Vattenavtal

Vattenavtalet gäller anslutning av fastigheten till verkets nät samt tillhandahållande och användning av verkets tjänster. Avtalsparterna är den som ansluter sig och verket. Avtalet ingås skriftligen.

I avtalet fastställer verket uppdämningshöjden för fastigheten, dvs. den nivå till vilken avloppsvattnet kan stiga i nätet. Om den som ansluter sig installerar avlopp i lokalerna under uppdämningshöjden är verket inte ansvarigt för eventuella olägenheter eller skador som orsakas av uppdämningen (avloppsöversvämning).

Ett undertecknat vattenavtal är ett av villkoren för beställning av vatten- och avloppsanslutningar. Ett anslutningsavtal, dvs. ett vattenavtal, kan upprättas när fastigheten har ett giltigt utlåtande om anslutningspunkt.

Vattenavtalet görs i alla fastighetsägares namn och var och en av ägarna ska underteckna avtalet. Om fastigheten inte har ett giltigt vattenavtal kan vattenförsörjningen avbrytas.

Vattenavtal när fastigheten byter ägare

När fastigheten byter ägare ingås vattenavtalet skriftligen med den nya ägaren. När fastigheten redan har anslutit sig till vattenförsörjningsnätet görs vattenavtalet genom ett ägarbyte. Ägarbytet görs med hjälp av en separat elektronisk ägarbytesblankett. Blanketten kan fyllas i tillsammans med de gamla och nya ägarna, eller så kan var och en kan skicka in sin egen blankett.

Om fastigheten hyrs ut ingås inget separat vattenavtal med hyresgästen. Faktureringen kan dock överföras till hyresgästens namn genom att fylla i en ägarbytesblankett.

När ägaren byts ska en kopia av sidan i köpebrevet där överföringen av vatten- och avloppsanslutningen till den nya ägaren framgår skickas till vattenförsörjningen. Efter ägarbytesavläsningen skickar vi avtalet till den nya ägaren för underteckning.

Vattenavtal för en fastighet som ska byggas

Vattenavtalet skickas per post till ägaren när bygglovet har vunnit laga kraft.