Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige är politiskt obundna påverkansgrupper med unga som verkar i sina egna kommuner och för fram de ungas röst i behandlingen och beslutsfattandet av olika ärenden.

Uppgift och verksamhet

Enligt ungdomslagen ska staden ordna med möjlighet för unga att delta i och påverka behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik på lokal- och regionnivå. Därtill ska de unga höras i ärenden och beslutsfattande som gäller dem.

Ungdomsfullmäktige representerar de unga i kommunen i det kommunala beslutsfattandet. De demokratiskt valda ungdomsfullmäktige har till uppgift att göra ungas röster hörda, ta ställning i aktuella frågor, lägga fram initiativ och göra ställningstaganden.

Syftet med ungdomsfullmäktige är också att informera unga om de kommunala beslutsfattarnas verksamhet och att hjälpa unga att hitta sätt att påverka. De främjar också dialogen mellan de unga och beslutsfattarna och involverar de unga i den gemensamma beslutsprocessen. Ungdomsfullmäktige anordnar också olika evenemang, kampanjer och aktioner.

Ett officiellt kommunalt organ

Ungdomsfullmäktige placeras på många olika sätt i kommunorganisationerna. I Kervo är ungdomsfullmäktige en del av ungdomstjänsternas verksamhet och dess sammansättning fastställs av stadsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige är ett officiellt organ som representerar ungdomarna och som måste ha tillräckliga förutsättningar för sin verksamhet.

Kervo ungdomsfullmäktige

Medlemmarna i Kervo ungdomsfullmäktige är Kervoungdomar i åldern 13–19 år. Ungdomsfullmäktige har 16 ledamöter som väljs genom val. I valet som ordnas årligen väljs åtta ungdomar för tvååriga mandatperioder. Alla unga i åldern 13–19 år (som fyller 13 år under valåret) från Kervo kan ställa upp i valet, och alla unga i åldern 13–19 år från Kervo har rösträtt.

Kervo ungdomsfullmäktige har yttrande- och närvarorätt i stadens olika nämnder och sektioner, i stadsfullmäktige och i stadens olika arbetsgrupper.

Syftet med ungdomsfullmäktige är att fungera som en budbärare mellan ungdomarna och beslutsfattarna, att förbättra ungdomarnas påverkansmöjligheter, att lyfta fram ungdomarnas perspektiv i beslutsfattandet och att främja tjänster avsedda för ungdomar. Ungdomsfullmäktige har lagt fram initiativ och gjort ställningstaganden och dessutom arrangerar och deltar ungdomsfullmäktige i olika evenemang.

Ungdomsfullmäktige samarbetar med andra ungdomsfullmäktige i regionen. Dessutom är ledamöterna i ungdomsfullmäktige medlemmar i Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf och deltar i deras evenemang.

Kervo ungdomsfullmäktige medlemmarna och möter

Informationen finns på finskspråkiga sidorna.