Ungdomsarbete i skolan

Skolungdomsarbetet kommer med ungdomsarbetet till vardagen i skolorna i Kervo. Arbetet är långsiktigt, sektorsövergripande och syftar till att svara mot det ökade behovet av möten under skoldagarna.

Skolungdomsarbetaren är en vuxen som inte har bråttom och som kan träffas med låg tröskel. Skolungdomsarbetarens styrka ligger i att stärka välbefinnandet genom till exempel samtal ansikte mot ansikte, smågruppsaktiviteter, temalektioner och handledda rastaktiviteter.

Ungdomsarbete i årskurs 1–6

I Kervo utförs i ungdomsarbete i årskurs 1–6 i sex olika skolor. Arbetarna är både projektarbetare och yrkespersoner inom regionalt ungdomsarbete. Målgruppen är elever i årskurs 4–6 och ungdomar i övergångsskedet till årskurs 7–9.

Ungdomsarbete på i årskurs 7–9

Ungdomstjänsternas arbetare är verksamma i alla enhetsskolor i Kervo. Syftet med ungdomsarbetet i årskurs 7–9 är att öka välbefinnandet och gemenskapen i elevernas skolvardag med hjälp av olika arbetsmetoder. En av prioriteringarna i ungdomsarbetet är att stödja ungdomar i övergångsskedena från årskurs 1–6 till 7–9 och från årskurs 7–9 till andra stadiet.

Utvecklingsprojekt för ungdomsarbete i skolan

I utvecklingsprojektet för skolungdomsarbetet syftar man att med hjälp av en tilläggssatsning på ungdomsarbete till att stödja skolgången för alla Kervolelever i årskurserna 5 och 6 och att stödja övergången till årskurs 7–9.

Skolungdomsarbetet samordnas av en samverkansgrupp för elevvård i nära samarbete med skolans ungdomsarbetare. Med hjälp av metoder för ungdomsarbete försöker man utveckla årskurs 1–6 till mer gemensamma och involverande inlärningsmiljöer.

Syftet med skolungdomsarbetet är att på ett förebyggande sätt stödja elever i årskurs 1–6 i deras utveckling och uppväxt samt att förbereda sjätteklassare för övergången till årskurs 7–9 och från årskurs 7–9 till gymnasiet. I samband med övergången stöds de ungas övergripande välbefinnande och anknytning till skol- och läroanstaltsgemenskapen genom att stärka de ungas livsfärdigheter och förebygga marginalisering.