Aloituskokous

​Rakennusluvissa useimmiten edellytetään, että rakennushankkeeseen ryhtyvä järjestää aloituskokouksen ennen työn aloittamista. Aloituskokouksessa käydään lupapäätös läpi ja todetaan lupaehtojen toteuttamiseksi aloitetut toimet.

Lisäksi voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa laissa annetuista velvollisuuksista, toisin sanoen rakentamisen säädösten- ja luvanmukaisuudesta. 

Aloituskokouksessa rakennusvalvonta pyrkii varmistumaan siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on edellytykset ja keinot, muun muassa pätevä henkilöstö ja suunnitelmat, selviytyä hankkeesta. 

Mitä rakennuspaikalla saa tehdä ennen aloituskokousta?

Kun rakennuslupa on saatu voi rakennuspaikalla ennen aloituskokousta:

  • kaataa rakennuksen paikalta puut 
  • raivata risukot 
  • rakentaa tonttiliittymän.

Aloituskokoukseen mennessä rakennuspaikalla tulee olla tehtynä:

  • rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen maastoon 
  • luvanmukaisen korkeusaseman arviointi 
  • rakennushankkeesta tiedottaminen (työmaakyltti).

Kuka aloituskokoukseen tulee ja missä se pidetään?

Aloituskokous pidetään yleensä rakennuspaikalla. Rakennushankkeeseen ryhtyvä kutsuu kokouksen koolle ennen rakennustyön aloittamista. Läsnä kokouksessa on oltava rakennusvalvonnan edustajan lisäksi ainakin: 

  • rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustajansa 
  • vastaava työnjohtaja 
  • pääsuunnittelija

Kokouksessa tulee olla saatavilla myönnetty lupa ja pääpiirustukset. Aloituskokouksen pöytäkirja laaditaan erilliselle lomakkeelle. Pöytäkirja muodostaa kirjallisen sitoumuksen selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää huolehtimisvelvollisuutensa.

Suuremmissa rakennuskohteissa rakennusvalvonta laatii aloituskokouksen asialistan hankekohtaisesti ja toimittaa sen ennakkoon sähköpostitse aloituskokouksen tilaajalle.