Osittainen loppukatselmus

Ennen muuttoa tai tilojen ottamista muuten käyttöön tulee rakennuksessa suorittaa osittainen loppukatselmus eli käyttöönottokatselmus.

Käyttöönottokatselmus voidaan suorittaa koko rakennusta koskien tai osittaisena siltä osin, joka todetaan katselmuksessa turvalliseksi, terveelliseksi ja käyttökelpoiseksi. Tällöin keskeneräinen osa rakennuksesta tulee olla erotettu käyttöönotettavasta osasta henkilö- ja paloturvallisuuden edellyttämällä tavalla.

Käyttöönottokatselmuksessa huomioitavaa

Jotta käyttöönottokatselmuksessa ei tulisi yllätyksiä, on syytä tarkistaa yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa ainakin seuraavat asiat:

 • rakennusluvan ehtojen toteutuminen
 • kaikkien tilojen käytössä tarvittavien varusteiden ja toimintojen riittävä valmius
 • valaistu katunumero on asennettu niin, että se näkyy selvästi kadulle
 • jäteastia on sijoitettu luvan mukaiseen paikkaan
 • kattoturvallisuusvarusteet, kuten talotikkaat, lapetikkaat, kattosillat ja lumiesteet on asennettu paikoilleen
 • suojakaiteet ja käsijohteet on asennettu
 • savuhormin tarkastus on suoritettu ja hormista on käytettävissä kelpoisuuden osoittavat asiakirjat
 • vesi- ja viemärilaitteiden käyttöönottotarkastus on suoritettu
 • sähkölaitteiden käyttöönottotarkastuspöytäkirja on liitetty Lupapiste.fi -asiointipalveluun
 • ilmanvaihtolaitteiden mittaus- ja säätöpöytäkirja on liitetty Lupapiste.fi -asiointipalveluun
 • kustakin kerroksesta tulee olla kaksi poistumistietä, toinen voi olla varatie
 • palovaroittimet ovat toiminnassa
 • osastoinnit toimivat, palo-ovet ja -ikkunat on asennettu ja tyyppikilvet ovat näkyvillä
 • pihan järjestelyt ovat valmiina siinä laajuudessa, että rakennuksen käyttö on turvallista ja suunnitelmanmukaiset autopaikat ovat osoitettavissa.

Edellytykset käyttöönottokatselmuksen pitämiselle

Käyttöönottokatselmus voidaan pitää kun:

 • vastaava työnjohtaja, hankkeeseen ryhtyvä tai hänen valtuuttamansa ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla
 • rakennuslupa pääpiirustuksineen, rakennusvalvonnan leimalla varustetut erityispiirustukset sekä muut katselmukseen liittyvät asiakirjat, selvitykset ja todistukset ovat käytettävissä
 • työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on tehty
 • MRL 153 §:n mukainen ilmoitus loppukatselmusta varten on liitetty Lupapiste.fi -asiointipalveluun
 • tarkastusasiakirja on asianmukaisesti ja ajantasaisesti täytetty ja käytettävissä
 • energiaselvitys on pääsuunnittelijan allekirjoituksella varmentama ja liitetty Lupapiste.fi -asiointipalveluun
 • aiemmin havaittujen puutteiden ja epäkohtien vuoksi edellytetyt korjaukset ja muut toimenpiteet on tehty.

Vastaava työnjohtaja tilaa käyttöönottokatselmuksen vähintään viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.