Övergång till årskurs 7–9

Sjätteklassare som går ska börja i sjunde klass behöver inte separat anmäla sig till årskurs 7–9. Ett beslut om antagning fattas för eleverna i enlighet med kriterierna för primär elevantagning. För beslutet kan vårdnadshavarna lämna ytterligare uppgifter med en elektronisk blankett via Wilma.

Vårdnadshavaren kan anmäla alla omständigheter som eventuellt påverkar elevantagningen:

  • Särskilt vägande hälso- eller elevvårdsskäl som grundar sig på ett utlåtande eller beslut om särskilt stöd
  • Eleven fortsätter i svenskspråkig grundläggande utbildning i Sibbo eller Vanda
  • Känd flytt, d.v.s. anmälan om ny adress

Beslut om plats i årskurs 7–9

Vårdnadshavarna informeras om beslutet om elevens kommande skola för årskurs 7–senast i mitten av april. Tyvärr kan förfrågningar om den kommande skolan inte besvaras före denna tid.

När en elev har anvisats en närskola kan vårdnadshavaren, om så önskas, ansöka om en skolplats i en annan enhetsskola. Detta kallas sekundär elevantagning, där beslutet fattas av skolans rektor. Sekundära sökande kan antas till skolan om det finns lediga platser kvar i undervisningsgrupperna eller om de blir lediga på grund av att elever söker till andra skolor.

Även sekundära elevplatser söks via Wilma. Ansökningstiden börjar efter att besluten om primär skolplats har kommit.