Avfallshantering och återvinning

Kiertokapula Oy ansvarar för stadens avfallshantering och stadens avfallshanteringsmyndighet är den gemensamma avfallsnämnden för 13 kommuner, Kolmenkierto. Kervo är också delägarkommun i Kiertokapula Oy tillsammans med 12 andra kommuner.

Avfallshanteringsföreskrifterna och undantag till dem, avfallstaxan och avfallsavgifterna samt nivån på de avfallshanteringstjänster som erbjuds kommuninvånarna beslutas av avfallsnämnden, som har sitt verksamhetsställe i Tavastehus stad. Storleken på avfallsavgifterna och grunderna för påförandet av avgifterna fastställs i den avfallsavgiftstaxa som avfallsnämnden har godkänt.

Avfallsinsamling

Kiertokapula Oy ansvarar för transporten av avfall från bostadsfastigheter och tömningen sköts av Jätehuolto Laine Oy.

Lagen förbjuder insamling av avfall på helgdagar, och därför töms avfallskärlen antingen dagen före eller dagen efter helgdagen. Vid söckenhelger kan tömningarna ändras med flera dagar. Detta händer till exempel vid påsk eller jul, när julen infaller på vardagar. I detta fall fördelas tömningarna under de två dagar som följer efter helgen.

Kompostering

Enligt Kolmenkiertos avfallshanteringsföreskrifter som gäller i Kervo får bioavfall endast komposteras i en för bioavfall avsedd värmeisolerad, sluten och välventilerad kompostbehållare som skadedjur inte kan komma in i. Utanför tätorten kan bioavfall också komposteras i en oisolerad kompostbehållare, som dock är skyddad mot skadedjur.

I och med ändringen av avfallslagen ska den kommunala avfallshanteringsmyndigheten att föra ett register över småskalig behandling av bioavfall på bostadsfastigheter från och med 1.1.2023. Kompostering ska anmälas till avfallshanteringsmyndigheten genom att fylla i en elektronisk komposteringsanmälan.

Komposteringsanmälan behöver inte göras för kompostering av trädgårdsavfall eller användning av bokashi-metoden. Avfall som behandlas med bokashi-metoden ska efterbehandlas genom kompostering i en sluten och ventilerad kompostbehållare innan avfallet utnyttjas.

Trädgårdsavfall och kvistar

Kervo stads miljöskyddsbestämmelser förbjuder förbränning av grenar, kvistar, löv och avverkningsrester i tätbefolkade områden, eftersom förbränning kan orsaka rök och olägenhet för grannarna.

Det är också förbjudet att föra trädgårdsavfall till områden som ägs av andra. Gemensamma områden, parker och skogar är till för invånarnas rekreation och de är inte avsedda som en avstjälpningsplats för trädgårdsavfall. Diffusa högar med trädgårdsavfall lockar annat avfall bredvid sig. Med trädgårdsavfall sprids också invasiva främmande arter ut i naturen.

Trädgårdsavfall kan komposteras i en ram eller kompostbehållare på gården. Innan du lägger löv i komposten kan du strimla finhacka dem med en gräsklippare. Grenar och kvistar bör för sin del kapas i bitar flisas och sedan användas flisen som täckning på planteringar på gården.

Trädgårdsavfall och kvistar kan också föras till Puolmatka avfallshanteringsområde.

Återvinning

Återvinningen i Kervo sköts av Rinki Ab. På Rinki-ekopunkterna finns det möjlighet att återvinna kartong-, glas- och metallförpackningar. Andra hushållsartiklar kan återvinnas på andra återvinningsställen. När du sorterar avfallet redan hemma möjliggör du en korrekt och säker återanvändning.

El- och elektronikavfall samt farligt avfall

El- och elektronikavfall (EE) är kasserade apparater som behöver elström, ackumulator, batteri eller solenergi för att fungera. Även alla lampor, utom glödlampor och halogenlampor, är elapparater.

Farligt avfall (tidigare kallat problemavfall) är ett ämne eller ett föremål som tagits ur bruk och som kan utgöra en särskild fara eller orsaka skada för hälsan eller miljön.

I Kervo kan el- och elektronikavfall samt farligt avfall föras till Alikerava avfallsstation och Puolmatka avfallshanteringsområde.