabbt flytta sig mellan olika läroanstalter. Detta gör det möjligt att ta studier också på andra läroanstalter för de studerande som vill dra nytta av olika kombinationer av allmänbildande utbildning och yrkesutbildning inom den så kallade Kervomodellen eller att kombinera tredje stadiets studier med gymnasiestudierna.

 • Den naturvetenskapliga-matematiska linjen är avsedd för studerande som är intresserade av naturvetenskap och matematik. Linjen ger goda färdigheter för fortsatta studier inom dessa ämnen.

  Studierna fokuserar på matematik, fysik, kemi, biologi, geografi och datavetenskap. De som antas till linjen studerar lång matematik och minst ett naturvetenskapligt ämne. Om man av tvingande skäl senare måste byta lärokursen i matematik till kort matematik, kräver studier på linjen studier i ett annat naturvetenskapligt ämne. Fördjupande kurser ska också genomgås i de valda naturvetenskapliga ämnena. Studieutbudet omfattar dessutom skolvisa kurser i linjens samtliga läroämnen. Totalt erbjuder linjen 23 specialkurser i matematik, fysik, kemi, biologi, geografi och datavetenskap.

  Naturvetenskapliga och matematiska ämnen studeras i linjens egen grupp, som i regel förblir densamma under hela gymnasietiden. Studerande på den naturvetenskapliga-matematiska linjen kan dessutom välja alla andra gymnasiekurser. Linjen fokuserar på ämnen som skapar en god grund för proven i studentexamen och fortsatta studier inom naturvetenskap, medicin, matematik och teknik. På linjens specialkurser besöker man universitet, yrkeshögskolor och företag.