Kulturfostran

Lippalakkipäinen nuori pelaa pöydän ääressä taidenäyttelyssä.

Den plan för kulturfostran som tagits fram av Kervo kulturtjänster, Kervo bibliotek, konst- och museicentrum Sinkka och utbildningssektorn styr stadens kulturfostran. I planen presenteras vilken typ av kulturellt och konstnärligt innehåll som erbjuds barn och unga i olika åldrar samt hur kultur-, konst- och kulturarvsfostran genomförs i utbildningen och undervisningen. Planen för kulturfostran pilottestas under läsåret 2022–2023 från småbarnspedagogiken till nionde klass i grundskolan. 

Värderingarna i Kervos plan för kulturfostran baserar sig på stadsstrategin och läroplanerna för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Värdegrunden för kulturfostran är mod, mänsklighet och delaktighet, som skapar en grund för att växa till en aktiv och välmående människa.    

Ett av målen i stadsstrategin är att vara en föregångare inom bildning. Målet förverkligas och den kulturella bildningen stärks med hjälp av kulturfostran. Planen för kulturfostran garanterar alla barn och unga i Kervo lika möjligheter att delta, uppleva och tolka konst, kultur och kulturarv. Mångsidiga, kreativa lärmiljöer skapar insikter, glädje och upplevelser i lärande. Detta stöder barns och ungas tillväxt till modiga användare, formare och producenter av kultur och konst, med en förståelse för kulturens betydelse för välbefinnandet.