Främmande arter

Valokuva kukkivasta jättipalsamista.

Kuva: Terhi Ryttäri/SYKE, Suomen Lajitietokeskus

Med främmande arter avses en art som inte hör till naturen och som inte skulle ha kunnat sprida sig till sin livsmiljö utan effekterna av avsiktlig eller oavsiktlig mänsklig verksamhet. Främmande arter som sprider sig snabbt orsakar många slags skador för både natur och människor: främmande arter tränger undan ursprungliga arter, gör det svårt för pollinerande insekter och fjärilar att få näring och försvårar användningen av grönområden för rekreation.

De vanligaste och mest kända främmande arterna i Finland är blomsterlupin, vresros, jättebalsamin och jätteloka som har spridit sig till naturen trädgårdsskadedjuret mördarsnigeln. För dessa främmande arter gäller också en lagenlig riskhanteringsskyldighet enligt lagen.

Delta i eller ordna ett talko mot främmande arter

Markägaren eller tomtinnehavaren ansvarar för bekämpningen av främmande arter. Staden bekämpar främmande arter på marker som den äger. Staden har riktat in sina bekämpningsinsatser mot de mest invasiva främmande arterna, eftersom stadens resurser inte räcker till för att bekämpa till exempel den kraftigt spridda jättebalsaminen eller lupinen.

Staden uppmuntrar invånare och föreningar att ordna talkon mot främmande arter, där man tillsammans kan stoppa spridningen av främmande arter och bevara naturen mångsidig och trivsam tillsammans. Miljöskyddsföreningen Keravan ympäristösuojeluyhdistys ordnar årligen flera talkon mot främmande arter och alla intresserade är välkomna att delta i dem.
För att bekämpa mördarsnigeln har staden fört ut tre snigelsoptunnor i områden där mördarsniglar påträffas oftast.

Snigelsoptunnorna finns i Virrenkulma nära Kimalaisketo parkområde, i grönområdet vid Luhtaniituntie i Sompio och i Kannisto i Saviontaipale nära Kannistonkatu.

Identifiera och bekämpa främmande arter

Det är viktigt att identifiera främmande arter så att kan bekämpa rätt art och effektivt förhindra spridningen av främmande arter till nya områden.

Rapportera främmande arter

Mellersta Nylands miljöcentral samlar in observationer av främmande arter i Kervo. I synnerhet samlas observationer om jättelokor, jättebalsamin, pestrot, björnvin och mördarsnigel. Artobservationerna markeras på kartan och samtidigt fylls information i om observationsdagen och växtlighetens omfattning. Kartan fungerar även i mobila enheter.

Observationer av främmande arter kan också rapporteras till den nationella portalen för främmande arter.