Ansökan om ersättning för en skada på ett gatuområde

Om staden har försummat sina underhållsskyldigheter är staden skyldig att ersätta skador som har uppstått inom allmänna områden, till exempel kostnader orsakade av halkningar eller fall.

Staden är också ersättningsskyldig om den genom sina åtgärder har orsakat skada på personer eller egendom, till exempel fällt eller skadat staket i samband med snöröjning

Varje ansökan om ersättning behandlas separat. Vid handläggning av ansökan om ersättning kontrolleras följande:

  • händelseplatsen
  • tidpunkten för skadan
  • förhållandena
  • vädret.

Vid ombeds den som ansöker om ersättning att lämna tilläggsuppgifter. Ett utlåtande från försäkringsbolaget begärs alltid om ersättning för sveda och värk och ersättningsyrkanden för bestående men. Ersättningsbeslutet skickas skriftligen till den sökande.

Staden ersätter materiella skador antingen ekonomiskt eller genom att reparera konstruktioner som gått sönder. Staden ersätter inte skador utan verifierade kostnader och betalar inte eventuella kostnader på förhand. Skador som uppstått ska alltid anmälas omedelbart.