Underhåll av grönområden

Puutarhuri hoitaa kaupungin kesäkukkaistutuksia

Staden underhåller olika grönområden, som parker, lekplatser, grönområden på gator, gårdar vid offentliga byggnader, skogar, ängar och landskapsåkrar.

Det mesta av underhållsarbetet utförs av staden själv, men hjälp av entreprenörer behövs också. En stor del av vinterunderhållet av fastighetsgårdar, gräsklippning och slåtter läggs ut på entreprenad. Staden har också flera ramavtalspartners, från vilka man vid behov beställer till exempel underhåll av vattenkonst, bortförsel av ris eller trädfällning. En stor hjälp särskilt inom renhållning är de aktiva parkfaddrarna i Kervo.

Områdestypen avgör underhållet

I Kervo är grönområdena klassificerade i ett register över grönområden enligt den nationella RAMS 2020-klassificeringen. Grönområdena är indelade i tre huvudkategorier: byggda grönområden, öppna grönområden och skogar. Underhållsmålen bestäms alltid av typen av område.

Till de byggda grönområdena hör till exempel högt anlagda parker, lekplatser och närmotionsplatser samt andra områden som är avsedda för aktiviteter. Inom byggda grönområden är syftet med underhållet att hålla områdena i linje med den ursprungliga planen, rena och säkra.

Förutom parker som anlagts för att bevara den biologiska mångfalden och med hög underhållsklassificering är det också viktigt att bevara mer naturenliga områden, som skogar och ängar. Nätverk av gröna områden och en mångsidig stadsmiljö garanterar möjligheter att röra på sig och olika livsmiljöer för en mängd olika djur och organismer.

I registret över grönområden klassificeras dessa naturenliga områden som skogar eller olika typer av öppna områden. Ängar och åkrar är typiska öppna områden. Inom öppna områden är syftet med underhållet att försöka främja artrikedomen och se till att områdena tål det användningstryck som de utsätts för.

Kervo strävar efter att handla i enlighet med hållbart miljöbyggande och underhåll.

Träd i parker och grönområden

Om du ser ett träd som du misstänker är i dåligt skick, vänligen rapportera det via den elektroniska blanketten. Efter anmälan utför staden en syn av trädet på plats. Efter synen fattar staden ett beslut om trädet som anmälan gäller. Beslutet skickas till anmälaren via e-post.

För att fälla ett träd på en tomt kan du behöva antingen ett trädfällningstillstånd eller ett landskapsarbetstillstånd. Information om trädfällning och situationer där tillstånd krävs för att fälla träd och hur man ansöker om tillstånd finns på stadens webbplats. För att undvika farliga situationer vid trädfällning rekommenderas det att anlita en yrkesperson.