Kervo stads ungdomstjänster

Kaksi nuorta kohtaa hymyilevän nuoren naisen.

Mål och arbetsformer för Kervo ungdomstjänster

 • Verksamheten inom Kervo stads ungdomstjänster styrs av ungdomslagen (1285/2016), som syftar till att:

  • främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka samt förmåga och förutsättningar att verka i samhället
  • stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt inhämtandet av kunskaper och färdigheter i anknytning till detta
  • stödja de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället
  • främja de ungas likställdhet och jämlikhet samt tillgodoseendet av deras rättigheter, och
  • förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

  I ungdomsarbete avses med

  • unga personer under 29 år
  • ungdomsarbete stödjande av de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla i samhället
  • ungdomspolitik förbättrande av ungdomars uppväxt- och levnadsvillkor samt samverkan mellan generationerna
  • ungdomsverksamhet ungas verksamhet på eget initiativ.

  Verksamhetsidé och värderingar

  Verksamhetsidén för Kervo stads ungdomsarbete är att stödja barns och ungas individuella utveckling genom att skapa en trygg och stimulerande livsmiljö för dem. I ungdomsarbetet i Kervo beaktas barns och ungas åsikter i beslutsfattandet som berör dem genom att ge dem tillfälle att bli hörda och involvera unga i planeringen av verksamheten, särskilt genom ungdomsfullmäktiges verksamhet.

  Grundidén med ungdomsarbetet är att producera tjänster tillsammans med ungdomarna och att använda metoder som involverar ungdomarna. Värdegrunden för Kervos ungdomstjänster skapas av respekt för individen, rättvisa och jämlikhet.

  Arbetsformer och tjänster inom ungdomsarbetet i Kervo

  • ungdomsgårdsverksamhet
  • digitalt ungdomsarbete
  • läger- och utflyktsverksamhet
  • riktat ungdomsarbete, ungdomsarbete i skolan och patrullerande ungdomsarbete
  • ungdomsfullmäktiges verksamhet samt
  • internationell verksamhet.

  Inom ungdomsgårdsverksamheten ges unga möjlighet att delta i öppen samlings- och spelverksamhet, en social och trygg verksamhetsmiljö, samvaro och diskussioner med en yrkeskunnig ungdomsarbetare. Vid behov kan verksamheten också genomföras digitalt. Dessutom omfattar verksamhetsformerna patrullerande ungdomsarbete, mobil ungdomsgårdsverksamhet och läger för barn och unga under skollov.

  I det riktade ungdomsarbetet är målgruppen unga i behov av särskilt stöd, till exempel genom Ankarverksamhet. I ungdomsarbete på nätet utförs webbtjänster relaterade till ungdomsarbete och sociala medier används aktivt. I utvecklingen av spelverksamhet för unga bedrivs samarbete med det nationella kompetenscentret för digitalt ungdomsarbete (Verke).

  Man försöker påverka ungdomsarbetslösheten genom uppsökande ungdomsarbete och Navigatorn-verksamhet. Målet är att styra unga i åldern 16–28 år i Kervo till utbildning eller arbetsliv. Ungdomar får också hjälp med att söka sig olika stödtjänster.

  Kervo ungdomstjänsters vision

  Kervo ungdomstjänsters vision är barn och unga

  • som är säkra på sig själva och sin förmåga att påverka utvecklingen av sin egen livsmiljö
  • som är aktiva och vill delta
  • som har möjlighet att tillbringa fritid på ett meningsfullt sätt i sin hemstad. Känslan av gemenskap i Kervo återspeglas i respekt för andra människor, en rättvis atmosfär och ansvarstagande för barn och unga.

Bokning av ungdomslokaler

Stående bokningar kan sökas för ungdomskaféet Tunneli, ungdomsgården Elzu i Savio och Ahjo bygård. Elzu har också en replokal för band, dit bokningar kan beviljas åt tre band åt gången. Band från Kervo med medlemmar mellan 14 och 20 år, kan ansöka om att få använda bandlokalen.

Stående tider till kan sökas årligen senast 31.5 för följande verksamhetsperiod (augusti–juli), förutom Elzus replokaler för band, där avtalen gäller i två år i taget. Du kan fråga om eventuella lediga tider och boka dem hos ungdomslokalerna under hela året. En ansökningsblankett måste alltid fyllas i för bokningen så att nödvändiga uppgifter kan verifieras.

Bokningar till ungdomslokalerna och Elzus bandlokal görs i första hand med en elektronisk ansökan. Om elektronisk identifiering inte är möjlig, vänligen kontakta nuoriso@kerava.fi.

Ansök om bandlokal i Elzu (på finska).

Prislista

Se priserna på finskspråkiga sidorna.