Underhåll av gator

Katua asfaltoidaan.

Syftet med underhållet och renhållningen av gator är att hålla gator och gång- och cykelleder rena, ofarliga för hälsan och i det skick som fordonstrafikens, fotgängarnas och cyklisternas behov förutsätter.

Underhåll av gator omfattar dammbekämpning och hyvling av grusvägar på våren och sommaren, mekanisk borstning och tvättning av gator, röjning av öppna diken och underhåll av vägtrummor samt underhåll av trafikmärken och skyltar. På gatuområdena i Kervo utför staden dessa arbeten själv. Asfalteringsarbeten och reparationsarbeten på beläggningsskador och räcken skaffas hos entreprenörer.

Vinterunderhåll av gator omfattar plogning, halkbekämpning, snöröjning samt sandborttagning. Vinterunderhållet är indelat i entreprenadområden, där staden har helhetsansvaret för en del och utvalda entreprenörer för en del.

Gator sköts i den ordning som föreskrivs i lag enligt underhållsklassificeringen, och nivån behöver inte vara densamma överallt. Högre kvalitet och de mest brådskande åtgärderna krävs på platser som är viktigast för trafiken.

Sommarunderhållet av gatorna sköts av staden, antingen själv eller tillsammans med utvalda entreprenörer. Ansvaret för vinterunderhållet fördelas mellan staden och fastighetsägare eller hyresgäster längs gatorna.