Frånvaro och andra ändringar

Inverkan av frånvaro och andra ändringar på avgifterna

I regel betalas klientavgiften också för frånvarodagar. Bara en närvarodag under en kalendermånad medför en avgift för hela månaden. Man kan dock låta bli att debitera avgiften eller debitera den till ett nedsatt belopp i följande situationer:

Sjukfrånvaro

Om barnet är frånvarande alla verksamhetsdagar i en kalendermånad på grund av sjukdom, debiteras ingen avgift alls.

Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom i minst 11 verksamhetsdagar i en kalendermånad debiteras hälften av månadsavgiften. Sjukfrånvaro ska anmälas till daghemmet omedelbart på morgonen den första frånvarodagen.

Semester som anmälts i förväg

Om barnet är frånvarande alla dagar i en kalendermånad, och saken har meddelats i förväg till daghemmet, tas hälften av månadsavgiften ut.

Juli är en avgiftsfri månad om barnet har börjat i småbarnspedagogiken i augusti innevarande verksamhetsår eller tidigare och barnet har sammanlagt 3/4 av en månads verksamhetsdagar som i förväg anmäld semester under hela verksamhetsåret. Med verksamhetsår avses perioden 1.8–31.7.

Semester under sommarperioden och behovet av småbarnspedagogik bör meddelas i förväg på våren. Närmare information om anmälan av semester ges årligen.

Familjeledigheter

Familjeledigheterna förnyades i augusti 2022. Reformen påverkar FPA:s förmåner. Syftet med reformen är att jämlikt beakta alla situationer, även olika slags familjer och olika former av företagande.

De nya familjeledigheterna gäller familjer där det beräknade förlossningsdatumet är 4.9.2022 eller senare. På FPA:s webbplats finns heltäckande information om familjeledigheter.

Tidsbestämt avbrott

Om barnets småbarnspedagogik har avbrutits för en bestämd tid på minst fyra månader, debiteras ingen avgiften under avbrottet. Avbrottet avtalas med daghemsföreståndaren och meddelas med en blankett. Gå till blanketter (på finska).